IBPBII/2/415-432/10/AK - Możliwość powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej uprzednio w drodze dziedziczenia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-432/10/AK Możliwość powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej uprzednio w drodze dziedziczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 26 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 21 maja 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 12 maja 2010 r. Znak: IBPB II/2/415-432/10/AK wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 21 maja 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 24 stycznia 2005 r. zostało wydane postanowienie o nabyciu spadku. W drodze spadku, po zmarłym w dniu 28 grudnia 2004 r. spadkodawcy, wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2009 r. przekształcił w odrębną własność wraz z ułamkową częścią udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu. W 2010 r. wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży ww. nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie konsekwencje podatkowe poniesie wnioskodawca w wyniku sprzedaży opisanej nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy, w wyniku sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości w 2010 r. nie powstanie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu, ponieważ nieruchomość została nabyta w 2005 r. i mają w tym przypadku zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do 31 grudnia 2006 r., które mówią w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o całkowitym zwolnieniu z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości, w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości, w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W myśl powyższego, rozstrzygającym faktem odnośnie ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość będzie moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w drodze spadku wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie w 2009 r. dokonał jego przekształcenia w odrębną własność wraz z ułamkową częścią udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Spadkodawca, po którym wnioskodawca odziedziczył przedmiotowy lokal zmarł w dniu 28 grudnia 2004 r. Wnioskodawca w 2010 r. planuje sprzedać przedmiotowy lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość.

W pierwszej kolejności zauważyć zatem należy, że w przypadku nabycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości a także praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

W myśl bowiem art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu). Oznacza to, iż z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy jest dniem nabycia spadku przez spadkobierców. Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna zatem dla podatku dochodowego jest nie data postanowienia sądu o nabyciu spadku, ale data stwierdzająca dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Powyższe oznacza, że do nabycia przez wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego doszło w dniu 28 grudnia 2004 r., czyli w dacie tożsamej ze śmiercią spadkodawcy i od końca tego roku tj. 2004 r. należy liczyć okres 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie dla ustalenia daty nabycia przedmiotowego lokalu a tym samym dla ustalenia, czy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, do daty sprzedaży upłynęło 5 lat nie ma bowiem znaczenia fakt, że w 2009 r. wnioskodawca przekształcił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze spadku, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w przedmiotowej sprawie nastąpiło w dacie śmierci spadkodawcy, czyli w 2004 r.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym.

Tak więc w przedmiotowej sprawie na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku a następnie przekształconego w odrębną własność należy utożsamiać z 2004 r., czyli z datą śmierci spadkodawcy.

Tym samym sprzedaż w 2010 r. przedmiotowego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w drodze spadku w 2004 r. nastąpi po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, czyli transakcja ta nie będzie dla wnioskodawcy w ogóle stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Zatem stanowisko wnioskodawcy, iż z tytułu sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości w 2010 r. nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, należało uznać za prawidłowe jednakże z innych względów niż wskazał wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl