IBPBII/1/415-647/11/ŚS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-647/11/ŚS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 5 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym do odpowiedniego źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 31 i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) gminny komisarz spisowy (wójt) zarządzeniem (...) z dnia 6 grudnia 2010 r. utworzył gminne biuro spisowe, w skład którego weszli oddelegowani przez komisarza pracownicy Urzędu Gminy. W myśl art. 20 ust. 4 i ust. 5 cytowanej ustawy na czas wykonywania prac spisowych pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. W związku z wykonywaniem prac spisowych zleconych przez komisarza spisowego członkom gminnego biura spisowego przyznawane będą dodatki spisowe oraz nagrody; nie są one związane ze stosunkiem pracy. Z pracownikami Urzędu Gminy nie są zawierane umowy zlecenia ani umowy o dzieło. Prace spisowe finansowane są ze środków państwa ujmowanych w części dotyczącej głównego urzędu statystycznego. Podstawą wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Natomiast podstawą przyznania dodatków spisowych są przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), a ich wypłatę reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagradzania za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wynagrodzenia przyznane członkom gminnego biura spisowego w postaci dodatku spisowego i nagrody spisowej należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy i tym samym naliczyć podatek od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy do przychodu z tytułu prac wykonywanych osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ww. ustawy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

W której grupie źródła przychodu należy ująć dodatek spisowy, a w której nagrodę spisową przyznaną członkom gminnego biura spisowego w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy, ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 przyjmuje, iż pracownicy jednostki samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy) oddelegowani przez gminnego komisarza spisowego do pracy w gminnym biurze spisowym, będą otrzymywali wynagrodzenie w postaci dodatku spisowego oraz nagrody spisowej za prace wykonywane podczas spisu osobiście. Wnioskodawca, po przeanalizowaniu przepisów prawnych, stoi na stanowisku zakwalifikowania dodatku spisowego oraz nagrody spisowej przyznanej członkom gminnego biura spisowego, w związku z przeprowadzonym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., do źródła przychodu z tytułu prac wykonanych osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przepisu art. 13 pkt 6 powołanej wyżej ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

1.

Centralne Biuro Spisowe;

2.

wojewódzkie biura spisowe;

3.

gminne biura spisowe.

W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego (art. 17 ust. 5 ww. ustawy).

Z przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy wynika, iż prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa, ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast z ust. 4 tego artykułu wynika, iż pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody (art. 20 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Z § 1 pkt 2 tegoż rozporządzenia wynika, iż rozporządzenie określa kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż do wykonania prac spisowych w gminnym biurze spisowym zostali oddelegowani pracownicy jednostki samorządu terytorialnego, którzy zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Z pracownikami nie zostały zawarte umowy zlecenia ani umowy o dzieło. W związku z wykonywaniem prac spisowych pracownikom zostaną przyznane dodatki spisowe i nagrody.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacane dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te zostaną bowiem otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie uzyskanego z tego tytułu dochodu winno odbywać się z uwzględnieniem kosztów określonych w treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według uregulowań określonych w art. 41 ust. 1 powołanej ustawy.

Powyższe oznacza, iż w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl