Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-785/10/HK
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów stażowych wypłaconych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 17 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów stażowych wypłaconych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów stażowych wypłaconych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. W 2010 r. został skierowany na staż, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Odbywany przez wnioskodawcę staż był realizowany w ramach projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych". Projekt systemowy "Bądź aktywny zawodowo" współfinansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa. Otrzymując skierowanie na staż i wyrażając zgodę na jego realizację wnioskodawca został uczestnikiem powyższego projektu.

Odbywany przez wnioskodawcę staż trwał sześć miesięcy (od 1 marca do 31 sierpnia 2010 r.). Z tytułu odbywania stażu otrzymywał on miesięczne stypendium w wysokości 860,40 zł brutto (tekst jedn. za miesiące: marzec, kwiecień i maj) oraz 890,60 zł brutto (za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień). Łączna kwota wyniosła 5.253 zł brutto. W pierwszym miesiącu odbywania stażu Urząd Pracy będący płatnikiem pobrał zaliczkę na podatek dochodowy, wskutek czego wnioskodawcy została wypłacona kwota netto. W maju Urząd zwrócił pobraną wcześniej zaliczkę i od tej pory zaczął wypłacać wnioskodawcy kwoty brutto. Powiatowy Urząd Pracy poinformował na swojej stronie internetowej, że w związku z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departamentu Zarządzania EFS i w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez dodanie art. 21 ust. 1 pkt 137 ("wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)"), Urząd zwróci pobrane wcześniej zaliczki na podatek dochodowy i będzie wypłacać kwoty brutto. W związku z powyższym otrzymane przez wnioskodawcę, jako uczestnika projektu, stypendium współfinansowane ze środków europejskich jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z mocy wspomnianego art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane przez wnioskodawcę, jako osobę bezrobotną będącą uczestnikiem projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo", stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych", współfinansowane ze środków europejskich, jest wolne od podatku dochodowego z mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zajmując stanowisko wnioskodawca wskazał, iż Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 jest jednym z programów Narodowej Strategii Spójności służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej w dniu 28 września 2007 r. Obejmuje on całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (a dokładniej - z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych. Wsparcie w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest udzielane grupom docelowym wskazanym w "Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" z dnia 18 września 2007 r. W tym dokumencie zawarty jest podział Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na priorytety, działania i poddziałania. Wśród nich wymieniony jest Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", a w jego ramach - Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe". W ramach tego poddziałania realizowane są projekty systemowe dotyczące instrumentów i usług wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), związane z realizacją takich form wsparcia jak staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Beneficjentami tych środków są Powiatowe Urzędy Pracy. Natomiast grupami docelowymi (tekst jedn. osobami lub instytucjami korzystającymi bezpośrednio z pomocy) są osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, a w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i rynkach pracy.

Wnioskodawca powołuje się na treść art. 49 ust. 1 powyższej ustawy, zgodnie z którym "W stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych do 25 roku życia mogą być dodatkowo stosowane działania określone w art. 50-61a." Ponadto wnioskodawca wskazuje na treść art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 1a powyższej ustawy; "Bezrobotnych o których mowa w art. 49 ust. 1 starosta może skierować do pracodawcy na okres do 12 miesięcy do odbycia stażu". Wnioskodawca cytuje treść art. 53 ust. 2 powyższej ustawy - "Do bezrobotnego, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia, art. 53 ust. 1a stosuje się odpowiednio".

Wnioskodawca stwierdza, iż stażem, o którym mowa w powyższych przepisach jest nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W tym miejscu wnioskodawca powołuje się na treść art. 53 ust. 6 powyższej ustawy, w myśl którego z tytułu odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez starostę (do 31 maja 2010 r. kwota stypendium wynosiła 860,40 zł brutto, a od 1 czerwca 2010 r. - 890,60 zł brutto).

Wnioskodawca zaznacza, iż od 1 stycznia 2010 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaczęło obowiązywać nowe zwolnienie przedmiotowe. Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 137, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Następnie wnioskodawca przywołuje treść art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl którego ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (tekst jedn. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b).

Wnioskodawca stwierdza, iż w chwili obecnej funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej są Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawca jeszcze raz podkreśla, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (czyli ze środków europejskich). W ramach projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" jego uczestnikami są osoby bezrobotne. W wyniku skierowania osoby bezrobotnej na staż realizowany w ramach wyżej wymienionego projektu, osoby takie stają się uczestnikami tegoż projektu. Otrzymują one też stypendium z tytułu odbywania stażu. Zdaniem wnioskodawcy, skoro staż jest odbywany w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (czyli ze środków europejskich), to otrzymywane stypendium należy uznać za pochodzące ze środków europejskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie stanowisko, zdaniem wnioskodawcy, potwierdza pogląd wyrażony w piśmie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego-Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym z dnia 9 kwietnia 2010 r. Sygn. DZF-IV-82252-142-IK/10 NK:47631/10). W tym dokumencie podkreśla się, iż "na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są woine od podatku dochodowego od osób fizycznych".

Wnioskodawca stwierdza, iż przez uczestników projektu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć osoby dla których faktycznie jest przeznaczona pomoc udzielona w ramach projektu. W opinii wnioskodawcy, celem ustawodawcy przy wprowadzaniu tego przepisu było zwolnienie od podatku środków współfinansowanych ze środków europejskich otrzymanych wyłącznie przez uczestnika projektu finansowanego z tych środków.

Reasumując wnioskodawca stwierdza, iż - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone wyżej przepisy prawa - otrzymane przez niego stypendium za okres od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. jako osobę bezrobotną, uczestnika projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo", współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (ze środków europejskich) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Jak wynika z wniosku, wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. W 2010 r. został skierowany na staż, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Odbywany przez wnioskodawcę staż był realizowany w ramach projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych". Projekt systemowy "Bądź aktywny zawodowo" współfinansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa. Otrzymując skierowanie na staż i wyrażając zgodę na jego realizację wnioskodawca został uczestnikiem powyższego projektu. Odbywając staż wnioskodawca otrzymywał miesięczne stypendium.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

1.

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b);

2.

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c) i d):

* Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

* Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

* Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3.

środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

* Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Oznacza to, iż zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 objęci są ostateczni odbiorcy świadczenia, tj. korzystający ze świadczeń, uczestnicy szkoleń, np. bezrobotni.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wypłacone w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2010 r. wnioskodawcy - będącemu osobą bezrobotną i uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - stypendia stażowe, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl