IBPBII/1/415-979/09/MCZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-979/09/MCZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu do Organu - 11 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 19 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich każdorazowych członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów oraz niektórych pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2009 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich każdorazowych członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów oraz niektórych pracowników.Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 12 lutego 2010 r. Znak: IBPB I/2/423-1573/09/BG i Znak: IBPB II/1/415-942/09/MCZ, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 19 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący Spółką zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), na mocy której ubezpieczy, jako ubezpieczający, wszystkich członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów oraz niektórych pracowników od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej, zmodyfikowanych postanowieniami wstępnej oferty ubezpieczeniowej przedstawionej wnioskodawcy przez brokera ubezpieczeniowego, umowa ubezpieczenia miałaby zostać zawarta pomiędzy wnioskodawcą jako ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń jako ubezpieczycielem.

Osobami ubezpieczonymi mieliby być:

1.

członkowie organów Spółki, tj. członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz prokurenci

2.

pracownicy Spółki:

* podczas wykonywania zarządczych lub nadzorczych uprawnień w Spółce, lub

* w związku z roszczeniem, w którym podnoszony jest zarzut naruszenia praw pracowniczych, lub

* gdy pracownik Spółki wskazany jest jako współpozwany razem z członkiem organu Spółki w związku z roszczeniem, w którym podnoszony jest w stosunku do danego pracownika Spółki zarzut rzekomego uczestnictwa lub pomocy przy popełnianiu nieprawidłowego działania.

Ubezpieczenie ma swoim zakresem pokrywać szkody poniesione przez osoby ubezpieczone na skutek roszczeń podnoszonych wobec ubezpieczonych.

Roszczenia zdefiniowane przy tym zostały w OWU jako:

1.

wszelkie pisemne żądania podniesione przez dowolną osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (z wyjątkiem żądań wystosowywanych przez Spółkę lub w jej imieniu), w którym dana osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna żąda od ubezpieczonego spełnienia określonego świadczenia w związku z nieprawidłowym działaniem, jakiego dopuścił się ubezpieczony,

2.

wszelkie powództwa lub inne pisma wszczynające postępowania cywilne o zasądzenie odszkodowania lub innego świadczenia, w tym świadczenia niepieniężnego,

3.

wszelkie postępowania karne,

4.

wszelkie postępowania administracyjne i regulacyjne wszczęte na skutek:

* złożenia skargi lub innego wniosku

* otrzymania lub przedstawienia zarzutów

5.

wszelkie śledztwa/dochodzenia:

* po pisemnym wskazaniu osoby ubezpieczonej przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze jako osoby, przeciwko której może zostać wszczęte postępowanie wskazane powyżej,

* przypadku postępowania przygotowawczego dotyczącego spraw osoby ubezpieczonej, prowadzonego przez międzynarodowy lub krajowy organ właściwy w sprawach dotyczących oferowania, nabywania lub zbywania papierów wartościowych, po doręczeniu osobie ubezpieczonej wezwania do stawiennictwa przed sądem,

* podniesione i prowadzone przeciwko osobie ubezpieczonej w oparciu o zarzut nieprawidłowego działania.

Nieprawidłowe działanie oznacza przy tym, zgodnie z OWU, działanie lub zaniechanie stanowiące zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka organu Spółki lub pracownika w zakresie przewidzianym przez prawo i wewnętrzne regulacje Spółki, w szczególności zaś: nadużycie zaufania, działanie na szkodę, złożenie fałszywego lub wprowadzającego w błąd oświadczenia, przekroczenie zakresu umocowania, naruszenie praw pracowniczych lub inne działanie dokonane przez osobę ubezpieczoną działającą w charakterze członka organu lub pracownika Spółki, bądź dowolne inne zdarzenie będące przedmiotem żądania podniesionego przeciwko osobie ubezpieczonej wyłącznie ze względu na fakt pełnienia przez nią powyższych funkcji.

OWU przewiduje również, że ubezpieczenie będzie pokrywać szkody poniesione przez Spółkę na skutek roszczenia podniesionego wobec Osoby ubezpieczonej w zakresie, w jakim Spółka udzieliła osobie ubezpieczonej zwolnienia z odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa, statutu Spółki lub regulaminu, umowy regulującej sposób prowadzenia działalności iub innego podobnego dokumentu Spółki lub jakiejkolwiek innej umowy.

W związku z faktem, iż umowa ubezpieczenia ma być zawierana w odniesieniu do pewnej grupy osób objętych definicją członka organu Spółki oraz pracownika Spółki w rozumieniu OWU, zawierana ona będzie w sposób bezimienny, to znaczy bez wskazania nazwisk konkretnych osób ubezpieczonych.

W konsekwencji, ze względu na sposób wskazania w umowie ubezpieczenia osób ubezpieczonych, zakres personalny osób faktycznie objętych ubezpieczeniem OC nie jest definitywnie ograniczony a ponadto będzie ulegał zmianom w czasie obowiązywania umowy, jako konsekwencja zmian w składach organów Spółki (zarządzie, radzie nadzorczej), prokurentów, a w szczególności w grupie pracowników spełniających definicję Osoby ubezpieczonej. Składka ubezpieczeniowa będzie płatna przez wnioskodawcę z góry za cały rok obowiązywania ubezpieczeniowej, bez względu na ilość osób faktycznie objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Tym samym nieuchronne zmiany w liczebności oraz składzie grupy Osób ubezpieczonych nie będą miały wpływu na wysokość składki.

Zakresem ubezpieczenia mają zostać objęte szkody powstałe w trakcie trwania ubezpieczenia, jednakże zgłoszone nie później niż w terminie 3 lat od ustania ubezpieczenia.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że członkowie zarządu pełnią swoje funkcje w Spółce na podstawie umowy o prace bądź też na innych podstawach (np. na podstawie powołania).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, w której wnioskodawca zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia OC obejmującą swoim zakresem wszystkich każdorazowych członków zarządu, rady nadzorczej wnioskodawcy, prokurentów oraz pracowników spełniających definicję Osoby ubezpieczonej, bez wskazywania nazwisk konkretnych osób objętych zakresem ubezpieczenia - po stronie osób objętych zakresem ubezpieczenia OC nie powstanie dodatkowy przychód podatkowy w związku z objęciem ich tym ubezpieczeniem na koszt wnioskodawcy i czy wnioskodawca jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych i przelania go na konto właściwego urzędu skarbowego.

Zdaniem wnioskodawcy, w sytuacji, w której zawrze on na swój koszt umowę ubezpieczenia OC obejmującą swoim zakresem wszystkich każdorazowych członków zarządu, rady nadzorczej Spółki, prokurentów oraz pracowników po stronie tych osób nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych i przelania go na konto właściwego urzędu skarbowego.

Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca na wstępie powołał przepisy art. 805 § 1, art. 808 § 1 i art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego, dotyczące regulacji z zakresu umowy ubezpieczenia. Następnie wnioskodawca wskazał na ogólną definicję przychodów, sformułowaną w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również w treści przepisu art. 12 ust. 1. ww. ustawy. Wnioskodawca przywołał także treść art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie wnioskodawca wywiódł, że niezależnie od tego, czy z którąkolwiek z osób ubezpieczonych łączy go stosunek pracy czy też nie, możliwość przypisania takiej osobie dodatkowego przychodu w związku z zawarciem przez wnioskodawcę ww. umowy ubezpieczenia OC uzależniona jest od rzeczywistego uzyskania przez te osobę wymiernych korzyści majątkowych oraz możliwości precyzyjnego skalkulowania tej korzyści.

W orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym świadczeń nieodpłatnych wskazuje się, że aby można było mówić o powstaniu przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, konieczne jest faktyczne otrzymanie świadczenia przez osobę fizyczną. Samo postawienie określonego świadczenia do dyspozycji osób fizycznych nie jest jeszcze warunkiem wystarczającym dla objęcia takiego świadczenia opodatkowaniem. Niezbędne jest również, aby osoba fizyczna z tego świadczenia faktycznie skorzystała.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku świadczeniem takim mogłoby być ewentualne uzyskanie przez osobę objętą ubezpieczeniem grupowym OC wypłaty od ubezpieczyciela z tytułu zajścia określonego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego. W ocenie wnioskodawcy nie można zatem mówić o dochodzie faktycznie uzyskanym przez osobę fizyczną z tytułu samego tylko objęcia tej osoby ubezpieczeniem grupowym OC.

Z samego faktu zawarcia przez spółkę kapitałową umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem członków jej organów nie wynika - zdaniem wnioskodawcy - powstanie realnego przysporzenia majątkowego po stronie osób objętych ubezpieczeniem. Wynika to przede wszystkim z faktu anonimowości ubezpieczenia (nie są nim nigdy objęte osoby skonkretyzowane z imienia i nazwiska). Bezimienny charakter ubezpieczenia powoduje, że jego zakresem objęte są każdorazowo osoby pełniące w spółce określone w umowie ubezpieczenia funkcje. W rezultacie, zmiany personalne na stanowiskach objętych zakresem ubezpieczenia, jak również zmiany liczbowe w składach organów, nie wpływają na los umowy ubezpieczenia. Tym samym, brak jest możliwości przypisania konkretnym osobom faktycznej korzyści majątkowej, której źródłem jest objęcie ich wspomnianą umową ubezpieczenia.

Odnosząc się do możliwości precyzyjnego określenia u tych osób kwoty korzyści (przychodu) wynikającej z zawarcia przez wnioskodawcę umowy polisy OC, wnioskodawca stwierdził, że możliwość taka uzależniona jest w sposób ścisły od istnienia podstaw do matematycznego przypisania konkretnej osobie precyzyjnie ustalonej kwoty przychodu tej właśnie osoby. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem wnioskodawcy, zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia OC o charakterze bezimiennym, obejmującej swoim zakresem zmienną liczbowo i personalnie grupę osób uniemożliwia przypisanie konkretnych wartości dodatkowego przychodu konkretnym osobom. Należy mieć także na względzie, że grupę osób objętych ubezpieczeniem tworzą zarówno członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci oraz pracownicy wskazani w OWU. Mając na uwadze zakres umocowania poszczególnych grup osób do podejmowania działań w imieniu Spółki (najszerszy w przypadku członków zarządu, znacznie węższy w przypadku członków rady nadzorczej a szczególnie pracowników), zróżnicowane jest również ryzyko wyrządzenia szkody objętej zakresem ubezpieczenia OC przez ich działania oraz rozmiar potencjalnej szkody. Ponieważ zakłady ubezpieczeń przy kalkulowaniu składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej biorą pod uwagę m.in. te właśnie czynniki, w przypadku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej indywidualnie przez każdą z osób, które objęte zostały ubezpieczeniem grupowym, wysokość składek poszczególnych osób mogłyby się od siebie znacznie różnić.

Mając na uwadze powyższe, do określenia wartości składki dotyczącej konkretnej osoby nie można zastosować, zdaniem wnioskodawcy, prostego zabiegu matematycznego polegającego na podzieleniu składki z tytułu ubezpieczenia grupowego przez ilość osób objętych tym ubezpieczeniem. W takim bowiem przypadku można uzyskać jedynie uśrednioną wartość składki przypadającej na jedną osobę - w przypadku niektórych osób będzie to wartość niższa, w przypadku innych wyższa, niż wartość składki, którą zobowiązani byliby opłacić, gdyby byli ubezpieczeni indywidualnie. Dodatkowo wnioskodawca podkreślił, że ubezpieczenie OC, które Spółka zamierza zawrzeć, jest ubezpieczeniem grupowym, w związku z czym skład Osób ubezpieczonych nie będzie stały w trakcie trwanie okresu objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dotyczy bowiem każdorazowych członków organów Spółki oraz pracowników zdefiniowanych w OWU. Oczywistym jest zatem, że faktyczna liczba osób objętych ubezpieczeniem będzie się zmieniać w trakcie trwania okresu objętego ubezpieczeniem. Niezależnie jednak od zmian w liczbie osób objętych ubezpieczeniem, Spółka będzie płacić z góry jedną składkę ubezpieczenia, która nie będzie podlegać korektom, niezależnie od tego czy liczba osób objętych ubezpieczeniem w momencie zawierania umowy ubezpieczenie i na koniec okresu ubezpieczenia będzie taka sama, czy różna.

Z powyższych względów, nawet gdyby uznać, iż z tytułu samego objęcia osób fizycznych umową ubezpieczenie osoby te uzyskują ze strony Spółki jakiekolwiek świadczenie (co jednak, w świetle wyjaśnień przedstawionych powyżej, jest założeniem nieuzasadnionym), to i tak po ich stronie nie może powstać przychód podatkowy, bo wartości tego świadczenia nie można w sposób wystarczająco precyzyjny ustalić, posługiwanie się zaś wartościami uśrednionymi matematycznie jest niedopuszczalne na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, wnioskodawca stwierdza, że w jego ocenie brak jest podstaw do uznania, że z faktu objęcia przez wnioskodawcę Osób ubezpieczonych, niewskazanych z imienia i nazwiska, ubezpieczeniem grupowym OC, po ich stronie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro po stronie Osób ubezpieczonych nie powstanie z tytułu objęcia ich grupowym ubezpieczeniem OC dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to po stronie Spółki nie powstanie tym samym obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu zarówno na podstawie art. 31 jak i art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca powołał następujące wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1423/08; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 1/09; wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3521/08; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 11/09; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 197/09 wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 2019/08, wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 września 2009 r. sygn. akt I SA/Kr 704/09, wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 października 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 804/09, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 1302/07 oraz interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2008 r. IPPB2/415-1082/08-2/SP oraz z dnia 9 marca 2009 r. IPPB2/415-1613/08-2/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w prawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejszą interpretacją dokonano wyłącznie oceny stanowiska wnioskodawcy dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów oraz niektórych pracowników.

Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębną interpretacją.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 13 ust. 7 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osobami ubezpieczonymi będą obecni lub przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci i oraz niektórzy pracownicy podczas wykonywania zarządczych lub nadzorczych uprawnień w Spółce lub w związku z roszczeniem, w którym podnoszony jest zarzut praw pracowniczych lub gdy pracownik Spółki wskazany jest jako współpozwany razem z członkiem organu Spółki w związku z rzekomym uczestnictwem lub pomocą przy popełnianiu nieprawidłowego działania. Ubezpieczenie ma swoim zakresem pokrywać szkody poniesione przez osoby ubezpieczone na skutek roszczeń podnoszonych wobec ubezpieczonych wyłącznie ze względu na fakt pełnienia przez nie ww. funkcji. Ubezpieczony nie jest imiennie wskazany w umowie. Składka będzie płatna z góry za cały rok.

Z powyższego wynika, iż polisa nie będzie wskazywać imiennie osób objętych ubezpieczeniem (ubezpieczonych), będzie wskazywać jedynie ogólnie osoby ubezpieczone objęte ubezpieczeniem w okresie ubezpieczeniowym, przy czym wysokość składki ubezpieczeniowej nie będzie uzależniona od liczby ubezpieczonych osób.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem koniecznym do uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód, jest jego otrzymanie lub postawienie do dyspozycji podatnika.

Dla celów podatkowych natomiast nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W przedmiotowej sprawie krąg osób ubezpieczonych jest bez wątpienia otwarty - podlegać będzie zmianom osobowym oraz ilościowym w trakcie trwania ubezpieczenia bez wpływu na wysokość składki finansowanej przez Spółkę.

Ubezpieczyciel nie uzyska imiennego wykazu osób ubezpieczonych, zaś fakt objęcia, czy też wyłączenia konkretnej osoby z ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na wysokość należnej składki.

Jak z treści wniosku wynika identyfikacja indywidualnych ubezpieczonych będących osobami fizycznymi dokonywana będzie przez ubezpieczyciela w przypadku wniesienia roszczenia lub zgłoszenia, zgodnie z umową ubezpieczenia okoliczności lub w chwili wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, bądź dowolnego innego zdarzenia będącego przedmiotem żądania podniesionego przeciwko osobie ubezpieczonej wyłącznie ze względu na fakt pełnienia przez nie ww. funkcji.

Wobec tego w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostaną z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę.

Zatem, jeżeli przedmiotowym ubezpieczeniem będą objęci wszyscy obecni i przyszli (każdorazowi) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci a także obecni i przyszli pracownicy (inni niż członkowie zarządu, rady nadzorczej, czy prokurenci) podczas wykonywania zarządczych lub nadzorczych uprawnień w Spółce, lub też w związku z roszczeniem, w którym podnoszony jest zarzut naruszenia praw pracowniczych oraz pracownicy (jako współpozwani razem z członkiem zarządu, rady nadzorczej lub prokurentem Spółki) w związku z roszczeniem, w którym podnoszony jest w stosunku do danego pracownika zarzut rzekomego uczestnictwa lub pomocy przy popełnianiu uchybienia bądź dowolnego innego zdarzenia będącego przedmiotem żądania podniesionego przeciwko osobie ubezpieczonej wyłącznie ze względu na fakt pełnienia przez nią powyższych funkcji i ubezpieczony nie będzie imiennie wskazany w umowie, to w takiej sytuacji, należy zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że po stronie tych osób nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazania go na konto właściwego urzędu skarbowego. Podkreślić bowiem należy, że o ile skład organów stanowiących Spółki byłby możliwy do ustalenia w dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy pracowników, niemożliwej do zidentyfikowania na dzień zapłaty, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

Odnosząc się do powołanych przez Spółkę wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych należy stwierdzić, że powołane wyroki dotyczą konkretnych sprawy podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast wyroki te nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotowa interpretację, gdyż wyroki sądowe nie są źródłami prawa. Powyższe należy również odnieść do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji podatkowych

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-00 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl