Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-16/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 29 października 2008 r.), uzupełnionym w dniu 27 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 17 listopada 2008 r. Znak: IBPBII/2-415-16/08/AK wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 27 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni planuje zbyć w 2008 r. lub w 2009 r. udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Nabycie tego udziału w ww. nieruchomości nastąpiło w następujący sposób:

1.

po matce wnioskodawczyni zmarłej 3 marca 1972 r. na podstawie postanowienia o nabyciu spadku z 1995 r., po 1/4 części nabyli ojciec, brat, drugi brat i wnioskodawczyni,

2.

po ojcu wnioskodawczyni zmarłym 4 marca 2008 r. na podstawie postanowienia o nabyciu spadku z 2008 r., po 1/3 części nabyli brat, drugi brat i wnioskodawczyni.

Po pierwszym postępowaniu spadkowym udziały w nieruchomości wyglądały następująco: ojciec 5/8, brat 1/8, drugi brat 1/8, wnioskodawczyni 1/8. Obecnie po 1/3 udziału mają brat, drugi brat i wnioskodawczymi.

Brat wnioskodawczyni w ww. budynku mieszkalnym jest zameldowany na stałe i również zameldowany w Niemczech, a wnioskodawczyni przez wiele lat prowadziła w tej nieruchomości, na parterze działalność gospodarczą - sklep spożywczy i opiekowała się ojcem. Wszyscy w dzieciństwie mieszkali i byli zameldowani w tym budynku na stałe powyżej 24 miesięcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kto i ile podatku dochodowego powinien uiścić po odpłatnym zbyciu nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawczyni, przepis nie precyzuje czy okres zameldowania rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa, w związku z czym zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy przyjąć należy, że obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia. Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania.

W tej sytuacji zasadne jest, iż do 12 - miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r. jak i przed datą nabycia nieruchomości - czyli zdaniem wnioskodawczyni, w przedmiotowej sprawie wszyscy - brat, drugi brat i wnioskodawczyni są zwolnieni z podatku dochodowego, gdy złożą oświadczenie w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości, że spełniają warunki do zwolnienia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 31 grudnia 2006 r.

W przedmiotowej sprawie - dla określenia właściwej podstawy normującej zasady opodatkowania przychodu, który zostanie uzyskany przez wnioskodawczynię ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku po matce oraz w drodze spadku po ojcu - istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia przedmiotowych udziałów.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez wnioskodawczynię poszczególnych udziałów w nieruchomości otrzymanych w drodze spadku są daty śmierci kolejnych spadkodawców. Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż nabycie udziałów w przedmiotowej nieruchomości w drodze spadku miało miejsce w dwóch datach, tożsamych z datami śmierci ww. spadkodawców - tj. odpowiednio w dniu 3 marca 1972 r. oraz 3 marca 2008 r.

Zatem mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy stwierdzić należy, że do sprzedaży nieruchomości odpowiadającej udziałowi jaki wnioskodawczyni nabyła w spadku w 1972 r., będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Natomiast sprzedaż pozostałej części nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r..

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić iż, w odniesieniu do części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, odpowiadającego udziałowi nabytemu przez wnioskodawczynię w spadku w 1972 r. termin pięcioletni określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) tej ustawy upłynął z końcem 1977 r. Oznacza to zarazem, że sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce (t.j.) będzie miała miejsce po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie. W związku z tym odpłatne zbycie tej części nieruchomości nie będzie stanowiło dla wnioskodawczyni źródła przychodów w rozumieniu ww. przepisów, czyli nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do pozostałej części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, odpowiadającej udziałowi nabytemu w spadku w 2008 r. stwierdzić należy co następuje.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lun praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przychód tak obliczony można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Treść art. 21 ust. 21 ww. ustawy stanowi, że zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W odniesieniu do osób, które uzyskały lub uzyskają tego rodzaju przychody w 2008 r. termin do złożenia oświadczenia został przedłużony do 30 kwietnia 2009 r., co wynika z postanowień § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361).

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że aby skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego - okres zameldowania na pobyt stały ma być nie krótszy niż 12 miesięcy "przed datą zbycia". Zatem okres ten odnosi się wyłącznie do daty zbycia nieruchomości, a nie np. do daty jej nabycia albo daty wejścia w życie wymienionego przepisu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem nieruchomości przez cały ww. okres. Istotny jest tylko fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym w dzieciństwie była zameldowana na pobyt stały przez okres przekraczający 12 miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli wnioskodawczyni złoży oświadczenie, iż spełnia warunki do przedmiotowego zwolnienia, we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie, o którym mowa wyżej - to przychód uzyskany ze zbycia przez nią udziału w budynku mieszkalnym nabytego w spadku po ojcu będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy również zaznaczyć, że zwolnieniem tym jest objęty jedynie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym budynkiem podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie przewiduje bowiem możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia gruntu nawet wówczas, gdy grunt lub udział w gruncie jest związany ze zbywanym budynkiem lub lokalem mieszkalnym.

Reasumując, przychód przypadający na wnioskodawczynię zgodnie z nabytym w spadku po ojcu udziałem () uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego nabytego w 2008 r. jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ww. ustawy, o ile wnioskodawczyni złoży w wymaganym terminie stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu przynależnego do tego budynku podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Wnioskodawczyni przedstawiając własne stanowisko w sprawie sugeruje, że od zapłaty podatku dochodowego w odniesieniu do całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży swojego udziału w nieruchomości jest zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przepis ten dotyczyć może wyłącznie opodatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 31 grudnia 2006 r., zatem w odniesieniu do przychodu w części odpowiadającej udziałowi w zbywanym budynku mieszkalnym, który został nabyty po spadkodawcy zmarłym w 1972 r. nie będzie miał zastosowania. Tym samym organ podatkowy nie mógł potwierdzić prawidłowości stanowiska wnioskodawczyni.

Jednocześnie należy nadmienić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, wyłącznie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wydał pisemną interpretację wyłącznie dla wnioskodawczyni. Pozostali zainteresowani spadkobiercy winni zwrócić się o wydanie pisemnej interpretacji z odrębnymi wnioskami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2009 r. do uzyskanych od tej daty dochodów w tym m.in. dochodów ze zbycia nieruchomości i praw zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zastosowanie znajdą przepisy znowelizowane powyższą ustawą.

Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy nowelizującej podatnicy, do których ma zastosowanie m.in. ust. 1 oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl