IBPBII/2/415-263/11/MW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-263/11/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1998 r. wnioskodawca wykupił od Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkanie na prawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym mieszkał do 2010 r. W 2008 r. w oparciu o nowe prawo spółdzielcze przekształcił aktem notarialnym z dnia 18 września 2008 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na odrębną własność lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Za czynność tę wnioskodawca nie płacił Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia dokonała przeniesienia własności w sposób bezpłatny w związku z tym, iż wnioskodawca posiadał już spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, poniósł tylko koszty opłat czynności notarialnych. W tym samym akcie notarialnym Spółdzielnia przeniosła na wnioskodawcę ułamkową część gruntu w wysokości 6152/376687 z powierzchni 0,4277 ha. W całym tym okresie wnioskodawca był zameldowany w tym mieszkaniu. Na powyższą czynność w dniu 13 listopada 2008 r. wnioskodawca założył księgę wieczystą.

W dniu 6 maja 2010 r. wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. mieszkania wraz z ułamkową częścią udziału wynoszącą 6152/376687 w gruncie o powierzchni 0,4277 ha swojemu synowi.

W związku z tym, że od nabycia lokalu, tj. od 1998 r. do 2010 r. minęło pięć lat zgodnie z zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca uważa, że nie powstaje po jego stronie zobowiązanie podatkowe. Natomiast właściwy dla wnioskodawcy Urząd Skarbowy uważa, że sprzedaż mieszkania nie podlega opodatkowaniu w związku z upływem okresu pięcioletniego, natomiast ułamkowa część 6152/376687 gruntu o powierzchni 0,4277 ha podlega opodatkowaniu, ponieważ nie minął okres pięcioletni od nabycia. Zdaniem Urzędu Skarbowego, nabycie nastąpiło czynnością dokonaną w dniu 18 września 2008 r., tj. kiedy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w wyniku zmiany przepisów prawa spółdzielczego zawarł z wnioskodawcą notarialną umowę o ustanowieniu i przeniesieniu odrębnej własności lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, a nie w 1998 r. kiedy wnioskodawca nabył spółdzielcze prawo do lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dokonaną czynnością zbycia ww. nieruchomości wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek, od czynności zbycia całości w tym samym zdarzeniu, tj. mieszkania i ułamkowej części powierzchni gruntowej.

Zdaniem wnioskodawcy, nie podlega opłacie podatku ww. czynność zbycia mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu, ponieważ prawo własności (ograniczone prawo własności) wnioskodawca nabył w 1998 r. wraz z wykupem ze Spółdzielni Mieszkaniowej przedmiotowego mieszkania i stał się właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Na dowód powyższego, ustawodawca wraz z tym ograniczonym prawem określił możliwość sankcjonowania tych czynności poprzez zakładanie osobnych ksiąg wieczystych, jak również obciążania i zbywania nieruchomości.

W opinii wnioskodawcy, wraz z mieszkaniem od początku jego istnienia była związana ułamkowa część powierzchni gruntowej. Ponieważ mieszkanie nie mogło samoistnie istnieć, a więc stanowiło całość nieruchomości w przedmiocie czynności prawnych już w 1998 r. kiedy to nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Reasumując powyższe, w związku z tym, iż nabycie w 1998 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło jako czynność zespolona z ułamkową częścią powierzchni gruntowej, a sprzedaż tej samej nieruchomości nastąpiła w 2010 r., czyli minął okres pięciu lat, wobec powyższego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W myśl powyższego, rozstrzygającym faktem odnośnie ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości będzie moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1998 r. wnioskodawca wykupił od Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkanie na prawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 18 września 2008 r. miało miejsce przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, natomiast w dniu 6 maja 2010 r. wnioskodawca sprzedał przedmiotowy lokal mieszkalny.

Wyjaśnić należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - "Własność i inne prawa rzeczowe". Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż ustanowienie w 2008 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na wnioskodawcę prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, w której wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie miało miejsce ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpiło w 1998 r. kiedy wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast ustanowienie w 2008 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołuje skutku w postaci nabycia przez wnioskodawcę w tej dacie udziału w gruncie, stanowi jedynie zmianę formy własności. Zatem zbycie przedmiotowej nieruchomości w 2010 r. nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1998 r., tj. od końca roku, w którym miało miejsce nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a zatem nie wystąpi konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie sposób zgodzić się natomiast z twierdzeniem wnioskodawcy, iż wraz z mieszkaniem od początku jego istnienia była związana ułamkowa część powierzchni gruntowej. Ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego nie jest nigdy związane prawo do udziału w gruncie. Jak wyjaśniono powyżej prawo takie uzyskuje się w momencie ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Reasumując, stanowisko wnioskodawcy, iż nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku od ww. czynności zbycia mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu, ponieważ od momentu nabycia prawa do tego lokalu, czyli od 1998 r. minął okres pięciu lat uznać należy za prawidłowe, jednakże tut. Organ nie podziela w pełni argumentacji przemawiającej za brakiem obowiązku zapłaty podatku, przedstawionej przez wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl