IBPBII/2/415-1300/09/ŁCz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1300/09/ŁCz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania w przyszłości darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania w przyszłości darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny akcji w spółce akcyjnej będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: "akcje") na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: "Spółka"). Spółka jest rezydentem podatkowym na Cyprze, tzn. podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr.

W zamian za dokonanie darowizny wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia, w szczególności w postaci zapłaty za akcje, ani nie obejmie nowowyemitowanych udziałów w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny Spółka nie będzie w przyszłości zobowiązana do dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz wnioskodawcy jako darczyńcy.

W przyszłości wnioskodawca nie wyklucza również kolejnych darowizn akcji w polskiej spółce akcyjnej na rzecz Spółki na Cyprze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizna akcji przeprowadzona w przyszłości do Spółki cypryjskiej będzie dla wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy, darowizna akcji dokonana na rzecz Spółki cypryjskiej nie wywoła dla wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Poszczególne źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przez przychody podatkowe należy rozumieć, zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Katalog przychodów jest szeroki: mogą to być pieniądze, wartości pieniężne, a także wartość wszelkich innych świadczeń. Wymaga podkreślenia jednakże, iż powyższe świadczenia muszą być przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

W tym kontekście należy wskazać, iż zarówno umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Spółką spełnia warunki umowy nazwanej - umowy darowizny - wskazane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: "Kodeks cywilny").

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, w umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości mówienia o darowiźnie jest nieodpłatność umowy. Poprzez nieodpłatność należy rozumieć taką sytuację, gdy obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian.

Jak już zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w chwili przekazania akcji Spółce wnioskodawca nie otrzyma w zamian od Spółki żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych. W szczególności, nie otrzyma zapłaty za akcje (co miałoby miejsce w przypadku transakcji zbycia akcji) oraz nie obejmie nowowyemitowanych udziałów w Spółce cypryjskiej (co miałoby miejsce w przypadku wniesienia akcji aportem do Spółki cypryjskiej). Powyższe oznacza, że dokonując darowizny wnioskodawca przekaże jako darczyńca aktywa ze swojego majątku (akcje) na rzecz Spółki w zamian nie otrzymując żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego (Spółki). Tym samym, w świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ponadto, art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera również odwołanie do szczególnych przepisów ustawy, regulujących kwestie powstawania przychodu w szczególnych sytuacjach, między innymi w przypadku przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. W świetle powołanego wyżej przepisu należy zatem uznać, że powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze zbyciem akcji w polskiej spółce kapitałowej jest uzależnione od odpłatności przeprowadzanych działań, gdyż tylko w takiej sytuacji może powstać po stronie podatnika przychód należny.

Wobec powyższego, ponieważ w związku z otrzymaniem darowizny akcji Spółka nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy (w szczególności w zamian za akcje wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy od Spółki, nie obejmie również nowowyemitowanych udziałów w Spółce), dokonanie przez wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz Spółki nie może być uznane za ich odpłatne zbycie. W konsekwencji, w związku z dokonaniem darowizny akcji nie powstanie po stronie wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych. Nie może być również mowy o żadnym innym dochodzie (przychodzie) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w wyniku darowizny akcji nie dojdzie do żadnego przysporzenia majątkowego po stronie wnioskodawcy jako darczyńcy (tekst jedn.: ani do zwiększenia aktywów ani zmniejszenia pasywów).

Reasumując należy uznać, że darowizna akcji dokonana na rzecz Spółki cypryjskiej nie wywoła u wnioskodawcy dochodu (przychodu) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko analogiczne do prezentowanego przez wnioskodawcę zajmują organy podatkowe w następujących interpretacjach:

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r., znak IPPB4/415-229/08-2/MC);

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lipca 2009 r., znak IPPB4/415-394/09-2/JK;

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2009 r., znak IPPB4/415-469/09-2/JS;

* interpretacje indywidualne Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 19 listopada 2009 r., znak: IBPB 11/2/415-877/09/MW oraz IBPB II/2/415-876/09/MW;

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2009 r., znak: IBPB 11/415-931/09/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c).

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca dokona darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca w zamian za dokonanie darowizny nie otrzyma żadnego świadczenia od spółki cypryjskiej.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki kapitałowej przedmiotowych akcji po stronie wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wnioskodawca nie otrzyma w zamian żadnej innej korzyści, w tym nie obejmie w zamian udziałów lub akcji w tej spółce czy to w drodze nowej emisji czy to poprzez podwyższenia wartości nominalnej posiadanych dotychczas.

Gdyby jednak okazało się, że przedmiotowa "darowizna" ma charakter zwrotny np. będzie elementem jakiegokolwiek rozliczenia w teraźniejszości bądź przyszłości, wówczas należałoby uznać, że nie wystąpi tu przypadek darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym organ podatkowy może wywieść skutki podatkowe adekwatne do ustalonej sytuacji faktycznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl