IBPBII/1/436-305/14/MZ - Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-305/14/MZ Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do Biura - 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest spółką akcyjną, prowadzącą działalność na terytorium Polski. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja oraz obrót energią cieplną. Spółka prowadzi działalność w sześciu zakładach cieplnych na terenie dziewięciu gmin. Wnioskodawca jest spółką zależną X S.A. (dalej: "Spółka Przejmująca").

W ramach reorganizacji podmiotów funkcjonujących w Grupie Kapitałowej planowane jest dokonanie rozdziału podstawowej działalności Wnioskodawcy - m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz obrotu energią cieplną od pozostałej działalności niezwiązanej z podstawowej działalności (w tym przypadku polegającej na wykonywaniu działalności transportowej). W związku z tym planowane jest przeprowadzenie podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, na podstawie którego na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie ta część majątku Wnioskodawcy, związana z podstawową działalnością (m.in. z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią cieplną oraz inne poboczne związane z podstawową działalnością Spółki). W Spółce pozostanie natomiast zespół składników majątkowych związany z działalnością transportową. Szczegółowy rozdział składników majątkowych podlegających podziałowi i przeniesieniu do Spółki Przejmującej, jak również składników majątkowych, pozostających w Spółce zostanie wykazany w planie podziału.

Wyodrębnienie ww. działalności nastąpiło w Spółce w formie uchwały zarządu, który ustala schemat organizacyjny całego przedsiębiorstwa. W ramach Spółki funkcjonuje m.in. odrębny Dział transportu, który zajmuje się w szczególności dostarczaniem usług transportowych, głównie na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej, które stanowią działalność pomocniczą do działalności podstawowej Wnioskodawcy (dalej: działalność pomocnicza). Zasadnicza działalność Wnioskodawcy tj. działalność polegająca na przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie ciepłem skupiona została natomiast w pozostałych działach wyodrębnionych w ramach wspomnianego schematu organizacyjnego (dalej: działalność podstawowa).

Dział transportu (działalność pomocnicza) to wyodrębniona w ramach struktur Spółki jednostka, która świadczy na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej usługi transportowe np. usługi przewozu węgla lub odpadów poprodukcyjnych. Powyższy zakres działalności stanowi podstawowe źródło przychodów działalności pomocniczej.

Do działalności pomocniczej w zakresie transportu przypisane są:

* aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tekst jedn.: wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy, samochody osobowe oraz ciężarowe, inne urządzenia techniczne i maszyny niezbędne do wykonywania opisanych zadań),

* należności handlowe z tytułu realizowanych prac,

* pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmiotowych usług,

* zobowiązania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług funkcjonalnie związane z działalnością pomocniczą.

Na moment podziału działalność pomocnicza posiadać będzie również przypisane środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań ulokowane na odrębnym dla działu transportu rachunku bankowym. Ponadto po podziale dział transportu podpisze umowy najmu nieruchomości wykorzystywanych obecnie i niezbędnych do prowadzenia przez niego działalności.

Z kolei przedmiotem działalności podstawowej Wnioskodawcy jest działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie ciepłem. Działalność ta jest prowadzona w sześciu zakładach cieplnych.

Do działalności podstawowej przypisane zostały:

* aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tekst jedn.: wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy, pojazdy, sieci dystrybucyjne, urządzenia w zakładach produkcyjnych),

* należności handlowe z tytułu realizowanych prac,

* wartości niematerialne i prawne, takie jak oprogramowanie używane przez sprzęt komputerowy,

* pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmiotowych usług,

* inne niż powyższe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług funkcjonalnie związane z działalnością podstawową,

* nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oraz uzyskane służebności gruntowe.

Na moment podziału działalność podstawowa posiadać będzie również przypisane środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań ulokowane na odrębnym dla tej działalności rachunku bankowym. Wnioskodawca nie wyklucza, iż na moment podziału do działalności podstawowej alokowane zostaną również inne aktywa niezwiązane funkcjonalnie w żaden sposób z działalnością pomocniczą (m.in. udziały w spółce zależnej).

Szczegółowy rozdział składników majątkowych podlegających podziałowi i przeniesieniu do Spółki Przejmującej, jak również składników majątkowych, pozostających w Spółce zostanie wykazany w planie podziału.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż jego działalność podstawowa oraz działalność pomocnicza są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie:

Wyodrębnienie organizacyjne

W ramach funkcjonującej w Spółce struktury organizacyjnej (utworzonej uchwałą Zarządu Spółki) do działalności podstawowej i pomocniczej Spółki przypisano pracowników wraz z osobami odpowiedzialnych za zarządzanie nimi.

Do działu transportowego zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do świadczenia usług transportowych, w szczególności środki trwałe, umowy związane z prowadzoną działalnością, niektóre należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania. Ponadto po podziale podpisane zostaną umowy najmu nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania działalności pomocniczej. Dodatkowo na moment podziału dział transportu dysponować będzie środkami pieniężnymi niezbędnymi do uregulowania zobowiązań bieżących ulokowanymi na odrębnym dla tego działu rachunku bankowym.

Z kolei do działalności podstawowej zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu ciepłem, (tekst jedn.: w zakresie podstawowej działalności Wnioskodawcy), w szczególności liczne nieruchomości tj. sieci dystrybucyjne, budynki zakładów cieplnych i inne nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umowy związane z prowadzoną działalnością, należności oraz zobowiązania związane z działalnością podstawową. Ponadto na moment podziału działalność podstawowa dysponować będzie środkami pieniężnymi, niezbędnymi do uregulowania zobowiązań bieżących, ulokowanymi na odrębnych rachunkach bankowych.

Wyodrębnienie finansowe

Księgi rachunkowe Wnioskodawcy są prowadzone w ten sposób, że pozwalają na wyodrębnienie kosztów związanych z działalnością prowadzoną w ramach działalności podstawowej oraz działalności pomocniczej. Dodatkowo ewidencja księgowa Wnioskodawcy, umożliwia oddzielne ewidencjonowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu tych jednostek organizacyjnych. W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu jednostek. Ponadto, działalność podstawowa oraz pomocnicza na moment podziału będą miały przypisane własne rachunki bankowe. Do działalności podstawowej oraz działalności pomocniczej zostaną alokowane w odpowiedniej części środki znajdujące się na rachunkach bankowych Wnioskodawcy.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Dział transportowy oraz pozostałe działy realizują odmienne zadania gospodarcze Wnioskodawcy. Działalność pomocnicza Wnioskodawcy skupia się na świadczeniu usług transportowych, w szczególności na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej. Natomiast działalność podstawowa skupia się na wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie ciepłem. Do obu jednostek przypisane zostały odpowiednie do zakresu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej umowy, co oznacza, że wydziały te posiadają niezależne źródło przychodów.

Obie jednostki, jako wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki, są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem właściwej kadry kierowniczej.

Należy podkreślić, że dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami działalność podstawowa oraz pomocnicza są w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Zarówno działy zajmujące się działalnością podstawową jak i dział transportu nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie rodził obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie rodził obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa spółki oraz jej zmiana, jeśli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 2 i 3 ww. ustawy, za zmianę umowy spółki w spółce kapitałowej uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków własnych spółki oraz dopłaty, jak również przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego. Obecne brzmienie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostało nadane mocą ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (w dalszej treści wniosku zwana "ustawą nowelizującą").

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., tj. przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważało się "przekształcenie, podział łub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego". Zatem do dnia 1 stycznia 2009 r. opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegała czynność podziału spółki, skutkująca zwiększeniem majątku lub podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce/spółkach, na którą/które została przeniesiona część majątku wydzielona w ramach podziału. W przedmiotowej nowelizacji wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11).

W konsekwencji definicja "zmiany umowy spółki" została przeformułowana w ten sposób, że z owej definicji usunięty został "podział" spółki. Zatem zdaniem Wnioskodawcy w obecnym stanie prawnym brak jest przepisu statuującego zasadę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółki kapitałowej. W konsekwencji nie ma podstawy by uznać, że podział spółki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wnioskodawca wskazuje, że w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej (druk nr 748 Sejmu RP VI kadencji) Ustawodawca wskazał m.in., że "w celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej przyjęto zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, zawężono katalog czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki kapitałowej, wyłączono z opodatkowania czynności związane z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi, obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu", oraz że "w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych wprowadzono zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy."

Zdaniem Wnioskodawcy z powyższego jasno wynika, iż czynność podziału spółki kapitałowej dokonana po dniu 1 stycznia 2009 r. nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż takie opodatkowanie naruszałoby zarówno przepisy prawa krajowego (opodatkowanie czynności nie wskazanej obecnie wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych) jak i przepisy prawa europejskiego (naruszenie zasady braku opodatkowania transakcji podziału spółek kapitałowych wskazanej w Dyrektywie 2008/7/WE).

Wnioskodawca wskazał, że opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółki naruszałoby również zasadę jednokrotnego pobierania tego podatku przy transakcjach kapitałowych (co zostało również podkreślone w cytowanym uzasadnieniu do ustawy nowelizującej). Zakładając bowiem, że podział spółki również podlegałby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatek ten pobierany byłby dwukrotnie: po raz pierwszy w momencie zawiązania spółki podlegającej podziałowi (lub podwyższenia jej kapitału zakładowego), drugi raz w momencie jej podziału (gdzie podatnikiem byłaby spółka przejmująca).

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i przepis ten nie może być interpretowany rozszerzająco. Zasada ta, funkcjonująca już w czasie obowiązywania przepisów o opłacie skarbowej, jest od lat konsekwentnie podkreślana w piśmiennictwie i stosowana w orzecznictwie. Przykładowo w wyroku z 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 999/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że "w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustanawia się katalog czynności oraz zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - i zgodnie z utrwalonym z poglądem doktryny - ma on charakter zamknięty. Z takiego charakteru tego katalogu wynika, że czynności nieobjęte jego zakresem przedmiotowym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych". Podobny pogląd prezentowany jest również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. np. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 9 września 1996 r., sygn. akt FSP 1/96, wyrok NSA z 24 listopada 1998 r., sygn. akt I SA/Ka 389/97). Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że "wymierzenie podatku od czynności cywilnoprawnej, która podatkowi temu nie podlega, stanowi rażące naruszenie prawa" natomiast "próby rozszerzania zakresu czynności opodatkowanych za pomocą różnych zabiegów interpretacyjnych, zwłaszcza zaś w drodze analogii muszą budzić sprzeciw" (wyrok z 30 listopada 2001 r. sygn. akt SA/Łd 251/00).

Zdaniem Wnioskodawcy takie rozumienie zamkniętego katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych oznacza, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nie wszelkie zmiany umów spółek, ale jedynie te, które:

1.

powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

2.

są zmianą umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 ww. ustawy.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, z racji faktu, że katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, wydzielenie działalności podstawowej ze Spółki, jako czynność niewskazana w definicji zmiany umowy spółki z art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niepowodująca podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Jednocześnie w myśl art. 1 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się:

1.

przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych d

a.

rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

b.

siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powyższego przepisu wynika zatem, że do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikuje się m.in. podział spółek przez wydzielenie.

Ww. uregulowania wynikają ze zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319). Zmiany te miały na celu dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W nowelizacji wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s.11). Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE 249 z dnia 3 października 1969 r., s.25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Zgodnie z powyższym, w celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, zmieniona ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych realizuje zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych.

Za zmiany o najistotniejszym znaczeniu należy uznać m.in. zawężenie katalogu czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki kapitałowej, tj. zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektyw.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna) planuje dokonanie podziału przez wydzielenie ze spółki części majątku, związanej z podstawową działalnością (m.in. z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią cieplną oraz inne poboczne związane z podstawową działalnością Wnioskodawcy i przeniesienie tej części majątku Wnioskodawcy do innej spółki akcyjnej (Spółki Przejmującej). Podział zostanie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W Spółce (Wnioskodawcy) pozostanie natomiast zespół składników majątkowych związany z działalnością transportową. Szczegółowy rozdział składników majątkowych podlegających podziałowi i przeniesieniu do Spółki Przejmującej, jak również składników majątkowych, pozostających w Spółce (Wnioskodawcy) zostanie wykazany w planie podziału.

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikuje się zatem podział spółek (w tym podział przez wydzielenie). Stwierdzić należy więc, że opisany we wniosku podział spółki poprzez wydzielenie z niej zespołu składników majątkowych (związanego z podstawową działalnością Wnioskodawcy) i przeniesienie go do innej spółki akcyjnej, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń sądowych należy stwierdzić, że Organ interpretacyjny zapoznał się z orzecznictwem powołanym we wniosku o interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl