IBPBII/1/415-820/12/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-820/12/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 25 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne żony - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne żony.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie działalność ta jest zawieszona ale - w związku z faktem, że nie jest zlikwidowana - Wnioskodawca rozlicza się indywidualnie; nie rozlicza się z żoną. Wnioskodawca osiąga dochody z tytułu umowy o pracę.

Żona Wnioskodawcy - z tytułu prowadzenia swojej działalności gospodarczej - posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca zamierza uregulować ww. zaległości z własnych dochodów, uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę, gdyż aktualny niski dochód żony nie pozwala na zapłatę składek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo w rozliczeniu rocznym PIT-37, gdzie będzie rozliczał dochody z tytułu umowy o pracę, odliczyć od podatku zapłaconą za żonę zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75%).

Wnioskodawca powołując się na art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, iż w całym roku podatkowym pozostawał w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Wnioskodawca podkreślił, że żona ma zbyt małe dochody i podatek, by zapłacić i odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem Wnioskodawcy to on ma prawo do odliczenia ww. składek, gdyż faktycznie składki te zostaną zapłacone z jego dochodów; to on je zapłaci.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):

a.

opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b.

pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ww. ustawy).

Z przepisu art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) wynika, iż obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ww. ustawy do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d)-i) i pkt 3 i 11, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. Natomiast z ust. 2 tego artykułu wynika, iż podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Z przepisu art. 84 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 85 i 86.

Przepis art. 95 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:

1.

od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2.

od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie działalność ta jest zawieszona ale - w związku z faktem, że nie jest zlikwidowana - Wnioskodawca nie rozlicza się z żoną. Wnioskodawca osiąga dochody z tytułu umowy o pracę.

Żona Wnioskodawcy - z tytułu prowadzenia swojej działalności gospodarczej - posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca zamierza uregulować ww. zaległości z własnych dochodów, uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę, gdyż aktualny niski dochód żony nie pozwala na zapłatę składek.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy ma prawo w rozliczeniu rocznym PIT-37, gdzie będzie rozliczał dochody z tytułu umowy o pracę, odliczyć od podatku zapłaconą za żonę zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy stwierdzić, iż w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne ma zastosowanie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z jego treści w sposób jednoznaczny wynika, iż obniżeniu podatku dochodowego o składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają tylko i wyłącznie składki opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, tj. podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą (czyli działalność gospodarczą, w związku z którą wystąpił po jego stronie obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Natomiast Wnioskodawca jako osoba osiągająca przychody ze stosunku pracy czyli przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, może odliczyć tylko i wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika (pracodawcę Wnioskodawcy) z jego dochodu ze stosunku pracy na zasadach określonych w art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego zapłacenie przez Wnioskodawcę za żonę należnych - z tytułu prowadzenia przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej - składek na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie skutkowało możliwością odliczenia tych składek od podatku dochodowego Wnioskodawcy na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl