IBPBII/1/415-876/14/AŻ - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłaconego na podstawie porozumienia zbiorowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-876/14/AŻ Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłaconego na podstawie porozumienia zbiorowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) #8722; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do Biura - 22 października 2014 r.), uzupełnionym 5 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego na podstawie porozumienia zbiorowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego na podstawie porozumienia zbiorowego.

Jako, że wniosek nie spełniał wymagań formalnych w piśmie z 27 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-876/14/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 5 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 31 lipca 2014 r. został rozwiązany stosunek pracy z Wnioskodawczynią z przyczyn niedotyczących pracownika. W dniu 10 sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała ostatnie wynagrodzenie a wraz z nim odszkodowanie dla pracowników posiadających minimum 5 letni staż pracy na zasadach określonych "w porozumieniu dotyczącym rozwiązywania umów o pracę z Pracownikami z przyczyn niedotyczących Pracowników", gdzie w § 5 widnieje zapis:

"Strony ustalają, iż zwalniani Pracownicy mają prawo do następujących odpraw i odszkodowań:

1. Odprawy na zasadach i w wysokości określonej w ustawie;

2. Dodatkowego odszkodowania dla Pracowników posiadających minimum 5-letni staż pracy wyliczonych według poniższych zasad z zastrzeżeniem, że w przypadku ponownego zatrudnienia i ponownego zwolnienia pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, dodatkowe odszkodowanie zostanie pomniejszone o kwotę odszkodowania jakie Pracownik uprzednio otrzymał na mocy obowiązującego w danym momencie porozumienia w spółce". Pozostałe ustępy porozumienia dotyczą kwot odszkodowań oraz odpraw.

Należy dodać iż porozumienie, o którym mowa powyżej zostało zawarte 1 grudnia 2011 r. pomiędzy pracodawcą a Międzyzakładową Komisją Związkową NSZZ "Solidarność". Porozumienie to jest porozumieniem zbiorowym, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu Pracy.

W świetle obowiązujących przepisów na dzień 10 sierpnia 2014 r., od przedmiotowego odszkodowania została pobrana, przez płatnika, zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18%.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni doprecyzowała przedstawiony we wniosku stan faktyczny, tj. wskazała, iż z ostatnim wynagrodzeniem zasadniczym za miesiąc lipiec 2014 r. otrzymała również:

1.

odprawę dwumiesięczną wynikającą z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

2.

dodatkowe odszkodowanie wypłacone na podstawie § 5 ust. 2 Porozumienia dotyczącego rozwiązywania umów o pracę z Pracownikami z przyczyn niedotyczących Pracowników zawartego 1 grudnia 2011 r. pomiędzy Pracodawcą a Międzyzakładową Komisją Związkową NSZZ Solidarność (porozumienie zbiorowe).

Wnioskodawczyni wskazała również, iż jej zapytanie dotyczy tylko odszkodowania wypłaconego na podstawie porozumienia zbiorowego, a nie odprawy wypłaconej na zasadach i w wysokości określonej w ustawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotowe odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, iż w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), a w szczególności na mocy art. 2 pkt 8 wprowadzającego zmianę art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane odszkodowanie, którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumieniach zbiorowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zwolnienie przedmiotowe). Natomiast na mocy art. 14 cytowanej ustawy przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym odszkodowanie otrzymane 10 sierpnia 2014 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnik w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są "otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Nowe brzmienie przepisu - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie natomiast z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. #8722; Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 lipca 2014 r. został rozwiązany stosunek pracy z Wnioskodawczynią z przyczyn niedotyczących pracownika. W dniu 10 sierpnia Wnioskodawczyni otrzymała ostatnie wynagrodzenie a wraz z nim odszkodowanie dla pracowników posiadających minimum 5 letni staż pracy na zasadach określonych "w porozumieniu dotyczącym rozwiązywania umów o pracę z Pracownikami z przyczyn niedotyczących Pracowników". Wskazane porozumienie zostało zawarte 1 grudnia 2011 r. pomiędzy pracodawcą a Międzyzakładową Komisją Związkową NSZZ "Solidarność". Porozumienie to jest porozumieniem zbiorowym, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu Pracy.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który to przepis na mocy art. 14 ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tego tytułu od 1 stycznia 2014 r. Skoro bowiem, jak wskazuje Wnioskodawczyni, wypłata odszkodowania nastąpiła na podstawie porozumienia zbiorowego, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu Pracy, to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten w nowym brzmieniu wyraźnie wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawczynię 10 sierpnia 2014 r. odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. a zatem również do dochodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię, oczywiście pod warunkiem, iż z treści powołanego Porozumienia wprost wynikają zasady ustalania tego rodzaju odszkodowania lub jego wysokość.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl