IBPBII/1/415-338/10/HK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-338/10/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-338/10/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest właścicielką budynku mieszczącego się w miejscowości W. Na mocy umowy z dnia 2 września 2009 r. zawartej z Gminą skorzystała z dofinansowania do kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (eternit z budynku) w wysokości 80% poniesionych wydatków.

Przedmiotowe dofinansowanie pochodziło ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W lutym 2010 r. Urząd Miejski przesłał wnioskodawczyni PIT-8C - informację o przychodach za 2009 r. z tytułu ww. dofinansowania części kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Usługę wykonała Spółka, która wystawiła fakturę VAT na kwotę, którą wnioskodawczyni zapłaciła gotówką, otrzymując kartę przekazania odpadu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przedmiotowe dofinansowanie winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy wnioskodawczyni powinna kwotę dofinansowania uwzględnić w przychodach w zeznaniu rocznym za 2009 r.

Zdaniem wnioskodawczyni przedmiotowe dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 (bądź pkt 114) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, iż w tym wypadku może mieć zastosowanie interpretacja ogólna Ministra Finansów sygn. Nr DD3/0333/33/KDJ/09/2009 w sprawie opodatkowania zwrotów kosztów za wymianę okien oraz interpretacja indywidualna naczelnika urzędu skarbowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji na wymianę centralnego ogrzewania w związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

* nieodpłatne świadczenie bądź

* świadczenie częściowo odpłatne, bądź

* świadczenie rzeczowe (w naturze),

* świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,

* otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

Z kolei przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tekst jedn.: źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni na mocy umowy z dnia 2 września 2009 r. zawartej z Gminą skorzystała z dofinansowania do kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (eternit z budynku) w wysokości 80% poniesionych wydatków. Przedmiotowe dofinansowanie pochodziło ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym, należy zauważyć, iż wnioskodawczyni otrzymała refundację wcześniej poniesionych wydatków, a nie nieodpłatne świadczenie bądź świadczenie częściowo odpłatne, bądź świadczenie rzeczowe (w naturze). Tym samym do tego rodzaju przychodu nie może mieć zastosowania zwolnienie określone w treści art. 21 ust. 1 pkt 114 cyt. ustawy, bowiem dotyczy ono innych świadczeń niż świadczenia pieniężne, a ponadto świadczenia te winny zostać otrzymane z określonych źródeł, ściśle w tym przepisie wymienionych, co w przedstawionym stanie faktycznym nie ma miejsca. Przedmiotowe świadczenie nie zostało bowiem otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem skoro otrzymane przez wnioskodawczynię dofinansowanie pochodziło z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to zostało otrzymane z funduszu celowego.

Należy zwrócić uwagę, iż przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2009 r. - wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą państwowe i samorządowe fundusze celowe. Funduszem celowym - w myśl art. 29 ust. 1 tej ustawy - jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 9. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do końca 2009 r. - na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "wojewódzkimi funduszami", powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "powiatowymi funduszami", oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "gminnymi funduszami". Zgodnie z art. 401 ust. 1 ww. ustawy przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 362 ust. 3.

Przepis art. 403 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 406 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy środki gminnych funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Z kolei, jak wynika z art. 408 tej ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji.

Zgodnie z art. 107 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są także środki przekazywane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 12 (tekst jedn.: państwowe i samorządowe fundusze celowe), na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Zapis tegoż przepisu uzupełnia katalog dotacji celowych określony w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym wydatkami budżetu państwa są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Dotacje, o których mowa w art. 107, pochodzą nie tylko ze środków budżetu państwa (art. 106 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), ale także przekazywane są przez fundusze celowe oraz powiatowe lub samorządowe osoby prawne. Regulacja art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy państwowych i samorządowych funduszy celowych.

Z powyższego wynika zatem, że dofinansowanie udzielone z samorządowego funduszu celowego jest dotacją celową.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z przepisami art. 29 powyższej ustawy funduszem celowym jest fundusz, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (ust. 1). Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy (powiatu) jest gminnym (powiatowym) funduszem celowym.

Elementem wspólnym dla budżetu gminy i gminnego funduszu celowego jest uchwała budżetowa. Zarówno budżet jak i plan przychodów i wydatków tego funduszu ustalane są w uchwale budżetowej rady gminy. Nadto organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu gminy i planu funduszu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Reasumując - dofinansowanie udzielone z funduszu celowego nie jest tożsame z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie przeznaczone na usunięcie wyrobów azbestowych otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi co prawda dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jednakże nie można jej uznać za dotację otrzymaną z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest udzielane z funduszu celowego, a nie z budżetu gminy. Zatem dofinansowanie (refundacja) otrzymane przez wnioskodawczynię nie spełnia warunków niezbędnych do skorzystania również ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przedmiotowe dofinansowanie (refundacja) stanowi dla wnioskodawczyni przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są "inne źródła", za które art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania "w szczególności". Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmuje także kwoty wypłaconego dofinansowania do realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z powyższym i zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dla wnioskodawczyni, jako osoby, której przyznano dofinansowanie (refundację) - Urząd Miasta prawidłowo wystawił informację PIT-8C, w której wykazał kwotę dofinansowania podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacone dofinansowanie (refundacja) winno być zatem przez wnioskodawczynię wykazane jako przychód w zeznaniu rocznym i opodatkowane.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl