IBPBII/2/415-37/14/MZa

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-37/14/MZa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 2 stycznia 2014 r. (data otrzymania 14 stycznia 2014 r.), uzupełnionym 13 i 18 marca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 27 lutego 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-37/14/MZa wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 13 i 18 marca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następując stan faktyczny:

Wnioskodawca w 1983 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpiła 30 stycznia 2013 r. Wnioskodawca 11 marca 2013 r. dokonał sprzedaży swojego lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie współwłasności działek gruntu. Dochód ze sprzedaży lokalu nie został przeznaczony na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach - jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz przeniesienie prawa własności 30 stycznia 2013 r. na Wnioskodawcę nie jest zdarzeniem prawno-podatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu gruntu jest tylko inną formą własności. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy - datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego wraz z gruntem należy po wyodrębnieniu lokalu przyjąć jako datę pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. 1983 r.

Ustanowienie odrębnej własności w styczniu 2013 r. było tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą, a nie nowym nabyciem - dlatego też w sytuacji, w której Wnioskodawca nabył w 1983 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie w 2013 r. nastąpiło wyodrębnienie lokalu - za datę nabycia lokalu, od której jest liczony 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czyli 1983 r.

W niniejszej sprawie odpłatne zbycie nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz innej osoby fizycznej nastąpiło po upływie 29 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu. Odpłatne zbycie nastąpiło bowiem w 2013 r., a nabycie w 1983 r.

Podsumowując, Wnioskodawca stwierdził, że omawiana sprzedaż nie nałożyła na Wnioskodawcę obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu tej sprzedaży. Zbycie lokalu w 2013 r. nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

Na poparcie własnego stanowiska Wnioskodawca przywołał:

* wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2011 r., sygn. akt III CSK 288/10 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt II CSK 410/11,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2011 r., Znak: IPTPB2/415-450/11-2/ASZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, dla określenia jego skutków podatkowych, istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości.

W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia, od której daty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czy od daty nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też od momentu przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu w odrębną własność.

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że w 1983 r. Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie 30 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Natomiast 11 marca 2013 r. nastąpiła sprzedaż tego lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności działek gruntu.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - "Własność i inne prawa rzeczowe". Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że ustanowienie w 2013 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie miało miejsce ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) - za datę nabycia lokalu, od której liczy się

5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. To samo dotyczy udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że nabycie wskazanego lokalu mieszkalnego nastąpiło w 1983 r., kiedy Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast ustanowienie w 2013 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołuje skutku w postaci nabycia przez Wnioskodawcę w tej dacie nieruchomości (prawa), stanowi jedynie zmianę formy własności. A zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w niniejszej sprawie powinien być liczony od końca 1983 r. i upłynął z końcem 1988 r.

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że sprzedaż w 2013 r. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie współwłasności działek gruntu została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. W konsekwencji sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu, a co za tym idzie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno z tytułu sprzedaży lokalu jak i związanego z nim udziału w częściach wspólnych budynku oraz udziału w gruncie. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje fakt niewydatkowania przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroków Sądu Najwyższego należy wskazać, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte zostały wydane. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl