Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-66/10/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 2 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe do wypłaty dla właścicieli zamieszkujących w tym budynku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe do wypłaty dla właścicieli zamieszkujących w tym budynku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia w latach 2001-2002 wybudowała dla członków budynek mieszkalny składający się z 40 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich piwnicami i garażem, oraz cztery samodzielne garaże, a ponadto poddasze do wspólnego użytkowania. Inwestycja została rozliczona w 2002 r. Poniesione nakłady inwestycyjne na realizację tego zadania zostały rozliczone wg kosztu 1 m#61447; powierzchni użytkowej mieszkań i garaży. Budynek ten stanowi nieruchomość mieszkaniową jednobudynkową.

W 2004 r. wykonano ogrodzenie tej nieruchomości i potraktowano je jako formę ulepszenia a tym samym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jak również z art. 6 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - przedsięwzięcie to uznano za modernizację. Nakłady poniesione na ulepszenie nieruchomości (budynku) zwiększyły wartość tej nieruchomości.

W przypadku modernizacji budynku, członek któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu jest obowiązany uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany (art. 10 ust. 5 oraz art. 17 #61448; ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), a właściciel pokryć koszty modernizacji.

W 2009 r., po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę - adaptację poddasza na lokal mieszkalny, wydanego przez Prezydenta Miasta, Spółdzielnia sprzedała poddasze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe, a przeznaczony na fundusz remontowy tej nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

2.

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe, w przypadku przeznaczenia go na sfinansowanie modernizacji będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C.

3.

Czy dochód ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe, w przypadku przeznaczenia go do wypłaty dla właścicieli zamieszkujących w tym budynku stanowi ich dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia winna wystawić PIT-8C.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1

Uzyskany dochód ze sprzedaży poddasza, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczony na fundusz remontowy tej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).

Ad. 2 i 3

Uzyskany dochód ze sprzedaży poddasza dotyczy zbycia udziału w nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie lokalu i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe do wypłaty dla właścicieli zamieszkujących w tym budynku.

W pozostałym zakresie, tj. dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży poddasza na cele mieszkaniowe na sfinansowanie modernizacji oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dokonano odrębnych rozstrzygnięć.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tekst jedn. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Pod pojęciem tym należy również rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści innego podmiotu.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Z kolei, z treści ust. 2 tego artykułu wynika, iż pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Cytowany wyżej art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, reguluje kwestię przeznaczenia pożytków i dochodów mających swoje źródło w:

1.

nieruchomości wspólnej,

2.

działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Z powyższego wynika, iż w sytuacji gdy pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej są wyższe niż koszty utrzymania i eksploatacji tej nieruchomości, to nadwyżka przychodów podlega podziałowi wyłącznie między właścicieli lokali w danej nieruchomości. Każdy właściciel lokalu w tej nieruchomości, bez względu na to, czy jest, czy nie jest członkiem spółdzielni, ma prawo otrzymać taką część wspomnianej nadwyżki, w jakiej części jest właścicielem nieruchomości wspólnej. Nadwyżka przychodów i pożytków z nieruchomości wspólnej nad kosztami eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości może być właścicielom lokali wypłacona w gotówce albo zaliczona przez spółdzielnię na poczet należnych od nich opłat za okresy następne - w zależności od woli właścicieli lokali.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzedała na cele mieszkaniowe poddasze, stanowiące część wspólną nieruchomości. Zatem to Spółdzielnia uzyskała przychód z tego tytułu.

Z kolei, osoba fizyczna - właściciel lokalu uzyska przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ale tylko w sytuacji, gdy dokonano podziału nadwyżki przychodów z nieruchomości wspólnej nad wydatkami związanymi z jej utrzymaniem. Nadwyżka ta, stanowi przychód właścicieli lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W takim przypadku na Spółdzielni Mieszkaniowej ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania właścicielom lokali oraz właściwym dla ich miejsca zamieszkania urzędom skarbowym, w terminie do końca lutego następnego roku, informacji PIT-8C o przychodach z innych źródeł. Z treści art. 42a ww. ustawy wynika, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Należy zauważyć, iż przychodami z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nadwyżka przychodów z nieruchomości wspólnej nad wydatkami związanymi z jej utrzymaniem i stanowi źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym okres pięciu lat, na który powołuje się w stanowisku wnioskodawca nie ma tutaj żadnego znaczenia, bowiem dotyczy on innego źródła przychodu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie m.in. przychodu ze sprzedaży części nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. W opisanym stanie faktycznym wniosku przychód z tytułu sprzedaży części nieruchomości (poddasza) nie uzyskała osoba fizyczna, ale osoba prawna, który to przychód jest rozpatrywany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego na Spółdzielni Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia właścicielom lokali informacji PIT-8C, w której należy wykazać przychód osiągnięty w związku z dokonaniem przez wnioskodawcę podziału pomiędzy właścicieli nadwyżki przychodów z nieruchomości wspólnej nad wydatkami związanymi z jej utrzymaniem.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl