IBPBII/2/415-1291/09/NG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1291/09/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili obecnej jest udziałowcem w cypryjskiej spółce kapitałowej (dalej: "Spółka").

Spółka ta podlega na Cyprze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z prawem cypryjskim, tzn. jest rezydentem podatkowym Cypru.

W przypadku, gdy w przyszłości Spółka osiągnie dochód, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do udziału w zyskach osób prawnych - i otrzymania dochodu w formie dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z ust. 1 lit. b) Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej: "Umowa"), wnioskodawca ma prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10 % podatku u źródła wynikającego z Umowy, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 Umowy.

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy przez cypryjską spółkę kapitałową, w której będzie udziałowcem, będzie miał prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10 % podatku u źródła wynikającego z Umowy, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie tej umowy, gdyby na Cyprze nie obowiązywało zwolnienie dywidend wypłacanych nierezydentom z podatku u źródła.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dochody z dywidend podlegają opodatkowaniu 19 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Zgodnie z art. 10 Umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę na Cyprze osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane na Cyprze i według prawa cypryjskiego, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to pobrany podatek nie może przekroczyć 10 % kwoty dywidend brutto. W związku z tym dywidendy te mogą być opodatkowane zarówno w Polsce jak i na Cyprze.

Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania zostały uregulowane w art. 24 Umowy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami art. 10 Umowy (który dotyczy dochodów z dywidend) może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego polskiego rezydenta, kwoty równej podatkowi dochodowemu "zapłaconemu na Cyprze".

W art. 24 ust. 3 Umowy zdefiniowano "podatek zapłacony na Cyprze": "uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa".

W ocenie wnioskodawcy, polska wersja Umowy została źle przetłumaczona z języka angielskiego i dlatego w tym zakresie wiążąca jest wersja angielska Umowy, która w razie wątpliwości jest rozstrzygająca (zgodnie z art. 30 Umowy).

Zgodnie z wersją angielską, art. 24 ust. 1 litera b) Umowy stanowi że: "In Poland, double taxation shall be avoided as follows: where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this agreement may be taxed in Cyprus, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax payable in Cyprus". Jednocześnie wyrażenie "the tax payable in Cyprus" jest zdefiniowane w następujący sposób: "The tax payable in Contracting State (...) shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the legal provisions concerning tax reduction, exemption or other tax incentives granted under the laws of Contracting State".

Sięgając do tłumaczenia słowa "payable" zawartego w Wielkim Słowniku Angielsko-Polskim Oxford PWN należy przyjąć, iż oznacza ono - płatny. Również w słowniku Handlowym Angielsko - Polskim PWE angielskie słowo "payable" definiowane jest jako: płatny, wymagalny, przypadający do zapłaty, należny. W związku z tym należy wskazać na wyraźną różnicę pomiędzy zakresami znaczeniowymi wyrazów "zapłacony" i "płatny". Użycie trybu dokonanego w polskim tłumaczeniu powoduje, iż przepis odnosi się jedynie do podatku faktycznie zapłaconego na Cyprze. Powoduje to oczywisty rozdźwięk z brzmieniem angielskim i intencją stron Umowy gdzie zawarty jest tryb niedokonany. "Płatny" w przedmiotowym przypadku może oznaczać zarówno podatek do zapłaty na Cyprze (który jeszcze nie został zapłacony), jak również podatek który byłby wymagalny, ale jego pobranie zostało zwolnione na podstawie odrębnych, wewnętrznych przepisów cypryjskich.

W związku z powyższym, wersja angielska Umowy wprost wskazuje, że podatek podlegający potrąceniu w Polsce to ten podatek, który byłby" ("would have been") "płatny" ("payable") na Cyprze gdyby nie" ("but for") zwolnienia przewidziane przez wewnętrzne przepisy cypryjskie.

W konsekwencji, zdaniem wnioskodawcy, udziałowiec Spółki będący osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będzie uprawniony do odliczenia w Polsce 10 % podatku u źródła, który co do zasady byłby płacony na Cyprze, gdyby nie ("but for") zwolnienia przewidziane przez wewnętrzne przepisy cypryjskie. Podatek ten nie musi być przy tym faktycznie zapłacony. Jest to tzw. "tax sparing clause" występująca również w innych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę.

Różnica pomiędzy polską a angielską wersją językową Umowy wynika również z niewłaściwego przetłumaczenia słowa "but for". Zwrot ten, oznaczający "gdyby nie" (Wielki Słownik Angielsko - Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, str. 159), został w polskiej wersji Umowy błędnie przetłumaczony jako "z wyjątkiem".

Przegląd treści postanowień wybranych umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i porównanie ich z wersjami anglojęzycznymi prowadzi do wniosku, iż Traktat został przetłumaczony na język polski nieprawidłowo.

Dla przykładu, zgodnie z treścią angielskiego tekstu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 24 czerwca 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189), sformułowanie analogiczne do treści umowy z Cyprem tj.: " (...) tax paid in Poland shall be deemed to include any amount which would have been payable as tax but for any relief by way of the deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or a reduction of tax or otherwise under the laws relating to taxation of income force in that other Contracting State" zostało przetłumaczone jako: " (...) podatek płacony w Polsce będzie obejmował każdą kwotę, która byłaby zapłacona jako podatek, lecz została objętą jakąkolwiek ulgą poprzez odliczenie od dochodu do opodatkowania, zwolnienie lub obniżkę podatku lub w inny sposób, zgodnie z ustawami o opodatkowaniu dochodu obowiązującymi w drugim umawiającym się Państwie." Identyczna sytuacja przedstawia się na gruncie polsko-słowackiej Umowy z 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131).

Ponadto, także analiza tekstu polskiego Umowy skłania do podobnych wniosków. Art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy pozwala potrącić kwotę "podatku zapłaconego na Cyprze", jednocześnie art. 24 ust. 3 Umowy wskazuje jak należy rozumieć podatek, o którym mowa w ust. 1 lit. b): podatek podlegający zapłaceniu na Cyprze obejmuje "jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia". Nie ma wątpliwości, że mowa tu o hipotetycznym podatku, który faktycznie nie został zapłacony (na co wskazuje tryb przypuszczający - kwota, która "byłaby płatna", z wyjątkiem ulgi, zwolnienia). Nie został zapłacony zaś właśnie wskutek zastosowania ulgi, zwolnienia etc. Właśnie użycie trybu przypuszczającego w pierwszej części zdania pozwala twierdzić, że określenie "z wyjątkiem" powinno być rozumiane jako "gdyby nie" (byłaby płatna, z wyjątkiem ulgi, zwolnienia - czyli byłaby płatna jeśli ulga nie miałaby zastosowania). Jeśli bowiem uznać, że część pierwsza zdania ma zastosowanie w sytuacji, gdy nie zachodzi wyjątek wprowadzony przez część drugą zdania, powstanie sytuacja, w której część pierwsza zdania nigdy nie będzie mieć zastosowania. Podatek jest hipotetyczny (czyli nie jest w praktyce płacony) wyłącznie na skutek zastosowania ulg, zwolnień, o których mowa w zdaniu drugim.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przepisy Umowy, zgodnie z postanowieniami polskiej i angielskiej (wiążącej) wersji, wskazują że jeżeli rezydent Polski osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może (ale nie musi) być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego polskiego rezydenta, kwoty równej podatkowi dochodowemu, który został lub mógłby zostać opodatkowany na Cyprze. Art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy w wersji angielskiej dotyczy zatem potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy - zapłaconemu na Cyprze. Angielskie wyrażenie "tax payable" użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu/należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie "but for" użyte w kontekście art. 24 ust. 3 Umowy należy tłumaczyć jako "gdyby nie" a niejako "z wyjątkiem".

Zgodnie z powyższym zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 Umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: "Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa."

Zdaniem wnioskodawcy, istnieje zatem możliwość obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z Umowy, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie tej umowy, gdyby na Cyprze nie obowiązywało zwolnienie dywidend wypłacanych nierezydentom z podatku u źródła (art. 24 ust. 3 Umowy w wersji angielskiej, która w razie wątpliwości jest przeważająca).

Zdaniem wnioskodawcy, analogiczne stanowisko zajmują organy podatkowe w następujących interpretacjach:

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r., znak IPPB4/415-218/08-2/MO;

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 9 kwietnia 2009 r., znak IBPBII/2/415-239/09/AK;

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 15 czerwca 2009 r., znak IBPBII/2/415-323/09/NG;

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 września 2009 r., znak ILPB2/415-677/09-4/ES;

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 6 listopada 2009 r., znak IPPB2/415-545/09-3/LK.

Jak wykazano powyżej, brzmienie art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy w wersji angielskiej nie jest tożsame z brzmieniem w polskim tłumaczeniu. Strony Umowy dopuściły sytuację, w której mają miejsce rozbieżności interpretacyjne. Sytuacja taka znajduje wyraźne uregulowanie w Umowie, gdzie w art. 30 stwierdzono, iż w przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst angielski będzie decydujący.

Pogląd, w myśl którego decydujące znaczenie w interpretacji Umowy ma jego wersja angielska, znajduje potwierdzenie w ugruntowanym stanowisku organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2008 r. (sygn. IPPB2/415- 321/08-2/AK) potwierdził, iż: "w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim ".

Należy również zaznaczyć, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, w Umowie polsko-cypryjskim znalazła się jeszcze jedna nieścisłość w tłumaczeniu powodująca trudności w prawidłowej jego interpretacji. Wątpliwości uprzednio dotyczyły wyrażenia "board of directors" i zostały rozstrzygnięte zgodnie z literalnym brzmieniem angielskiej wersji Umowy.

Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów:

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2007 r. (nr DD4-033-0366-MM/07/638),

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. (nr DD4/033-0561/JG/07/986),

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. (nr DD4/033-0246/JG/07/MB7-2769),

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. (nr DD4/033-066/Idy/07/125),

W ocenie wnioskodawcy, w przedmiotowej sytuacji bezspornie można uznać, iż wobec opisanych wyżej wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rozumienia art. 24 Umowy, należy posłużyć się wersją angielską dla jego właściwego zastosowania.

Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że w przypadku wypłaty na rzecz wnioskodawcy dywidendy przez cypryjską spółkę kapitałową będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim. W konsekwencji, otrzymywana przez wnioskodawcę dywidenda wypłacona przez spółkę cypryjską będzie w Polsce opodatkowana 9% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, tut. organ informuje, że każde orzeczenia podatkowe wydane są w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl