Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 października 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-798/11/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 11 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 15 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku z narodowym spisem ludności i mieszkań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku z narodowym spisem ludności i mieszkań.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 12 września 2011 r. Znak: IBPB II/1/415-656/11/BJ, IBPB II/1/415-798/11/BJ wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 15 września 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 5 i art. 18 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) utworzono biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy. Pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy jako Gminny Komisarz Spisowy. Pracownicy oddelegowani do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Pracownikom powołanym do gminnego biura spisowego, za wykonywanie prac spisowych przyznawane są dodatki spisowe; nie są z nimi zawierane umowy zlecenia ani umowy o dzieło.

Zasady przyznawania i wypłacania dodatków spisowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagradzania za wykonywania czynności związanych z narodowym spisem ludności i mieszkań w 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane przez oddelegowanych pracowników Urzędu Gminy z tytułu dodatku spisowego należy kwalifikować jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dodatki dotyczące spisu ludności są przychodami, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, iż są przychodami z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie organów administracji państwowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

W zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym w związku ze spisem rolnym w 2010 r., wydano odrębną interpretację Znak: IBPB II/1/415-656/11/BJ.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 pow. wyżej ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

1.

Centralne Biuro Spisowe;

2.

wojewódzkie biura spisowe;

3.

gminne biura spisowe.

W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy).

Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 pkt 2 tegoż rozporządzenia wynika, iż rozporządzenie określa kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość.

Z wniosku wynika, iż zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego utworzono biuro spisowe, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy. Pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy jako Gminny Komisarz Spisowy. Pracownicy oddelegowani do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Pracownikom powołanym do gminnego biura spisowego, za wykonywanie prac spisowych przyznawane są dodatki spisowe; nie są z nimi zawierane umowy zlecenia ani umowy o dzieło.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż dodatki spisowe przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te otrzymywane są w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarza spisowego czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl