Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/436-204/14/MCZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2014 r. (data wpływu do Biura - 1 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 11 i 18 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki cywilnej w wyniku podwyższenia wkładu przez wniesienie udziałów w prawie ochrony znaku towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki cywilnej w wyniku podwyższenia wkładu przez wniesienie udziałów w prawie ochrony znaku towarowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 6 czerwca 2014 r. znak: IBPB II/1/436-115/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 11 czerwca 2014 r. (uiszczenie opłaty) i 18 czerwca 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka cywilna ma dwóch wspólników Wnioskodawcę i jego brata. W dniu 12 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca i jego brat, jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy) wystąpili do Urzędu Patentowego o ochronę znaku towarowego "XX" i 28 sierpnia 2012 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na ww. znak towarowy.

Uzyskując to prawo ochronne Wnioskodawca i jego brat nabyli do niego prawo na zasadzie współwłasności ułamkowej, które wchodzi w skład ich majątków odrębnych. Jest to majątek odrębny od majątku spółki cywilnej.

Aby prawo to stało się majątkiem spółki cywilnej Wnioskodawca wraz z bratem planują wytworzony i opatentowany znak towarowy darować sobie nawzajem (krzyżowo) w postaci udziału w prawie ochronnym. Darowizna odbyłaby się do majątku drugiego wspólnika ale jako wkład do majątku wykorzystywanego w przedsiębiorstwie spółki cywilnej. Czynność ta odpowiadałaby przeniesieniu własność rzeczy z majątku odrębnego małżonka do majątku wspólnego małżonków.

W konsekwencji powyższej czynności udział w prawie majątkowym (w prawie ochronnym do znaku towarowego), wejdzie, jako wkład, do majątku spółki cywilnej i stanie się z mocy prawa współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej.

Niewykluczone, że w przyszłości wspólnicy spółki cywilnej wniosą posiadane przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część) spółki cywilnej (w tym znak towarowy) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za wniesione składniki majątkowe otrzymają udziały w spółce z o.o. Tak wniesiony znak towarowy mógłby być amortyzowany, a wartość początkowa tej wartości niematerialnej i prawnej ustalona zostanie na podstawie art. 16g ust. 10a.

Spółka zamierza zaklasyfikować ten znak jako wartości niematerialne i prawne oraz wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Znak ten podlegać będzie amortyzacji. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów Spółki określać będzie wartość początkowa z dnia wniesienia aportu ustalona na podstawie dokonanej wyceny.

W piśmie z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu - 18 czerwca 2014 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe i wskazał, że:

* podstawą cywilnoprawną przekazania udziału w znaku towarowym będzie umowa darowizny, w wyniku której nastąpi przesunięcie tego znaku tytułem wkładu do spółki cywilnej,

* przesunięcie udziału w znaku towarowym z majątku prywatnego do majątku spółki cywilnej spowoduje zwiększenie wielkości wkładu do spółki cywilnej i w związku z tym dojdzie do zmiany umowy spółki.

Po uzupełnieniu wniosku zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przesunięcie udziału w znaku towarowym do spółki cywilnej w formie podwyższenia wkładu w spółce cywilnej będzie się wiązało z konicznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku podwyższenie wkładu w spółce cywilnej poprzez przesunięcie z majątku prywatnego do majątku spółki cywilnej udziału w znaku towarowym dojdzie do zmiany umowy spółki.

Uzasadniając powyższe stanowisko Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przez zmianę umowy spółki należy rozumieć przede wszystkim czynności mające na celu zwiększenie majątku spółki wynikające z wniesienia lub podwyższenia wkładów przez tworzących ją wspólników. Zdarzenie to będzie rodzić po stronie wspólników obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z chwilą dokonania tej czynności. Wysokość podatku wynosić będzie 0,5% podstawy opodatkowania.

W przypadku zmiany umowy spółki cywilnej podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. W niniejszym przypadku będzie to wartość rynkowa udziału w znaku towarowym, którą podatnik może określić na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki cywilnej podwyższenia wkładu poprzez wniesienie udziałów w prawie ochrony znaku towarowego. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

* umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

* umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

* umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

* umowy dożywocia,

* umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

* ustanowienie hipoteki,

* ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

* umowy depozytu nieprawidłowego,

* umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do postanowień art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W myśl przepisów art. 1 ust. 5 ww. ustawy, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1.

w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki,

2.

w przypadku spółki kapitałowej:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 1a pkt 1 cyt. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza: spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo - akcyjną.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach.

Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowić będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Podstawą opodatkowania w tej sytuacji będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, a zastosowana stawka podatku wyniesie 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka cywilna ma dwóch wspólników: Wnioskodawcę i jego brata. W dniu 12 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca i jego brat, jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wystąpili do Urzędu Patentowego o ochronę znaku towarowego "XX" i 28 sierpnia 2012 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na ww. znak towarowy. Uzyskując to prawo ochronne Wnioskodawca i jego brat nabyli do niego prawo na zasadzie współwłasności ułamkowej, które wchodzi w skład ich majątków odrębnych. Jest to majątek odrębny od majątku spółki cywilnej.

Aby prawo to stało się majątkiem spółki cywilnej Wnioskodawca wraz z bratem planują wytworzony i opatentowany znak towarowy darować sobie nawzajem (krzyżowo) w postaci udziału w prawie ochronnym. Darowizna odbyłaby się do majątku drugiego wspólnika ale jako wkład do majątku wykorzystywanego w przedsiębiorstwie spółki cywilnej. W konsekwencji powyższej czynności udział w prawie majątkowym (w prawie ochronnym do znaku towarowego), wejdzie, jako wkład, do majątku spółki cywilnej i stanie się z mocy prawa współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej. Przesunięcie udziału w znaku towarowym z majątku prywatnego do majątku spółki cywilnej spowoduje zwiększenie wielkości wkładu do spółki cywilnej i w związku z tym dojdzie do zmiany umowy spółki.

Należy stwierdzić, że zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. Nr 121) przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 ww. ustawy).

Istotą spółki cywilnej jest więc zobowiązanie się wspólników do dążenia do wspólnego celu gospodarczego. Ustawa nie wskazuje form działania spółki. Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskane przez spółkę w czasie jej trwania stają się majątkiem wspólnym jej wspólników.

Wskazać również należy, że wspólny majątek wspólników jest majątkiem odrębnym od nie wchodzących w jego skład majątków poszczególnych wspólników. Oznacza to, że w przypadku zawiązania spółki prawa cywilnego funkcjonują równolegle obok siebie odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz spółki, tj. wspólności łącznej wspólników, przy czym ustawa nie wyklucza przesunięć majątkowych pomiędzy tymi masami.

Zatem, jeżeli wspólnicy spółki cywilnej w drodze darowizny przekażą sobie udziały w prawie majątkowym, to nie oznacza to, że udziały te wejdą automatycznie do majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej. Mogą być one darowane do majątków odrębnych wspólników. Dopiero z woli wspólników mogą one zostać wniesione tytułem wkładu do spółki osobowej i dopiero wówczas zostaną objęte współwłasnością łączną przysługującą tym samym wspólnikom spółki.

Jak wyżej zaznaczono, z woli wspólników spółki cywilnej możliwe jest wniesienie udziałów w prawie ochrony znaku towarowego do majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej, które uprzednio weszły w skład majątków odrębnych tych wspólników. Wniesienie do spółki cywilnej udziałów w prawie ochrony znaku towarowego wymaga zgody wszystkich wspólników, odpowiednio udokumentowanej i stanowi w tym zakresie zmianę umowy spółki osobowej.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie wspólnicy spółki cywilnej, gdy dokonają wniesienia do spółki cywilnej udziałów w prawie ochrony znaku towarowego "XX", to de facto dokonają zmiany umowy spółki cywilnej, która to zmiana podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl