IBPBII/1/415-585/10/ASz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-585/10/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 11 czerwca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 3 września 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagród przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagród przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 25 sierpnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-782/10/MS oraz IBPB II/1/415-585/10/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 3 września 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca spółka z o.o prowadzi między innymi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi.

W dniu 20 lutego 2010 r. wnioskodawca zorganizował poza siedzibą firmy targi handlowe, których uczestnikami byli jego odbiorcy oraz zaproszeni w charakterze wystawców:

* dostawcy i producenci sprzedawanych przez wnioskodawcę towarów,

* nowi dostawcy i producenci celem podjęcia z nimi kontaktów handlowych i powiększenia oferty handlowej wnioskodawcy.

Podczas targów miały miejsce:

* promocja i reklama marek produktów znanych na rynku mająca na celu wzrost sprzedaży,

* promocja i reklama nowych marek produktów w celu wprowadzenia ich do obrotu przez wnioskodawcę,

* promocja i reklama innych, nowych produktów aniżeli napoje alkoholowe i bezalkoholowe w tym wyroby cukiernicze, przetwory warzywne w celu powiększenie oferty handlowej wnioskodawcy a tym samym osiągnięcia wzrostu sprzedaży.

Zamówienia złożone w czasie targów, zostały zrealizowane przez wnioskodawcę i udokumentowane fakturami sprzedaży. Zamówienia obejmowały produkty będące w ofercie handlowej wnioskodawcy jak i nowe wprowadzone do niej na targach, które są obecnie stałym elementem sprzedaży.

Promocje były połączone ze sprzedażą premiową. Premię stanowił towar wydany nieodpłatnie do określonej wysokości zakupu. Nieodpłatne wydanie towaru wnioskodawca potwierdził fakturą wewnętrzną. Podczas targów został zorganizowany konkurs pod nazwą "Kupuj (...) i odbieraj nagrody". Nagrody zostały wydane laureatom konkursu zgodnie z regulaminem, w którego treści zapisano, że prawo do otrzymania nagrody przysługuje pod warunkiem całkowitej realizacji złożonych zamówień z oferty targowej oraz terminowego uregulowania płatności z tego tytułu.

Podatek od towarów i usług naliczony z faktur za zakup nagród został przez wnioskodawcę odliczony, a kwota netto stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie wydania nagrody.

Za wydane nagrody wnioskodawca wystawił faktury wewnętrzne i naliczył podatek od towarów i usług należny, natomiast nie został pobrany podatek od nagród.

Oprócz kosztu zakupu nagród, w związku z organizacją targów handlowych wnioskodawca poniósł wydatki na:

* wynajęcie powierzchni targowej, którą wnioskodawca podnajął wystawcom biorącym udział w targach, co zostało udokumentowane fakturami sprzedaży,

* obsługę techniczną targów w zakresie nagłośnienia pomieszczeń targowych, oświetlenia, zorganizowania pokazu mającego na celu zareklamowanie wystawców i konferansjerki,

* usługi gastronomiczne w postaci posiłków w formie cateringu i bufetu szwedzkiego,

* opłatę parkingu,

* wykonanie ulotek, identyfikatorów i zaproszeń z logo firmy,

* wykonanie ścianek informacyjnych z logo firmy.

Wydatki za zakup wyżej wymienionych materiałów i usług zostały zaliczone przez wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu. Podatek od towarów i usług naliczony został odliczony od należnego, za wyjątkiem faktur za usługi gastronomiczne, który to podatek wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wnioskodawca jako płatnik prawidłowo postąpił nie pobierając podatku od nagród.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż postąpił prawidłowo nie pobierając podatku od wygranych nagród. Wnioskodawca wskazał, iż nagrody zostały wydane firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą a nie osobom prywatnym i taka nagroda jest dla nich przychodem z tej działalności i na nich ciąży obowiązek podatkowy w tym zakresie. Informacja taka została ujęta w regulaminie konkursu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy odrębnymi źródłami przychodów są m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz inne źródła (pkt 9). W świetle art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z kolei art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 lutego 2010 r. wnioskodawca zorganizował targi handlowe. Podczas targów miała miejsce promocja i reklama marek różnych produktów. Promocje były połączone ze sprzedażą premiową. Premię stanowił towar wydany nieodpłatnie do określonej wysokości zakupu. Podczas targów został zorganizowany konkurs pod nazwą "Kupuj (...) i odbieraj nagrody". Nagrody zostały wydane laureatom konkursu zgodnie z regulaminem, w którego treści zapisano, że prawo do otrzymania nagrody przysługuje pod warunkiem całkowitej realizacji złożonych zamówień z oferty targowej oraz terminowego uregulowania płatności z tego tytułu.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym od Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą winna zaliczyć wartość nagrody uzyskanej w ramach konkursu do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli nagroda lub wygrana została uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro w przedmiotowej sprawie podmiotem tym jest m.in. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to winna ona opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Reasumując, wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych nagród.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl