IBPBII/1/415-536/13/ASz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-536/13/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 czerwca 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-536/13/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu do Organu - 30 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2013 r. wpłynął do Ministerstwa Finansów wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Ww. wniosek za pismem z dnia 6 maja 2013 r. znak:. Departament Podatku Dochodowego Ministerstwa Finansów przekazał do tut. BKIP celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę.

Na podstawie art. 194 ust. 2 powyższej ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

W myśl art. 194 ust. 3 starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2 może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie wniosku strony, która to wnosi o umorzenie należności za pobyt dziecka. Podstawą do umarzania należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest uchwała Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r., której zapisy stanowią:

" § 2 Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, następuje z urzędu gdy:

1.

na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika pozbawiłoby jego lub jego rodzinę środków utrzymania;

2.

postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika okazało się bezskuteczne i zostało umorzone;

3.

osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, nieprzedstawiające wartości handlowej.

§ 3 Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, następuje na wniosek osoby zobowiązanej gdy:

1.

dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182),

2.

dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego a osoba ta wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub płaci na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej alimenty zasądzone na podstawie orzeczenia sądu lub występują w rodzinie inne okoliczności takie jak: długotrwała, przewlekła choroba, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, pobyt w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pobyt w zakładzie karnym lub zakładzie poprawczym.

§ 4 Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku, gdy osoba zobowiązana uiściła część należności oraz zachodzą w rodzinie dodatkowe przesłanki takie jak: długotrwała, przewlekła choroba, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego uzasadniające umorzenie w części należności".

Wnioskodawca wskazał, że normy prawne zawarte w uchwale Rady Powiatu mają charakter generalny - gdyż nie są skierowane do jednego, ściśle oznaczonego adresata ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (w uchwale dłużnik oraz osoba zobowiązana) i abstrakcyjny - ponieważ nakazane czy też zakazane zachowanie wymaga od adresata normy w każdym przypadku, gdy ziszczą się określone w normie prawnej okoliczności.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwała Rady Powiatu, jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca wystawił PIT-8C rodzicom biologicznym, ponieważ potraktował umorzenie odpłatności wraz z odsetkami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako dochód tych osób.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty w części, co do której Wnioskodawca umorzył wraz z odsetkami należność, stanowią, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód rodziców biologicznych (zobowiązanych do ponoszenia miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej) i podlegają opodatkowaniu i czy w związku z tym jednostka ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawił PIT-8C rodzicom biologicznym, ponieważ potraktował umorzenie odpłatności wraz z odsetkami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako dochód tych osób. Umorzenie to nie znajduje się w wykazie dochodów zwolnionych od podatku dochodowego w ww. ustawie.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż należy wystawiać PIT 8C dla rodziców biologicznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są "inne źródła".

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści wniosku wynika, iż na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice biologiczni są zobowiązani do poniesienia miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na mocy art. 194 ust. 2 i 3 Wnioskodawca umarza w całości łącznie z odsetkami powyższą odpłatność.

Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie wniosku strony, która to wnosi o umorzenie należności za pobyt dziecka. Podstawą do umarzania należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest uchwała Rady Powiatu.

Wnioskodawca wskazał, że normy prawne zawarte w uchwale Rady Powiatu mają charakter generalny - gdyż nie są skierowane do jednego, ściśle oznaczonego adresata (np. p. Kowalskiego), ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (w uchwale dłużnik oraz osoba zobowiązana) i abstrakcyjny - ponieważ nakazane czy też zakazane zachowanie wymaga od adresata normy w każdym przypadku, gdy ziszczą się określone w normie prawnej okoliczności.

Wnioskodawca wystawia rodzicom biologicznym informacje PIT-8C, uznając, iż kwota umorzenia stanowi dla nich przychód.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 i 154) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1.

przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2.

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art. 193 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 193 ust. 6 pow. ustawy opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W myśl art. 194 ust. 2 cyt. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Stosownie do art. 194 ust. 3 ww. ustawy starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę, należy stwierdzić, że warunki umorzenia rodzicom opłaty z tytułu pobytu ich dziecka w pieczy zastępczej, jak również warunki odstąpienia od ustalenia takiej opłaty określa rada powiatu w formie uchwały.

O ile zatem z treści danej uchwały wynika - tak jak ma to miejsce w przedstawionym stanie faktycznym - że po spełnieniu określonych w niej warunków każdy może skorzystać z umorzenia przedmiotowej opłaty lub odstąpienia od jej ustalenia, to należy uznać, że uchwała ta ma charakter generalno-abstrakcyjny. Zresztą Wnioskodawca sam wskazał, iż właśnie taki charakter ma uchwała, na podstawie której następuje opisana czynność umorzenia. W takim przypadku, umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie ma charakteru indywidualnego. Dlatego też zastosowane na podstawie przedmiotowej uchwały umorzenie opłaty lub odstąpienie od jej ustalenia nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do skorzystania z umorzenia bądź odstąpienia od ustalenia powyższej opłaty.

Wobec powyższego, umorzenie należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzicom biologicznym dziecka przebywającego w tej pieczy, nie stanowi dla tych osób przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano umorzenie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl