IBPBII/1/415-861/10/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-861/10/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 8 listopada 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty właścicielom lokali zgromadzonych przez nich środków na utworzonym przez Wspólnotę Mieszkaniową funduszu remontowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty właścicielom lokali zgromadzonych przez nich środków na utworzonym przez Wspólnotę Mieszkaniową funduszu remontowym.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 25 października 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-740/10/MK, IBPB II/1/415-861/10/MK, IBPB II/1/415-862/10/MK wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono w dniu 8 listopada 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota Mieszkaniowa zbierała pieniądze na funduszu remontowym. Na dzień 31 lipca 2010 r. zgromadzonych środków pieniężnych na tym funduszu jest około 67.000 zł, w tym około 62.000 zł stanowią zaliczki właścicieli, a około 5.000 zł to odsetki oraz inne przychody. Większość właścicieli wpłacając na fundusz remontowy sądziła, że ze zgromadzonych środków pieniężnych będzie można przeprowadzić w budynku instalację c.o., gdyż w zdecydowanej większości w budynku tym jest ogrzewanie piecowe. Jednakże orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i SN wskazuje, iż pieniądze zgromadzone na funduszu remontowym można jedynie przeznaczyć na remont, a więc na odtworzenie substancji budynku, a założenie instalacji c.o. ewentualnie można by było podciągnąć pod modernizację budynku, a nie remont. Zatem Wspólnota Mieszkaniowa obawia się podjąć uchwałę o przeznaczeniu zgromadzonych środków pieniężnych na funduszu remontowym na wykonanie instalacji c.o.

Wspólnota Mieszkaniowa liczy 14 lokali mieszkalnych, rozpoczęcie zbierania pieniędzy na ewentualnie powstały nowy fundusz wykonania instalacji c.o. zajęłoby kilka lat. Ponieważ większość mieszkań ma ogrzewanie piecowe właściciele chcieliby w tych mieszkaniach założyć instalację c.o.

Wspólnota Mieszkaniowa planuje podjąć uchwałę o wypłacie właścicielom zgromadzonych przez nich pieniędzy na funduszu remontowym i uchwałę o utworzeniu funduszu dot. wykonania instalacji c.o. w przedmiotowym budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy można zgromadzone przez właścicieli środki pieniężne na funduszu remontowym fizycznie nie wypłacać poszczególnym właścicielom, tylko na podstawie ich pisemnych dyspozycji przelać każdemu z osobna zgromadzone przez niego środki, na nowy fundusz wykonania c.o....

2.

Czy zwrócone środki pieniężne właścicielom mieszkań, skoro były gromadzone przez właścicieli na remont zasobów mieszkaniowych i zostaną wpłacone również na cele mieszkaniowe - wykonanie instalacji c.o. w miejsce ogrzewania piecowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3.

Jeżeli zostaną zwrócone pieniądze właścicielom, którzy już mają ogrzewanie np. elektryczne i nie są zainteresowani wpłatami na fundusz wykonania c.o., czy będą zobowiązani odprowadzić od wypłaconych pieniędzy podatek dochodowy od osób fizycznych.

4.

Jeżeli zwrócone im środki pieniężne wpłacą na przyszłe remonty na fundusz remontowy, by być zwolnionym z wpłat na ten fundusz np. przez rok (w zależności od ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową wysokości zaliczki), czy będą zobowiązani do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych im pieniędzy.

Zdaniem wnioskodawcy, wnoszone opłaty przez właścicieli na fundusz remontowy, jako część zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, są przeznaczane na cele mieszkaniowe. Dopóki to nie nastąpi stanowią one w odpowiednich częściach własność wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości. Oznacza to także, że ich własnością pozostają także odsetki od zgromadzonych kwot. Jednakże Wspólnota Mieszkaniowa należy do tzw. osób ustawowych, wpłacane przez właścicieli zaliczki, do czasu ostatecznego rozliczenia rocznych kosztów zarządu nieruchomością wspólną pozostają w dyspozycji całej Wspólnoty Mieszkaniowej. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje także działania mające na celu utrzymanie substancji pomieszczeń mieszkalnych w należytym stanie. Dotyczy to lokali mieszkalnych oraz wyposażenia technicznego jak np. aparaty do wymiany ciepła.

Zdaniem wnioskodawcy pieniądze można będzie przelać na nowoutworzony fundusz na wykonanie c.o. Jeżeli wypłacone właścicielom pieniądze zostaną przeznaczone na fundusz wykonania instalacji c.o. lub ponownie zostaną wpłacone przez właścicieli na fundusz remontowy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzupełnienia wniosku z dnia 8 listopada 2010 r. wynika, że jeżeli zostaną zwrócone pieniądze właścicielom, którzy już mają ogrzewanie np. elektryczne i nie są zainteresowani wpłatami na fundusz wykonania c.o., to według wnioskodawcy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będą zobowiązani odprowadzić od wypłaconych pieniędzy podatek. Przychód ten będą zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok, w którym powstał przychód.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty właścicielom lokali zgromadzonych przez nich środków na utworzonym przez Wspólnotę Mieszkaniową funduszu remontowym (pyt. 3).

W pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są "inne źródła".

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności", definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Z treści powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

W zakresie obciążeń finansowych właściciela lokalu będącego członkiem wspólnoty należy wyróżnić dwie kategorie wydatków: koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Składniki pierwszej kategorii wydatków zostały przykładowo wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali jako zasadnicze koszty obciążające właścicieli lokali w ramach wspólnoty. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną - zgodnie z treścią tego przepisu - składają się w szczególności:

1.

wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2.

opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3.

ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4.

wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5.

wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, o których mowa w ww. art. 14 następuje w drodze uchwały właścicieli lokali. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. A zatem decyzja w tej kwestii pozostaje w gestii właścicieli lokali. Przy czym, zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Stosownie zatem do zdania drugiego art. 12 ust. 2 tej ustawy, właściciele lokali (stosownie do swojego udziału) ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach z nieruchomości wspólnej. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą bowiem w pierwszej kolejności pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów (zdanie pierwsze art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Obowiązek właścicieli lokali uiszczania ww. zaliczek jest ustawowo określonym sposobem pokrywania przez właścicieli lokali kosztów zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się w szczególności wydatki i ciężary wymienione w art. 14 tejże ustawy.

W myśl postanowień art. 29 ust. 1a ustawy o własności lokali okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

Oznacza to, że środki pieniężne uzyskane przez Wspólnotę w danym roku tytułem zaliczek na poczet wskazanych kosztów zarządu, które nie zostały w danym roku wykorzystane stanowią własność właściciela.

Z wniosku wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa zbierała pieniądze na funduszu remontowym. Wspólnota liczy 14 lokali mieszkalnych, rozpoczęcie zbierania pieniędzy na ewentualnie powstały nowy fundusz wykonania instalacji c.o. zajęłoby kilka lat. Ponieważ większość mieszkań ma ogrzewanie piecowe właściciele chcieliby w tych mieszkaniach założyć instalację c.o. Wspólnota planuje podjąć uchwałę o wypłacie właścicielom zgromadzonych przez nich pieniędzy na funduszu remontowym i uchwałę o utworzeniu funduszu dot. wykonania instalacji c.o. w przedmiotowym budynku.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż fundusz remontowy tworzony jest w celu pokrywania - w świetle art. 14 ustawy o własności lokali - wydatków na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej a nie z utrzymaniem przez właściciela jego własnego lokalu.

Zatem, jeżeli właścicielom lokali, którzy już mają ogrzewanie np. elektryczne i nie są zainteresowani wpłatami na fundusz wykonania c.o., zostaną zwrócone pieniądze zgromadzone na funduszu remontowym (tekst jedn.: pieniądze stanowiące część zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną) to zwrócone kwoty stanowić będą przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten - jako otrzymany w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na ww. kwotę przychodu wnioskodawca - stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - winien sporządzić informację PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Właściciel lokalu przychód z tytułu wypłaconych w danym roku z ww. funduszu pieniędzy zobowiązany będzie wykazać w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl