IBPBII/1/436-212/10/MZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-212/10/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 31 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

Z uwagi na fakt, iż od wniosku nie została uiszczona opłata, pismem z dnia 18 listopada 2010 r. Znak: IBPB II/1/436-212/10/MZ wezwano o jej uiszczenie. Wniosek uzupełniono w dniu 26 listopada 2010 r. (data wpływu opłaty).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i dystrybucji artykułów wykończenia wnętrz. Przedsiębiorstwo prowadzone przez wnioskodawcę jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych i obejmuje w szczególności składniki wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawca planuje założenie spółki komandytowej i kontynuowanie swojej dotychczasowej działalności w formie spółki komandytowej. Wkład do spółki komandytowej wnioskodawca zamierza pokryć wkładem niepieniężnym w postaci prowadzonego przez siebie opisanego powyżej przedsiębiorstwa. W nowopowstałej spółce komandytowej wnioskodawca będzie komandytariuszem, a zarejestrowana w dniu 5 stycznia 2010 r. Spółka z o.o. X będzie komplementariuszem. Spółka z o.o. X nie będzie partycypować w zysku, natomiast będzie otrzymywać wynagrodzenie. Wnioskodawca zamierza zlikwidować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki komandytowej wycenionych przez wspólników spółki.

W uzasadnieniu swego stanowiska wnioskodawca wskazał, iż w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy spółki oraz ich zmiany jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z wyliczeniem w art. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do spółek osobowych zalicza się spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną.

Wnioskodawca podkreślił, iż w przypadku spółki osobowej w myśl art. 1 ust. 3 za zmianę umowy spółki uważa się m.in. wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki.

Następnie wnioskodawca zaznaczył, iż zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 9 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

Wnioskodawca wskazał również, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi - wartość wkładów do spółki osobowej lub wartość kapitału zakładowego, a stawka podatku wynosi 0,5%.

Wobec powyższego, w opinii wnioskodawcy, w przypadku wniesienia przez niego wkładu niepieniężnego, tj. aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej powstanie obowiązek podatkowy, a zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość wkładów wnoszonych do tej spółki. Według wnioskodawcy, zauważyć jednak należy, że zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów, która winna być wyceniona przez wspólników przy zawieraniu umowy spółki.

Zdaniem wnioskodawcy, wartość wkładów winna zostać wyceniona przez wspólników przy zawieraniu umowy spółki, gdyż oznaczenie wartości wkładów wspólników stanowi konieczny element umowy spółki. Ustawodawca w powołanym przepisie nie odnosi się do wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych, a jedynie do ich wartości. Wobec tego, w ocenie wnioskodawcy, skoro nie ma przepisu stanowiącego, że wartość wkładu niepieniężnego ma być wyceniona na równi z wartością rynkową, tym samym nie ulega wątpliwości, że wartość wkładów niepieniężnych wyceniają w umowie sami wspólnicy, a organ podatkowy nie może podważać słuszności tej wyceny, gdyż w tym zakresie miernik wartości rynkowej nie ma zastosowania.

Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca powołał się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2009 r. Znak: ILPB1/415-903/09.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Czynność wniesienia aportu nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawartym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia aportu jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki osobowej (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ww. ustawy podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej - stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca planuje założenie spółki komandytowej i zamierza w formie aportu wnieść do tej spółki przedsiębiorstwo, które prowadzi jako osoba fizyczna w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że planowana przez wnioskodawcę czynność wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej jako wkładu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako czynność zawarcia umowy spółki. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej. Zatem powołany przepis nie odwołuje się do pojęcia "wartości rynkowej" ww. wkładów lecz do wartości jaką te wkłady posiadają. Nie ma zatem powodów, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według "wartości rynkowej", skoro ustawa tak nie stanowi. W tej sytuacji wartość wkładów niepieniężnych, będących podstawą opodatkowania wyceniają sami wspólnicy spółki.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl