IBPBII/1/415-600/10/ŚS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-600/10/ŚS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowejw Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2010 r. (data wpływu dotut. Biura - 17 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej oraz zwrotu uiszczonego podatku:

* w części dotyczącej renty wypłacanej w 2004 r. - jest nieprawidłowe,

* w części dotyczącej renty wypłacanej od 2005 r. do 2009 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej oraz zwrotu uiszczonego podatku.

Z uwagi za braki formalne pismem z dnia 5 sierpnia 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-600/10/ŚS wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełnionow dniu 13 sierpnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od 2002 r. pobiera rentę po zmarłym mężu - obywatelu Niemiec. Renta wypłacana jest na podstawie decyzji wydanej przez Wojskową Administrację Okręgu Południe zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu żołnierzy w powiązaniu z ustawą o zaopatrzeniu urzędników. Tego rodzaju świadczenia są w Niemczech opodatkowane, niemniej jednak w przypadku wnioskodawczyni podatek nie jest pobierany, ze względu na wysokość świadczenia. Świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy. Wnioskodawczyni stwierdziła, iż w okresie od 2002 do lutego 2009 bank potrącał i przekazywał do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od marca 2009 bank zaprzestał pobierania zaliczki na podatek dochodowy powołując się na umowę między Rzeczypospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90). Wnioskodawczyni informację tą uzyskała w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem banku.

W opisywanym okresie wnioskodawczyni składała rozliczenia roczne i płaciła podatek wynikający z PIT-36.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy świadczenia rentowe wypłacane przez Wehrbereichsverwaltung Sud podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Czy wnioskodawczyni należy się zwrot zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Zdaniem wnioskodawczyni, świadczenie wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni stwierdziła, iż przysługuje jej zwrot podatku od 2004 r. do 2009 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 2004 r. do 2006 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b (a w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. - przepisy art. 3 ust. 1 i 2a) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawczyni uzyskuje rentę z Niemiec, a zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie będzie miała stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Zgodnie z art. 19 umowy zawartej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 18 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163 z późn. zm.) dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach (a dochody z renty nie zostały wymienione w poprzednich artykułach) - mogą być opodatkowane tylko w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania osoby uzyskujące dochody z tego tytułu. Umowa ta obowiązywała do końca 2004 r.

Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, iż renty otrzymywane z Niemiec, niezależnie z jakiego systemu ubezpieczeniowego pochodziły, wypłacane do końca 2004 r. osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. To oznacza, iż brak jest podstaw do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego z tytułu powyższej renty, otrzymywanej w 2004 r., bowiem podatek został należnie uiszczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zatem w tej części stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

W myśl art. 18 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), obowiązującej od 1 stycznia 2005 r., emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (w Niemczech).

Zatem mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny oraz faktyczny, należy stwierdzić, że jeżeli istotnie renta przyznana przez Wehrbereichsverwaltung Sud jest wypłacana wnioskodawczyni z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy, to nie podlega opodatkowaniu w Polsce począwszy 1 stycznia 2005 r. Tym samym podatek z tytułu ww. renty, otrzymywanej po dniu 31 grudnia 2004 r., został uiszczony nienależnie, co oznacza, że stanowi nadpłatę.

Zgodnie z art. 72 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:

1.

nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;

2.

podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

3.

zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

4.

zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

W myśl art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Ponadto z § 2 pkt 1a powyższego przepisu wynika, iż uprawnienie to przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, jeżeli w zeznaniach (deklaracjach) rocznych, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. Zgodnie natomiast z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty obowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Artykuł 81 § 2 ww. ustawy stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Jeżeli zatem wnioskodawczyni za lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 złożyła zeznanie roczne, w którym wykazała przychód (dochód) z zagranicznej renty oraz pobrane zaliczki i podatek z tego tytułu, winna złożyć korektę tego zeznania w ten sposób, że wypełni ponownie zeznanie roczne za każde z tych lat, przy czym w miejscu, w którym poprzednio wpisywała przychody (dochody) z zagranicznej renty wpisze zero, wykazując jednocześnie pobrane zaliczki, a następnie obliczy na nowo podatek należny od pozostałych dochodów.

Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 79 § 2 pkt 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przedmiotowej sprawie wygasa - po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji). Wskazać trzeba także, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty składa się do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Reasumując, uiszczone tytułem podatku od ww. renty kwoty pieniężne za lata 2005-2009 powinny być wnioskodawczyni zwrócone, jednakże pod warunkiem złożenia we wskazanym terminie korekt zeznań podatkowych za powyższe lata wraz ze stosownymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w tej części stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl