IBPBII/2/415-593/10/MMa

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-593/10/MMa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 maja 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 6 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 8 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 25 czerwca 2010 r., Znak: IBPBII/2/415-593/10/MMa wezwano wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 8 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 9 stycznia 2007 r. wnioskodawczyni otrzymała darowizną od rodziców działkę o powierzchni 1 ha 24 ary 25 m2; objętą księgą wieczystą. Wnioskodawczyni stała się rolnikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne. Działka, która otrzymała według planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 31 maja 2006 r. w części jest budowlana - 80 m od drogi powiatowej a w pozostałej części rolna. W dniu 24 lutego 2010 r. wnioskodawczyni odsprzedała z części budowlanej działkę 15 arową za kwotę 150.000 zł. Dochód uzyskany ze sprzedaży działki w całości przeznaczyła na budowę budynku handlowo-mieszkalnego w miejscu zamieszkania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży wnioskodawczyni może przeznaczyć na koszty związane z budową budynku handlowo-mieszkalnego czy też musi zapłacić od tej kwoty podatek dochodowy.

Zdaniem wnioskodawczyni, sprzedaż działki i uzyskany z tego tytułu dochód w całości został przeznaczony na budowę nowego budynku usługowo-mieszkalnego oraz częściowo na remont budynku starego, w którym wnioskodawczyni mieszka.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z przepisem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, tylko wówczas jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z ich sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 9 stycznia 2007 r. otrzymała od rodziców w darowiźnie działkę, która według planu zagospodarowania przestrzennego jest częściowo działką budowlaną a częściowo działką rolną. W dniu 24 lutego 2010 r. wnioskodawczyni sprzedała z części budowlanej 15 arową działkę a uzyskany ze sprzedaży dochód w całości zamierza przeznaczyć na budowę budynku handlowo-mieszkalnego. Kwestią, która budzi wątpliwości wnioskodawczyni jest możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych z tej sprzedaży na budowę ww. budynku.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r. Stosownie jednak do art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. gdyż nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło 9 stycznia 2007 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jak precyzuje art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zauważyć jednak należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują w niektórych sytuacjach zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy. Zgodnie z przepisami ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości podlegał zwolnieniu z opodatkowania na zasadach tzw. ulgi meldunkowej w przypadku gdy wnioskodawca spełnił przesłanki o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, lub w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy jeżeli w związku z tą sprzedażą grunty te nie utraciły charakteru rolnego lub leśnego.

Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana o powierzchni 15 arów. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że oba ww. zwolnienia od dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie znajda zastosowania.

Wnioskodawczyni wskazała, że przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zamierza przeznaczyć na budowę budynku handlowo-mieszkalnego w związku z powyższym przychód uzyskany z tej sprzedaży podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. w katalogu zwolnień przedmiotowych nie przewidują możliwości zastosowania ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nabytych lub wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2009 r. na własne cele mieszkaniowe. Wskazana przez wnioskodawczynię ulga zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej ma zastosowanie wyłącznie do odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których nabycie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2009 r.

Należy również zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowo uregulowanych w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejem, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na podatniku obowiązki wynikające z zastosowania ulgi należy dokonać ścisłej literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienia.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawczyni, iż w przypadku przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nabytej w darowiźnie w dniu 9 stycznia 2007 r. na budowę nowego budynku usługowo-mieszkalnego należało uznać za nieprawidłowe. Dochód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl