IBPBII/1/415-801/10/MZ - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego świadczenia w postaci usuwania wyrobów zawierających azbest, finansowanego z budżetu gminy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-801/10/MZ Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego świadczenia w postaci usuwania wyrobów zawierających azbest, finansowanego z budżetu gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia nieodpłatnego w postaci usuwania wyrobów zawierających azbest - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia nieodpłatnego w postaci usuwania wyrobów zawierających azbest.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W budżecie Gminy na 2010 r. zabezpieczono środki na usuwanie azbestu z posesji położonych na terenie Gminy. W ramach programu pokrywane są koszty odbioru odpadów zawierających azbest składowany na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy.

Mieszkańcy składają wnioski o ilości, rodzaju i terminie usuwania azbestu ze swojego budynku wraz z prośbą o sfinansowanie wywozu i jego unieszkodliwienie. Na podstawie złożonych pism pracownik wnioskodawcy - Urzędu Gminy sporządza listę zgłoszonego azbestu do wywozu, a następnie wykaz ten przekazuje do firmy transportowej, z którą zawarto umowę na wywóz i unieszkodliwienie odpadów. Po odebraniu kart przekazania odpadu firma transportowa wystawia dla wnioskodawcy fakturę za wykonaną usługę. Wnioskodawca pokrywa zobowiązanie ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy w ramach działu 90002 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Gospodarka odpadami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie w postaci pokrycia przez Gminę kosztów wywozu i unieszkodliwienia odpadów osobom fizycznym - stanowiące dla osoby fizycznej przychód - mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wobec powyższego realizator programu nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT- 8C.

Zdaniem wnioskodawcy, osoby fizyczne, którym sfinansowano wywóz i unieszkodliwienie odpadów, uzyskały przychód z innych źródeł wymieniony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawca uważa, iż nie ma obowiązku sporządzenia dla uczestników programu wywozu azbestu informacji PIT- 8C.

Wnioskodawca nadmienia, iż do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony środowiska i przyrody, usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

* nieodpłatne świadczenie, bądź

* świadczenie częściowo odpłatne, bądź

* świadczenie rzeczowe (w naturze),

* świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,

* otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że wnioskodawca - Gmina ponosi koszty wywozu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy. Mieszkańcy Gminy składają do wnioskodawcy wnioski o ilości, rodzaju i terminie usuwania azbestu ze swojego budynku wraz z prośbą o sfinansowanie wywozu i jego unieszkodliwienie. Dofinansowanie usuwania azbestu z posesji danego mieszkańca odbywa się poprzez zapłatę dla firmy transportowej, z którą wnioskodawca zawarł umowę na wywóz i unieszkodliwienie odpadów. Wnioskodawca pokrywa zobowiązanie ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na 2010 r., w ramach działu 90002 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Gospodarka odpadami.

W związku z powyższym, stwierdza się, iż mieszkańcy Gminy otrzymują od wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci finansowania usług usunięcia wyrobów azbestowych. Wartość tychże nieodpłatnych świadczeń stanowi dla nich przychód podatkowy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z Gminy - jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści tegoż przepisu, w tym warunku dotyczącego dokonywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych. W takiej sytuacji wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl