Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/436-6/10/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 7 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 09 i 15 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 1 lutego 2010 r. Znak: IBPB II/1/436-6/10/MZ, IBPB II/1/436-7/10/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 9 lutego 2010 r. (data wpływu dodatkowej opłaty) oraz w dniu 15 lutego 2010 r. (data wpływu pisma).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 18 grudnia 2009 r. wnioskodawca wraz z żoną na nieruchomości będącej ich własnością na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, ustanowili notarialnie na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiedniej działki nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu oraz dostępu do uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej pasem gruntu o szerokości 2.5 m. Właścicielem nieruchomości władnącej w chwili ustanowienia wyżej opisanej służebności był X.

Jednocześnie X na nieruchomości stanowiącej jego własność ustanowił na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiedniej działki nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu oraz dostępu do uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej pasem gruntu o szerokości 2.5 m. Właścicielami nieruchomości władnącej w chwili ustanowienia wyżej opisanej służebności byli wnioskodawca i jego żona.

W wyniku ustanowienia obu wyżej opisanych służebności, nieruchomości stały się wobec siebie wzajemnie nieruchomościami zarówno władnącymi jak i obciążonymi.

Skapitalizowane wartości obu wyżej opisanych służebności za okres 10 lat zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wynoszą po 13.600 zł.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ustanowienie wyżej opisanych służebności podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podlega temu podatkowi nabycie rzeczy lub praw majątkowych. Nabycie prawa nieodpłatnej służebności podlega temu podatkowi wówczas, jeśli służebność ma charakter osobisty. Służebność osobista ustanowiona jest na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Natomiast służebność gruntowa służy zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej i jest ustanowiona nie na rzecz konkretnej osoby fizycznej lecz na rzecz każdoczesnego właściciela danej nieruchomości władnącej. Tylko służebność osobista ma charakter podmiotowy, a zatem jedynie nabycie takiej służebności przez zindywidualizowaną osobę może powodować konsekwencje w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie wyjaśnia się, że wniosek w pozostałej części, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, zostanie rozstrzygnięty odrębną interpretacją.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tytułem nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym przepisami działu III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepisy prawa cywilnego, z uwagi na odrębność charakteru jak i funkcji, rozróżniają służebność osobistą i gruntową. Z treści art. 296 § 1 Kodeksu wynika, że nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Z kolei z treści art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Służebność osobista jest obciążeniem nieruchomości, niemniej ustanawiana jest na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Służebność gruntowa, zgodnie z art. 285 § 2 Kodeksu służy jedynie zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Tylko służebność osobista ma charakter podmiotowy, a zatem jedynie nabycie takiej służebności przez zindywidualizowaną osobę powodować może konsekwencje w zakresie podatku od spadków i darowizn. Natomiast nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem nieodpłatnej służebności gruntowej (przechodu, przejazdu i prowadzenia mediów) na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek gruntu sąsiadujących z nieruchomością nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca, będąc wraz z żoną właścicielem nieruchomości ustanowili w drodze wzajemności z właścicielem sąsiedniej nieruchomości służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu oraz dostępu do uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej pasem gruntu o szerokości 2.5 m.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz obowiązujący stan prawny, należy stwierdzić że ustanowienie wyżej opisanych służebności gruntowych nie jest objęte ustawą o podatku od spadków i darowizn, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla wnioskodawcy. Stosownie do powyższego żona wnioskodawcy oraz właściciel sąsiedniej nieruchomości, na rzecz którego została ustanowiona służebność gruntowa, chcąc uzyskać interpretację indywidualną winni wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl