IBPBII/2/415-1381/10/NG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1381/10/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wpływu do Organu 13 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2010 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą poprzez spółkę jawną. Przychód Spółki stanowi przychód wnioskodawcy w części, wynikającej z prawa wnioskodawcy do udziałów w zysku Spółki.

W związku z planowaną restrukturyzacją swojej działalności, Spółka planuje założyć spółkę cywilną wraz z innym wspólnikiem lub wspólnikami, do której wniesie wkład niepieniężny. Wartość wkładu niepieniężnego będzie określona według wartości rynkowej.

Po wniesieniu wkładu do spółki cywilnej Spółka rozważa odpłatne zbycie praw wynikających z umowy spółki cywilnej. Przeniesienie praw nastąpi w 2010 r. lub 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy odpłatne zbycie przez Spółkę członkostwa w spółce cywilnej (praw i obowiązków wynikających z umowy spółki cywilnej) stanowi dla wspólnika Spółki przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

2. Czy kosztem uzyskania przychodu wspólnika Spółki z tytułu zbycia przez Spółkę członkostwa w spółce cywilnej (praw i obowiązków wynikających z umowy spółki cywilnej) jest wartość wkładów wniesionych przez Spółkę do spółki cywilnej - w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

Zdaniem wnioskodawcy, zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. - dalej k.c.). Zgodnie z art. 860 § 1 k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dopuszcza przeniesienie członkostwa w spółce cywilnej jako przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika wynikających z umowy spółki cywilnej. Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 160/95.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Zarówno Spółka jak i spółka cywilna nie są podatnikami podatku dochodowego. Przychody i koszty uzyskane przez Spółkę lub spółkę cywilna, w której Spółka byłaby wspólnikiem są przypisywane wspólnikom Spółki - w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

Ad. 1

Odpłatne zbycie przez Spółkę członkostwa w spółce cywilnej (praw i obowiązków wynikających z umowy spółki cywilnej) stanowi dla wspólnika Spółki przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. inne niż prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Mając na uwadze fakt, iż w ww. przepisie ustawodawca używa zwrotu w "szczególności" przyjąć należy, że katalog praw majątkowych jest otwarty, a zatem można do niego zaliczyć również inne prawa majątkowe, nie wymienione w powyższym przepisie. W piśmiennictwie prawo majątkowe jest definiowane jako prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku ekonomicznym z interesem uprawnionego. Jest to określone uprawnienie podmiotu, które związane jest z jego majątkiem.

Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć przychody ze sprzedaży osobom trzecim przez wspólnika spółki cywilnej praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce. W stosunku do przychodów ze sprzedaży udziału w spółce cywilnej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. ILPB2/415-507/10-4/JK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2009 r., sygn. IBPB II/2/415-123/08/MW,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. ITPB1/415-628/08/HD,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r., sygn. IPPB1/415-1237/08-2/EC,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2008 r. sygn. IBPB1/415-427/08/ZK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. IPPB1/415-289/07-2/AJ,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 listopada 2007 r. sygn. ITPB1/415-315 /07/PS,

* pismo Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. PO1/423-123/06/ 94499,

* pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 23 października 2006 r., sygn. PDP-415/18/ Int74/06,

* pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r., sygn. US.I/1-423/1b/2006,

* pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2006 r. sygn. PBB3- 4117/3-0003/2006.

Reasumując, zdaniem wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży przez Spółkę praw i obowiązków wynikających z umowy spółki cywilnej stanowią dla wspólnika Spółki przychód z praw majątkowych, określony w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

Ad. 2

Kosztem uzyskania przychodu wspólnika Spółki z tytułu zbycia przez Spółkę członkostwa w spółce cywilnej (praw i obowiązków wynikających z umowy spółki cywilnej) jest wartość wkładów wniesionych przez Spółkę do spółki cywilnej - w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle tego przepisu należy przyjąć, iż koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce cywilnej będzie stanowiła wartość wkładów wniesionych do spółki cywilnej określona w umowie spółki cywilnej.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. ILPB2/415-507/10-4/JK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2009 r., sygn. IBPB II/2/415-123/08/MW,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. IPPB1/415-1256/08-2/AG,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. ITPB1/415-628/08/HD,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r., sygn. IPPB1/415-1237/08-2/EC,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2008 r., sygn. IPPB3/423-960/08-2/MS,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2008 r. sygn. IBPB1/415-427/08/ZK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 r. sygn. IPPB1/415-289/07-2/AJ,

* pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2007 r., WP/415-47/07.

Reasumując, zdaniem wnioskodawcy, w związku ze zbyciem przez Spółkę członkostwa w spółce cywilnej wspólnik Spółki jest uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej wkładu Spółki wniesionego do spółki cywilnej w części przypadającej na udział wspólnika w zyskach Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodać jedynie należy, że z dniem 1 stycznia 2011 r. znowelizowano treść art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym brzmieniem przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Nowelizacja nie wpływa jednak w żadnym stopniu na ocenę stanowiska wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl