IBPBII/2/415-1074/09/HS - Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1074/09/HS Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 4 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania transakcji związanych z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania transakcji związanych z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jawna, której współwłaścicielami są osoby fizyczne, w tym wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą handlową.

Spółka jawna zawiera z bankiem kontrakty forward oraz transakcje typu opcje na zakup waluty euro z określonym terminem i przy zastosowaniu z góry określonego kursu w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym spłaty zobowiązań w euro z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w okresie 2004 r. do nadal). Kontrakty forward oraz transakcje typu opcje są realizowane a spółka reguluje własne zobowiązania wykorzystując w tym celu walutę zakupioną w ramach forward lub transakcji typu opcje.

Spółka rozlicza powyższe kontrakty i transakcje w następujący sposób (dane w celu zobrazowania postępowania są hipotetyczne): w dniu 2 października następuje wpływ na rachunek walutowy spółki jawnej prowadzony przez bank kwoty 100.000 zł euro, którą spółka przelicza po kursie z kontraktu forward lub transakcji typu opcja np. po 4,20 zł za 1 euro, co daje kwotę 420.000,00 zł i jednocześnie kwota 420.000,00 zł przekazywana jest do Centrum Rozliczeniowego. W tym samym dniu lub innym następuje zapłata zobowiązań i wypłata z rachunku bankowego walutowego po kursie 4,20 zł/1 euro. Występują również przypadki, że zapłata zobowiązania dokonywana jest w następnym miesiącu. Na dzień zapłaty zobowiązań wyliczone zostają różnice kursowe stanowiące różnicę między wartością faktury w euro przeliczoną po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury a wartością faktury w euro przeliczoną po kursie 4,20 zł. Tak powstające różnice kursowe dodatnie lub ujemne stanowią odpowiednio przychody (do opodatkowania) lub koszty (koszty uzyskania przychodu) finansowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku braku środków na rachunku bankowym spółki na zakup euro w dniu przypadającym na rozliczenie kontraktu forward lub transakcji typu opcje spółka zmuszona była do rozliczenia różnic kursowych wynikających z tych transakcji (nierzeczywiste rocznice kursowe). Różnice kursowe w takim przypadku rozliczane i ujmowane są w następujący sposób:

*

dodatnie różnice kursowe są ewidencjonowane jako opodatkowane przychody finansowe z działalności gospodarczej,

*

ujemne różnice kursowe ewidencjonowane są jako koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (z działalności gospodarczej),

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy spółka jawna postępuje prawidłowo rozliczając przychody i koszty podatkowe (dodatnie i ujemne różnice kursowe) związane z rzeczywistymi kontraktami forward lub transakcjami typu opcje w momencie zapłaty zobowiązań, które forward lub opcje zabezpieczają.

2.

Czy wspólnicy spółki jawnej powinni skorygować swoje zeznanie o wysokości dochodu za okres 2004-2008 (PIT-36L) z pozarolniczej działalności gospodarczej) oraz złożyć zeznanie o wysokości dochodu (osiągniętej straty) PIT-38 lata 2004-2008 (z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych) i wykazać jako przychody dodatnie różnice kursowe a jako koszty ujemne różnice kursowe przyjmując dla każdego wspólnika proporcje takie jakie posiadają w podziale zysku lub straty z działalności w spółce czyli po 1/3 osiągniętych dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

Zdaniem wnioskodawcy prawidłowo są ujmowane różnice kursowe jako przychód lub koszt podatkowy w momencie zapłaty zobowiązań, które kontrakt forward lub opcja zabezpiecza. Realizacja kontraktu forward i transakcji opcji następuje w momencie zapłaty zobowiązania, jest to moment powstania przychodu lub kosztu podatkowego. Na poparcie swego stanowiska wnioskodawca przywołuje dla przykładu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretację indywidualną z dnia 13 września 2009 r., znak: IPPB3/423-299/09-2/AG.

Wspólnicy spółki na podstawie wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z dnia 30 lipca 2009 r., IPB1/415-321/09-2/AM uznają, iż nieprawidłowo zostały rozliczone różnice kursowe z nierzeczywistych kontraktów forward lub transakcji typu opcje, ponieważ nie stanowią one przychodów lub kosztów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz z kapitałów pieniężnych i jako takie ujemne różnice kursowe winny być uznane za koszty a dodatnie różnice kursowe za przychody z kapitałów pieniężnych zadeklarowane w deklaracji PIT-38.

Ponieważ każdy ze wspólników spółki jawnej posiada po 1/3 udziału w zysku i stracie osiągniętej przez osiągniętej przez spółkę a środki z tytułu dodatnich lub ujemnych różnic kursowych z nierzeczywistych kontraktów odpowiednio wpływają na konto lub są pobierane z konta bankowego, którego właścicielem jest spółka jawna w deklaracji PIT-38 np. za 2004 r. każdy z właścicieli uwzględni 1/3 dodatnich i 1/3 ujemnych (jako koszt) różnic kursowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy w zakresie dotyczącym określenia skutków podatkowych jakie dla wnioskodawcy - wspólnika spółki jawnej powstaną w związku z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. W zakresie skutków podatkowych jakie powstaną dla pozostałych wspólników zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów w postaci:

*

pozarolniczej działalności gospodarczej;

*

kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania dochodu i wysokość podatku.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie to obejmuje m.in. kapitały pieniężne zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Przy czym co do zasady przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających stanowią źródło określone w wyżej wskazanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym ww., przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, a przy ustalaniu jego wartości stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Wskazać należy, iż powyższe uregulowania w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone od dnia 1 stycznia 2004 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956).

Ww. ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. wprowadziła definicję pochodnego instrumentu finansowego do art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. do dnia 23 października 2005 r. ilekroć w ustawie mowa jest o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to prawa, których cena zależy pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe.

Przepis ten został zmieniony na mocy art. 188 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) z dniem 24 października 2005 r.

W myśl zmienionego art. 5a pkt 13 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 października 2009 r. instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

a.

tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,

b.

instrumenty rynku pieniężnego,

c.

finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe,

d.

opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie,

e.

prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe),

f.

inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

Kontrakt terminowy to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia) i po ustalonej w umowie cenie, określonej ilości instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Dochodzi do niego w drodze rozliczenia różnic między ceną kontraktu a ceną rynkową. Do kontraktów terminowych należą przede wszystkim cztery grupy umów: kontrakty futures i forward, opcje oraz kontrakty wymiany swap. Kontrakty terminowe umożliwiają przeprowadzanie operacji o charakterze inwestycyjnym (spekulacyjnym).

Z powyższego wynika, iż w kategorii instrumentów finansowych mieszczą się transakcje typu forward i sprzedaży kontraktów terminowych oraz opcje walutowe.

Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających zostały uregulowane od dnia 1 stycznia 2004 r. w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2004 r. opodatkowaniu w sposób wskazany w art. 30b podlegały dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a od dnia 1 stycznia 2005 r. ustawodawca rozszerzył taki sposób opodatkowania na dochody uzyskiwane również poza granicami kraju.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym. Przy czym zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy koszty dotyczące zawartych transakcji (nabycia pochodnych instrumentów finansowych), nie stanowią kosztów uzyskania przychodów do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia, o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z brzmienia art. 30b ust. 4 wynika jednak, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5). W konsekwencji dochody uzyskiwane z tego tytułu nie spełniają przesłanki negatywnej ujętej w cyt. art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza iż dochody uzyskane z tego tytułu nie mogą być zaliczone do dochodów z działalności gospodarczej. Przepis art. 30b ust. 4 ww. ustawy, jak wynika z jego literalnego brzmienia, ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi (realizacja praw z nich wynikających) jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Aby działalność mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w cytowanym na wstępie art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Niezależnie od tych warunków, w przypadku działalności obejmującej obrót instrumentami finansowymi w rozumieniu powołanej powyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, respektowane muszą być wymogi stawiane także i przez tę ustawę. Powołana ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka jawna, której wspólnikiem jest wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu. Spółka zawarła z bankiem umowy na zakup waluty euro z określonym terminem i przy zastosowaniu z góry określonego kursu w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym spłaty zobowiązań w euro z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w okresie 2004 r. do nadal). Kontrakty forward oraz transakcje typu opcje są realizowane a spółka reguluje własne zobowiązania wykorzystując w tym celu walutę zakupioną w ramach forward lub transakcje typu opcje. W konsekwencji dochody uzyskiwane w związku z realizacją terminowych transakcji walutowych typu forward i opcji dokonanym przez spółkę jawną stanowią przychody z kapitałów pieniężnych określone w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie spełniają warunku sformułowanego w cyt. art. 30b ust. 4 ww. ustawy. W konsekwencji dochody uzyskane z ww. tytułu podlegają opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30b ust. 1 ustawy. Natomiast w sytuacji, gdy w wyniku realizacji terminowych transakcji walutowych wystąpi strata, jest ona stratą ze źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne.

Tym samym, przychód z tego tytułu ustalony proporcjonalnie do udziału wnioskodawcy w zyskach spółki jawnej należy więc kwalifikować jako przychód (i stratę) ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. kapitałów pieniężnych i wykazać w zeznaniu PIT-38. Przychód (strata) powstaje zawsze w momencie realizacji kontraktu forward czy opcji i tylko w przypadku realizacji winien być ujęty w zeznaniu rocznym.

Natomiast różnice kursowe dotyczą źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie bowiem do treści art. 14b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2 Różnice kursowe, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 3 są przychodem z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 24c ust. 2 ww. ustawy dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1.

przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

2.

poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

3.

otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,

4.

kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

5.

kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast w myśl art. 24c ust. 3 ww. ustawy ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1.

przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

2.

poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

3.

otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,

4.

kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

5.

kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, spółka zawarła z bankiem umowę transakcji typu forward i opcji. Na skutek realizacji i rozliczenia ww. transakcji wnioskodawca wykazuje dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić jednak należy, iż w wyniku rozliczeń wskazanych we wniosku pochodnych instrumentów finansowych nie powstają różnice kursowe, bowiem nie zachodzi żadna z przesłanek ich powstania określonych w ww. art. 24c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, iż wynik (dochód/strata) na realizacji terminowych transakcji walutowych i opcji w stanie faktycznym opisanym we wniosku nie może zostać zaliczony do źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznawanie rezultatu tych transakcji za przychód lub koszt podatkowy i rozliczanie różnic kursowych jest nieprawidłowe.

Reasumując, zrealizowane terminowe transakcje walutowe winny być ujęte przez wnioskodawcę w zeznaniu rocznym PIT-38. Rozliczanie tych transakcji przez spółkę jawną jako przychód i koszt podatkowy jest nieprawidłowe, z uwagi na fakt zaliczenia ich do odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów.

Zauważyć przy tym należy, iż interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 13 września 2009 r., znak: IPPB3/423-299/09-2/AG, na którą powołuje się wnioskodawca, dotyczy rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych i nie może mieć zastosowania w przypadku rozliczeń osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl