IBPBII/2/415-315/10/MW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-315/10/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 11 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej tych udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej tych udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w spółce zostały objęte za gotówkę. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W najbliższym czasie spółka planuje nabycie udziałów własnych w celu umorzenia. Umorzenie może nastąpić za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej lub wynagrodzeniem kształtującym się poniżej wartości nominalnej oraz rynkowej umarzanych udziałów, bądź może mieć charakter nieodpłatny (wnioskodawca nie otrzyma wówczas z tego tytułu żadnego wynagrodzenia). Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych poszczególnych sposobów umorzenia udziałów w spółce z o.o.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej, prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym umorzenie udziałów po wartości nominalnej powoduje powstanie przychodu po stronie wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej umarzanych udziałów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem wnioskodawcy, umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej posiadanych udziałów powoduje powstanie przychodu po stronie wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej umarzanych udziałów.

Spółka planuje dobrowolne umorzenie udziałów w trybie art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (...).

Z kolei dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Natomiast w myśl art. 24 ust. 5d ww. ustawy dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; (...).

Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych z zastrzeżeniem ust. 3e.

W opinii wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika, że w przypadku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu. Wydatki poniesione na objęcie udziałów (wkład pieniężny) traktowane są jak koszty uzyskania przychodu w momencie zbycia udziałów w celu umorzenia i obniżają otrzymany z tego tytułu przychód (wynagrodzenie). W sytuacji zatem, gdy tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym umorzenie następuje za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej udziałów, opodatkowana będzie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie nadwyżka wynagrodzenia nad kosztami nabycia umarzanych udziałów.

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku umorzenia udziałów w spółce za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej - brak jest podstaw do szacowania przychodu na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak, cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Przepis powyższy nie znajdzie zatem zastosowania z uwagi na fakt, że odnosi się on wyłącznie do sytuacji wyraźnie wskazanych, tj. odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 marca 2009 r., sygn. ILPB2/415-162/09-3/JK;

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. IPPB2/415-258/09-3/MK;

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 maja 2009 r., sygn. IBPBII/2/415-209/09/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż powołany przez wnioskodawcę art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wbrew jego twierdzeniom, znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, ale w myśl art. 17 ust. 2 ww. ustawy, również w odniesieniu do niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych. Jednakże w przepisie tym nie wymieniono przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji (udziałów) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zawartego we wniosku ORD-IN. Ocena stanowiska w zakresie pytań nr 2 i 3 została zawarta w odrębnych interpretacjach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl