IBPBII/2/415-1244/10/ŁCz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lutego 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1244/10/ŁCz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. (data wpływu do Organu 22 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2010 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 13 stycznia 2011 r. Znak: IBPB II/2/415-1244/10/ŁCz wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 21 stycznia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 14 czerwca 2008 r. wnioskodawca zawarł związek małżeński. W posiadaniu wnioskodawcy znajdowało się spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które z dniem 23 sierpnia 2008 r. wykupił wraz z żoną. W przedmiotowym mieszkaniu wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały od 2000 r. do 13 maja 2010 r. Z dniem 13 maja 2010 r. małżonkowie postanowili zbyć odpłatnie mieszkanie w zamian za prawo do najmu od strony kupującej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wnioskodawcy przysługuje na podstawie podanych artykułów zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. mieszkania na podstawie przedstawionego stanu faktycznego.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłami przychodów są: (...) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, (...) - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Natomiast zgodnie z art. 11 ustawy przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowy lub udziału w takim prawie. Artykuł tej ustawy (art. 11) stanowi jednoznacznie, że wymienione w art. 10 pkt 8 źródła przychodów takie jak odpłatne zbycie nieruchomości są zwolnione z podatku. Powodem takiego stanu rzeczy jest zdanie, w którym jasno stwierdzone jest, że dane przepisy mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Z powyższych względów, zdaniem wnioskodawcy, jest on osobą zwolnioną z podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępnie zauważyć należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębną interpretację.

W części w jakiej pytanie wnioskodawcy dotyczyło skutków podatkowych odpłatnego zbycia dla żony wnioskodawcy, organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

* nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności),

* spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

* prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wnioskodawca przytaczając własne stanowisko przywołał brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust. 3 (błędnie wskazany przez wnioskodawcę jako art. 11) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to przepisy, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o zwolnieniu z opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości. Wskazać należy, że art. 10 ust. 1 pkt 8 stanowi generalną podstawę kwalifikowania, jako źródła przychodu, odpłatnego zbycia nieruchomości z której to jednoznacznie wynika, że nie powstaje źródło przychodów, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości nie upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu. Natomiast przepis art. 10 ust. 3 ustawy jest szczególnym przypadkiem, kiedy odpłatne zbycie budynków bądź lokali wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie kwalifikowane do źródła przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy, lecz do przychodów z odpłatnego zbycia o jakim stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Ów wyjątek przewidziany w art. 10 ust. 3 ustawy dotyczy m.in. lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. Innymi słowy, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i na potrzeby związane z tą działalnością gospodarczą wykorzystywałby lokal mieszkalny będący odrębną nieruchomością, to w przypadku odpłatnego zbycia tego lokalu uzyskany przychód będzie stanowił przychód z odpłatnego zbycia o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8a nie z działalności gospodarczej. Proponowana przez wnioskodawcę wykładnia art. 10 ust. 1 pkt 8 w sposób oczywisty jest błędna. Wnioskodawca pominął bowiem fragment tego przepisu, z którego jednoznacznie wynika, że ma on zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Przypadki kiedy odpłatne zbycie dotyczy nieruchomości lub praw wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą a jednak kwalifikowane jest do źródła o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia art. 10 ust. 3 tej ustawy. Tym samym nie jest prawdą stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę, że na podstawie powyższych przepisów przysługuje wnioskodawcy zwolnienie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca wraz z żoną w dniu 23 sierpnia 2008 r. nabył odrębną własność lokalu mieszkalnego co oznacza, iż skutki podatkowe sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego należy oceniać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej mają jednak zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów o których mowa w ust. 6c ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Jednakże zauważyć należy, iż ustawodawca przewidział w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwości zwolnienia osiągniętego z tego tytułu przychodu z opodatkowania. Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Ulga meldunkowa nie dotyczy nieruchomości. Z literalnego brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ulga obejmuje jedynie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Powyższe oznacza, że ulgi meldunkowej nie można łączyć z przychodem ze sprzedaży nieruchomości, czyli nie obejmuje ona przychodu przypadającego na grunt lub udział w gruncie.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 tej ustawy).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, tj. podatnicy, którzy zbywają nieruchomości lub prawa nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Oznacza to, że w odniesieniu do osób, które uzyskały w 2010 r. przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia upływa z dniem 30 kwietnia 2011 r.

Podkreślić należy, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania. Tym samym nie uzależnia prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Podsumowując, wnioskodawca nie ma prawa do zwolnienia od podatku z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na podstawie powołanych przez siebie art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. art. 11 (choć winno być art. 10 ust. 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie w jego sprawie, do przychodu przypadającego na niego z uwagi na udział w majątku wspólnym będzie mógł natomiast znaleźć przepis statuujący tzw. ulgę meldunkową, o ile w wymaganym terminie, w urzędzie skarbowym złożone zostanie oświadczenie o uprawnieniu do ulgi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla wnioskodawcy. Stosownie do powyższego żona wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl