IBPBII/1/415-271/10/AŻ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-271/10/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 25 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 25 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania emerytury z rządowych funduszy USA - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania emerytury z rządowych funduszy USA.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne wniosku, pismem z dnia 18 marca 2011 r. Znak: IBPBII/1/415-63/11/AŻ oraz IBPBII/1/415-271/11/AŻ wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 25 marca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca mieszka i pracuje w Polsce jako pracownik publicznej placówki oświatowej od kilku lat. Powrócił z emigracji do kraju ojczystego i Polska jest obecnie centrum jego interesów życiowych.

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z USA po latach pracy w rządowym sektorze edukacji w stanie Kalifomia. Posiada obywatelstwo USA i z tytułu otrzymywanej emerytury płaci należne podatki w USA. Obecnie otrzymuje emeryturę z rządowego systemu emerytalnych funduszy publicznych stanu Kalifornia.

W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, iż w USA pracował w kalifornijskim systemie oświaty publicznej w charakterze wykładowcy przedmiotu astronomia oraz etatowo jako urzędnik państwowy w systemie administracji publicznej w Dziale Studenckim (Couseling and Student Services). Z tego tytułu w wieku 55 lat wnioskodawca nabył prawa emerytalne z emerytalnego systemu rządowych funduszy publicznych stanu Kalifornia. Ten system emerytalny obejmuje oprócz nauczycieli i pracowników szkół publicznych także policję, strażaków itp., a wypłacany jest z budżetu stanu Kalifornia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy emerytury otrzymywane z rządowych funduszy publicznych podlegają zwolnieniu od opodatkowania przez Polskę na podstawie art. 19 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu - dotyczącego pracowników rządowych.

2.

Czy wpłacone przez wnioskodawcę do urzędu skarbowego w poprzednich latach podatki z tytułu emerytury z USA podlegają zwrotowi.

3.

Czy wnioskodawca nadal, jak dotychczas ma wypełniać formularz PIT/ZG, a jeżeli tak, to czy emeryturę z USA, po przeliczeniu, zamieszczać w rubryce C dochodów z zagranicy - art. 27 ust. 9 i 9a ustawy.

Ad. 1

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 19 umowy między rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie w dniu 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) dochód emerytalny uzyskiwany z funduszy rządowych USA, stanu Kalifornia nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W ocenie wnioskodawcy, na podstawie faktu, iż pracował dla agencji rządowej USA, emerytura uzyskiwaną ta drogą powinna być zwolniona od opodatkowania w Polsce, skoro uiszczono już należny podatek w USA.

Ad. 2

Zdaniem wnioskodawcy, wpłacone przez niego podatki do urzędu skarbowego z tytułu emerytury z USA w latach 2007-2009 podlegają zwrotowi. Podstawą prawną jest art. 19 ust. 1 umowy między rządem PRL, a rządem USA dotyczący pracowników państwowych.

Ad.3

Wnioskodawca uważa, że w formularzu PIT-36/ZG jako dochód zagraniczny należy wpisać zero w związku zastosowaniem ww. umowy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a tej ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, iż wnioskodawca, mający miejsce zamieszkania w Polsce, otrzymuje emeryturę z USA z rządowego systemu emerytalnych funduszy publicznych stanu Kalifornia. W USA wnioskodawca pracował w kalifornijskim systemie oświaty publicznej w charakterze wykładowcy przedmiotu astronomia oraz etatowo jako urzędnik państwowy w systemie administracji publicznej w Dziale Studenckim (Couseling and Student Services).

W myśl art. 5 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Ograniczenie takie wprowadza np. art. 19 ust. 1 umowy. Zgodnie z tym przepisem, płace, wynagrodzenia i podobne świadczenia, włączając emerytury i renty lub podobne dochody, wypłacane z funduszy publicznych jednego z Umawiających się Państw obywatelowi tego Umawiającego się Państwa z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług jako pracownikowi Rządu tego Umawiającego się Państwa lub jakiejkolwiek jego agendy w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi, będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

Praca lub osobiście świadczone usługi, wykonywane przez obywatela jednego z Umawiających się Państw, będą traktowane przez drugie Umawiające się Państwo jako pełnienie funkcji rządowych, jeżeli taka praca lub osobiście świadczone usługi są tak traktowane przez wewnętrzne prawo obu Umawiających się Państw (art. 19 ust. 2 umowy).

Zatem, emerytury i renty wypłacane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem wskazanym w art. 19 ust. 1 umowy, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jednocześnie art. 20 ust. 1 powołanej umowy wskazuje sposób unikania podwójnego opodatkowania dochodów. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Mając na uwadze opisany we wniosku zdarzenie oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać należy, że emerytura otrzymywana przez wnioskodawcę ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy w związku z art. 5 ust. 1 umowy. Przy czym do obliczenia podatku należnego za dany rok ma zastosowanie tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia (odliczenia podatku zapłaconego za granicą).

W takim przypadku w Polsce dochody podlegać będą opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy i przy zastosowaniu zasady określonej w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ww. ustawy jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 (metody wyłączenia z progresją), lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Uwzględniając powyższe, metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako metoda proporcjonalnego odliczenia stosuje się w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody z zagranicy ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż na podstawie art. 19 umowy jego emerytura z funduszy rządowych USA nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Wskazać bowiem należy, iż aby przedmiotowy przepis znalazł zastosowanie emerytura winna być wypłacana osobie, która uprzednio była np. pracownikiem Rządu tego Umawiającego się Państwa lub jakiejkolwiek jego agendy w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi. Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawca pracował w kalifornijskim systemie oświaty publicznej w charakterze wykładowcy przedmiotu astronomia oraz etatowo jako urzędnik państwowy w dziale studenckim. Nie można zatem stwierdzić, iż wnioskodawca otrzymuje emeryturę w związku z uprzednio pełnionymi funkcjami rządowymi. Samo wskazanie przez wnioskodawcę, iż pracował dla agencji rządowej USA i otrzymuje emeryturę z emerytalnego systemu rządowych funduszy publicznych stanu Kalifornia jest niewystarczającą przesłanką umożliwiającą zastosowanie art. 19 umowy, koniecznym jest bowiem, aby świadczenie wypłacane było w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi. Zapłacone zatem w latach 2007-2009 podatki z tytułu emerytury z USA nie podlegają zwrotowi. Dochód z tytułu emerytury z USA po przeliczeniu na złote należy zatem wykazywać w załączniku PIT/ZG w części C, tj. dotyczącej dochodów z zagranicy i zapłaconego podatku.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl