IBPBII/1/436-369/11/MZ - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia przez kościelną osobę prawną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-369/11/MZ Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia przez kościelną osobę prawną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 17 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 2 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 20 października 2011 r. Znak: IBPBII/1/436-369/11/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 2 listopada 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 18 kwietnia 2011 r. została zawarta aktem notarialnym umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Nabywcą tego lokalu był Wnioskodawca (Prowincja Zakonu), jednakże zgodnie z pkt V oraz pkt IX ww. aktu notarialnego nabycie lokalu ma służyć realizacji celów statutowych podmiotu X - jednostki organizacyjnej kościelnej osoby prawnej jaką jest Wnioskodawca. Podmiot X jako wewnętrzna jednostka Wnioskodawcy nie posiada osobowości prawnej, jest natomiast organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i innych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. W imieniu podmiotu X w zawarciu umowy sprzedaży uczestniczyła Pani X - Zastępca Dyrektora podmiotu X. Zapłata ceny lokalu nastąpiła ze środków pieniężnych podmiotu X, pozyskanych na jego działalność statutową (pkt VII aktu notarialnego). Z tych samych środków sfinansowano koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz związane z nim opłaty sądowe i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podmiot X jako organizacja pożytku publicznego prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a jego głównym celem jest prowadzenie działalności charytatywnej oraz udzielanie jak najszerszej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej, zwłaszcza osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością czy bezrobotnym.

W nabytym lokalu mieszkalnym podmiot X zamierza prowadzić działalność statutową pożytku publicznego, polegającą na tworzeniu przejściowych mieszkań (tzw. mieszkania readaptacyjne, treningowe) o charakterze rotacyjnym dla osób bezdomnych, w tym w szczególności dla bezdomnych samotnych matek z dziećmi, np. z przemocy domowej. W ramach tego projektu usamodzielniające się osoby bezdomne będą wspierane w całym procesie wychodzenia z bezdomności przez specjalistów podmiotu X (pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, prawnika). Grupa osób bezdomnych, aby się usamodzielnić potrzebuje wsparcia pozwalającego na bezpośrednią aktywizację w warunkach zbliżonych do późniejszego samodzielnego życia. Warunki pobytu w mieszkaniu przejściowym są dużo bardziej zbliżone do warunków mieszkania we własnym lokalu niż warunki i zasady panujące w ośrodkach wsparcia (noclegownie, przytuliska). Wiąże się to z nauką odpowiedzialności, czy nabywaniem umiejętności planowania budżetu, dbaniem o mieszkanie, itp., co wzmacnia proces usamodzielniania się. Zakupione przez podmiot X mieszkanie i realizowany projekt pozwoli osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w sposób skuteczny i innowacyjny pomóc w przygotowaniu do samodzielnego życia, co ograniczy możliwość powrotu do stanu bezdomności i będzie etapem przejściowym pomiędzy opuszczeniem placówki a pełnym wejściem w samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zakupione mieszkanie będzie więc wyłącznie służyć prowadzonej przez podmiot X nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego, zgodnie z wpisem podmiotu X do Krajowego Rejestru Sądowego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:

* Nabywcą (kupującym) spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego była kościelna osoba prawna - Wnioskodawca (Prowincja Zakonu). Podmiot X jako jednostka organizacyjna Prowincji Zakonu, nieposiadajaca osobowości prawnej, nie mogła występować w tej umowie jako strona kupująca, albowiem z racji swojego statusu prawnego - braku osobowości prawnej - nie może nabywać we własnym imieniu własności nieruchomości.

* Podmiot X jest umieszczony w akcie notarialnym jako osoba stawiająca się w kancelarii notarialnej. W pkt V aktu z-ca Dyrektora podmiotu X, reprezentujący ww. organizację pożytku publicznego, wraz z Ministrem Prowincjalnym, reprezentującym Wnioskodawcę, oświadczają wspólnie, że nabycie ww. lokalu mieszkalnego ma służyć realizacji celów statutowych podmiotu X. Natomiast w pkt VII aktu notarialnego znajduje się zapis "Małżonkowie (...) sprzedają (...) działającemu za Zakon (...) - w stanie wolnym od ograniczonych praw rzeczowych, innych praw lub roszczeń, za wyjątkiem opisanych hipotek - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku (...), za cenę 355.000 zł, a (...) działający za Zakon (...) kupuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za podaną cenę, za pieniądze pozyskane przez (...)" (podmiot X). Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że podmiot X sfinansował zakup ww. lokalu mieszkalnego ze swoich wyodrębnionych środków pieniężnych (zgromadzonych na jego rachunku bankowym, odrębnym od rachunku bankowego Wnioskodawcy - zapłata na rzecz sprzedającego X została uiszczona z konta bankowego podmiotu X). Ponadto podmiot X pokrywał także wszystkie koszty zawarcia umowy i podatek od czynności cywilnoprawnych (pkt XIII aktu notarialnego: "Koszty sporządzenia aktu notarialnego w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę sądową ponosi (...)" (podmiot X).

* Podmiot X, jako wewnętrzna jednostka Wnioskodawcy, nie posiada osobowości prawnej, dlatego też nabywcą lokalu - wymienionym w akcie notarialnym - musiał być Wnioskodawca, w obrębie którego podmiot X działa, i który go powołał, co nie zmienia jednak faktu, iż nabycie nastąpiło ze środków podmiotu X - organizacji pożytku publicznego prowadzącej nieodpłatną działalność statutową, a zakup ww. nieruchomości ma służyć wyłącznie celom statutowym podmiotu X.

* Wszystkie te okoliczności zostały wyraźnie wskazane i opisane w treści ww. aktu notarialnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy zawarciu opisanej powyżej umowy zakupu mieszkania przez Wnioskodawcę na cele statutowe - prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - podmiotu X oraz wyłącznie ze środków podmiotu X, notariusz, pełniący funkcję płatnika, prawidłowo pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych, czy też umowa ta podlegała zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy zakupie nieruchomości ze środków podmiotu X, przeznaczonej wyłącznie na realizację jego celów statutowych - prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - powinno być zachowane prawo do skorzystania ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają organizacje pożytku publicznego w związku z czynnościami pozostającymi w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Taką czynnością, zdaniem Wnioskodawcy, był niewątpliwie zakup wymienionego na wstępie lokalu na cele działalności statutowej podmiotu X. Należy zwrócić uwagę, że z uwagi na to, że podmiot X jako wewnętrzna jednostka Zakonu (Wnioskodawcy) nie posiada osobowości prawnej, formalnym nabywcą lokalu musiał być w świetle przepisów prawa cywilnego Zakon (osoba prawna, organ powołujący, w ramach którego podmiot X funkcjonuje). To nie zmienia jednak faktu, iż nabycie i wszystkie koszty związane z zakupem nastąpiły ze środków podmiotu X, organizacji wykonującej nieodpłatną działalność statutową. Ponadto podmiot X, reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora był stroną umowy - pkt 4 na str. 1 aktu notarialnego.

Konstrukcja prawna powołania podmiotu X na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej sprawia, że podmiot X jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej przy nabywaniu nieruchomości na swoje cele zawsze musi takie transakcje przeprowadzać poprzez kościelną osobę prawną, która ją powołała i w ramach której działa, tj. Prowincję Zakonu (Wnioskodawcę). Jednocześnie pomimo, iż podmiot X nie posiada osobowości prawnej, to na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest organizacją pożytku publicznego (jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Wnioskodawca podkreślił, iż przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w jednakowy sposób traktują wszystkie organizacje pożytku publicznego, niezależnie od ich formy prawnej, sposobu powstania czy też faktu, czy posiadają one osobowość prawną czy też nie. Z uwagi na wykonywaną działalność społecznie użyteczną ustawodawca przewidział w ww. ustawie szereg zwolnień dla organizacji pożytku publicznego (podatkowych, od opłat sądowych, itp), których niewątpliwym celem było, aby środki organizacji pożytku publicznego były w jak najszerszym zakresie wydatkowane na ich działalność statutową a nie wpływały - poprzez podatki i daniny publicznoprawne - ponownie do budżetu państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak możliwości korzystania ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych ze względu na status jednostki nieposiadającej osobowość prawnej dyskryminowałaby podmiot X w stosunku do innych organizacji pożytku publicznego, które mogą korzystać z przysługującego zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości, które będą wyłącznie wykorzystywane do prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej konieczny jest zawsze udział osób prawnych, w ramach których te jednostki powstały i działają, w czynnościach prawnych, dotyczących np. zakupu nieruchomości na cele statutowe, co nie zmienia jednak celu nabycia (tj. na działalność pożytku publicznego) oraz pochodzenia środków na zakup (tj. z budżetu jednostki pożytku publicznego).

Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą udział w czynności prawnej osoby prawnej (w ramach której działa dana organizacja pożytku publicznego), stanowiłby przeszkodę do zastosowania dla tej czynności zwolnienia podatkowego, prowadziłaby do całkowicie nieuzasadnionego prawnie obciążania dodatkowymi daninami publicznymi takich właśnie organizacji publicznego tylko z uwagi na ich formę organizacyjną, co byłoby sprzeczne z celem ww. regulacji podatkowej. Z tego względu, według Wnioskodawcy, interpretacja zastosowana przez płatnika podatku nie może zostać uznana za prawidłową, a zwolnienie wynikające z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powinno bez żadnych wyjątków być stosowane do czynności służących działalności wszystkich organizacji pożytku publicznego, niezależnie od tego czy posiadają osobowość prawną czy też nie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen przedmiotu czynności cywilnoprawnych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

a.

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

b.

innych praw majątkowych - 1%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych kwalifikowana jest jako sprzedaż prawa majątkowego i podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych określone strony czynności cywilnoprawnych, bez względu na dokonaną czynność, mieszczącą się w zakresie przedmiotowym ustawy. Zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z powołanego powyżej przepisu jednoznacznie zatem wynika, iż wskazanym zwolnieniem (niezależnie od ich podmiotowości prawnej, tj. niezależnie od tego czy są osobą prawną czy też jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) objęte są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują czynności cywilnoprawnych (np. zawierają umowę sprzedaży) wyłącznie w zakresie przepisem wskazanym. Tym samym, aby wskazane zwolnienie podmiotowe mogło mieć zastosowanie, to stroną czynności (np. kupującym) a nie jedynie uczestnikiem transakcji musi być organizacja pożytku publicznego, to ona właśnie musi dokonywać tej czynności.

Powyższe zwolnienie podmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych określone jest wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynika z tej ustawy. Do tegoż właśnie zwolnienia odwołuje się uregulowanie zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Stosownie do tego przepisu organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. To oznacza, że aby zwolnienie wskazane w treści przywołanych powyżej przepisów miało zastosowanie muszą być spełnione przesłanki w nich zawarte.

Natomiast w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) ustawodawca przewidział zwolnienie o charakterze przedmiotowym.

W myśl tego przepisu nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej,

2.

sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 7 tej ustawy osobami prawnymi są prowincje zakonów, będące personalnymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła.

Należy zauważyć, iż przepis art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera w swej treści zapisu o zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując jedynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. W odniesieniu do opłaty skarbowej należy jednak w takiej sytuacji odwołać się do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 tej ustawy jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie (ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych), rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokonując zatem interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że jeżeli w innych aktach prawnych przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie odnoszącym się do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to pomimo odwoływania się do prawnej instytucji opłaty skarbowej należy stosować przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na powyższe, w odniesieniu do sytuacji uregulowanej w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, należy przyjąć, iż przepis ten w zakresie zwolnienia od opłaty skarbowej odnosi się do czynności cywilnoprawnych opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem odpowiednie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zastosowanie do wskazanego wyżej przepisu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym omawiane zwolnienie odnosi się do konkretnych czynności, z zastrzeżeniem, iż rzeczy i prawa będące przedmiotem transakcji nie mogą być przeznaczone do działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, dokonując wykładni art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, iż nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przedmiotem tych czynności są rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej.

Wskazane powyżej zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy stroną czynności cywilnoprawnej, np. umowy kupna - sprzedaży prawa majątkowego, jest kościelna osoba prawna - np. prowincja zakonu, a prawo majątkowe, będące przedmiotem tej umowy nie jest przeznaczone do działalności gospodarczej.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż w dniu 18 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Na mocy tej umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, kupującym był Wnioskodawca - Prowincja Zakonu, będący kościelną osobą prawną, do której ma zastosowanie ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ma służyć realizacji celów statutowych podmiotu X, będącego jednostką organizacyjną Wnioskodawcy i posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Zakup ww. prawa nastąpił ze środków pieniężnych podmiotu X, przeznaczonych na jego działalność statutową. Podmiot X prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a jego głównym celem jest prowadzenie działalności charytatywnej oraz udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej. W nabytym lokalu mieszkalnym podmiot X zamierza prowadzić działalność statutową pożytku publicznego, polegającą na tworzeniu przejściowych mieszkań o charakterze rotacyjnym dla osób bezdomnych, w tym w szczególności dla bezdomnych samotnych matek z dziećmi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie do umowy kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie może znaleźć zastosowania zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych określone w treści art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w treści art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z treści tych przepisów jednoznacznie wynika bowiem, iż jedną z obligatoryjnych przesłanek warunkujących zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez stronę dokonującą czynności cywilnoprawnej. Natomiast Wnioskodawca będący stroną czynności (kupującym przy zawarciu umowy kupna - sprzedaży) nie jest organizacją pożytku publicznego; status ten posiada bowiem podmiot X, który nie był stroną ww. czynności, był jedynie jej uczestnikiem (a nie kupującym).

Jednocześnie wskazać należy, iż - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie jest możliwe interpretowanie treści przepisu art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z możliwością zastosowania wykładni rozszerzającej, tj. przyjęcia, że z uwagi na formę organizacyjną podmiotu X, tj. brak osobowości prawnej i niemożności zawierania czynności cywilnoprawnej bezpośrednio, czynność ta może zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdy bierze w niej udział (jest stroną) osoba prawna, w ramach której działa podmiot X, będący organizacją pożytku publicznego, do którego realizacji celów statutowych przeznaczony jest przedmiot transakcji. Omawiany przepis jednoznacznie wskazuje, iż zwalnia się z podatku podmiot, który bezpośrednio dokonuje czynności (jest jej stroną - stroną umowy) i który jednocześnie ma status organizacji pożytku publicznego. Okoliczność, iż lokal mieszkalny, do którego spółdzielcze własnościowe prawo zakupił Wnioskodawca, będzie wykorzystywany dla potrzeb podmiotu X (do realizacji jego zadań), będącego jednostką organizacyjną Wnioskodawcy oraz, że zakup ten nastąpił ze środków własnych podmiotu X, jest w tym przypadku bez znaczenia. Dla celów zastosowania zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych istotnym jest bowiem fakt, że to Wnioskodawca, nie posiadający statusu organizacji pożytku publicznego, dokonał konkretnej czynności nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze umowy kupna - sprzedaży, jako strona tej czynności. Niemożliwe jest zatem zastosowanie przedmiotowego zwolnienia, gdyż brak jest przesłanki posiadania przez Wnioskodawcę statusu organizacji pożytku publicznego.

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że jakoby omawiany przepis mógł uzależniać zwolnienie od formy organizacyjnej organizacji pożytku publicznego. Dla zastosowania wskazanego zwolnienia nie ma znaczenia czy dana organizacja jest osobą prawną czy też jednostką nieposiadającą osobowości prawnej - istotne jest to, że to ona dokonuje czynności cywilnoprawnej (jest stroną umowy - np. jako kupujący lub sprzedający).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Wykluczone jest zatem w tym przypadku zastosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej.

W związku z powyższym umowa kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta przez Wnioskodawcę, nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Powołany wyżej przepis nie daje bowiem podstaw do zwolnienia od tego podatku innych podmiotów niż organizacje pożytku publicznego, występujące jako strona czynności.

Niemniej, należy stwierdzić, iż istnieją podstawy do zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zawartej przez Wnioskodawcę (kościelną osobę prawną), na podstawie art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pod warunkiem, że istotnie nabyte przez Wnioskodawcę prawo nie będzie służyło (nie będzie przeznaczone) celom działalności gospodarczej.

Zatem tylko w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu ww. umowy nie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl