IBPBII/1/415-465/09/AŻ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-465/09/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2009 r.), uzupełnionym w dniu 3 lipca 2009 r. oraz w dniu 14 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne, pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. znak: IBPB II/1/415-465/09/AŻ, wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 3 lipca 2009 r. oraz w dniu 14 lipca 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uniwersytet zawarł z osobami nie będącymi pracownikami płatnika poniższe umowy zlecenia i umowy o dzieło:

1.

Zawarto umowę zlecenia/umowę o dzieło na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na kwotę 1800 zł bez podania kwoty miesięcznej. Rachunki natomiast są wypłacane co miesiąc na kwotę 150 zł.

2.

Zawarto umowę zlecenia/umowę o dzieło na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na kwotę 1800 zł bez podania kwoty miesięcznej. Rachunek natomiast będzie wypłacony jednorazowo w kwocie 1800 zł.

3.

Zawarto umowę zlecenia/umowę o dzieło na okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. na kwotę 900 zł bez podania kwoty miesięcznej. Wypłata na podstawie dwóch rachunków za okres 01.01-31.01.2009 w kwocie 150 zł oraz za okres 01.02 -30 czerwca 2009 r. w kwocie 750 zł.

4.

Zawarto umowę zlecenia/umowę o dzieło na okres dłuższy niż 1 miesiąc bez oznaczenia kwoty. Umieszczono jedynie zapisy, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 15 zł za wypełnioną ankietę lub 20 zł za godzinę wykładów. Wypłaty następują po przedłożeniu rachunków, których kwota zależy od rzeczywiście wykonanej pracy i może być w jednych miesiącach wyższa niż 200 zł a w innych niższa.

5.

W tym samym miesiącu zawarto dwie umowy zlecenia/dzieło z tą samą osobą. Jedna umowa na okres 01.04-30 kwietnia 2009 r. na kwotę 190 zł a druga na okres 01.04 -15 kwietnia 2009 r. na kwotę 150 zł. Obydwie umowy wypłacone zostaną po przedłożeniu rachunków w miesiącu maju 2009 r. lub w maju i czerwcu.

6.

W tym samym miesiącu zawarto dwie umowy zlecenia/dzieło z tą samą osobą. Jedna umowa na okres 01.04-10 maja 2009 r. na kwotę 130 zł a druga na okres 01.04 -15 kwietnia 2009 r. na kwotę 100 zł. Pierwsza umowa wypłacona zostanie w miesiącu czerwcu 2009 r. natomiast druga wypłacona została w miesiącu maju 2009 r. po przedłożeniu rachunków.

7.

Zawarto umowę zlecenia/dzieło na okres 20.04-31 maja 2009 r. na kwotę 240 zł-wypłata nastąpi w miesiącu czerwcu.

8.

Zawarto umowę zlecenia/dzieło na okres 20.04-10 maja 2009 r. na kwotę 190 zł-wypłata nastąpi w miesiącu czerwcu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy od powyższych umów należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ustawy czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy w stosunku do umów opisanych w pkt:

1.

Jako że kwota należności określonych na umowie jest większa niż 200 zł to od wypłat na podstawie rachunków miesięcznych naszym zdaniem należy naliczyć zaliczki pomimo, iż miesięczna kwota do wypłaty nie jest wyższa niż 200 zł.

2.

Kwota należności umownych jest wyższa niż 200 zł dlatego też należy naliczyć zaliczkę.

3.

Kwota należności umownych jest wyższa niż 200 zł dlatego też należy naliczyć zaliczki pomimo, iż pierwsza wypłata jest w kwocie nie większej niż 200 zł.

4.

Na umowach nie określono kwoty umowy, więc od wszystkich rachunków naszym zdaniem - niezależnie czy wypłaty będą w kwocie mniejszej lub większej niż 200 zł - należy naliczyć zaliczki.

5.

Naszym zdaniem niezależnie od tego czy kwoty będą wypłacone w jednym miesiącu czy w dwóch różnych miesiącach należy naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych gdyż suma miesięcznych należności określonych w umowach przekracza kwotę 200 zł.

6.

Naszym zdaniem niezależnie od tego czy będą wypłacone w jednym miesiącu czy w dwóch różnych miesiącach należy naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych gdyż suma miesięcznych należności określonych w umowach przekracza kwotę 200 zł.

7.

Należy naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych gdyż suma miesięcznych należności określonych w umowach przekracza kwotę 200 zł.

8.

Należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych gdyż suma miesięcznych należności określonych w umowie nie przekracza kwoty 200 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uważa się za prawidłowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 13 pkt 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, iż na wnioskodawcy, jako płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Jednakże, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., ustawodawca ukonstytuował w art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy odmienne zasady opodatkowania dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście spełniających określone warunki. Zgodnie z tym przepisem od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

Sformułowanie "z tego samego tytułu" użyte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy oznacza, iż czynności określone w jednym punkcie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należą do tego samego tytułu. Tak więc, zawarcie przez wnioskodawcę z tym samym podatnikiem dwóch lub więcej umów zleceń/ umów o dzieło w tym samym miesiącu stanowi czynności, które należą do tego samego tytułu określonego w art. 13 pkt 8 ww. ustawy. Tym samym kwoty wynikające z umów zleceń/umów o dzieło zawartych w danym miesiącu przez tego samego płatnika podlegać będą zsumowaniu, o ile w umowie została określona miesięczna kwota należności. Istotna przy tym jest wartość wynikająca z umowy a nie przypadająca do zapłaty.

W myśl art. 30 ust. 3 zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Aby przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a powołanej ustawy mógł być zastosowany, muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze suma należności określonych w tej umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z tego samego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł, a po drugie należność ta musi być określona w okresach miesięcznych. Z treści ww. przepisu wyraźnie wynika, że chodzi o kwoty określone w umowie, a nie wypłacone.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż w przypadku umów opisanych w pkt 1-7 brak jest podstaw do zastosowania uregulowań zawartych w art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opisane umowy nie spełniają bowiem wszystkich uregulowań do zastosowania zasad opodatkowania określonych tym przepisem; w treści części umów brak jest określenia miesięcznej kwoty należności lub też w tych umowach, gdzie ta kwota jest określona - należność miesięczna przekracza wartość 200 zł.

A zatem przypadkach określonych w pkt 1-7 na wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie powołanego art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Natomiast wymagania umożliwiające skorzystanie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy zostały spełnione w opisie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w pkt 8, bowiem określona w umowie należność nie przekracza kwoty 200 zł. Tym samym wypłacając należność z tejże umowy wnioskodawca winien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl