IBPBII/1/415-168/11/ŚS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-168/11/ŚS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty socjalnej wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania renty socjalnej wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 25 listopada 1995 r. mąż wnioskodawczyni, uległ wypadkowi przy pracy w Niemczech i w dniu 27 listopada 1995 r. zmarł. Mąż wnioskodawczyni pracował na umowę o pracę i posiadał w Niemczech ubezpieczenie socjalne. Wnioskodawczyni została przyznana renta socjalna wdowia, a dwójce nieletnich dzieci, renta sieroca. Renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, na podstawie Kodeksu socjalnego Księga VII, przez Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten od dnia 27 listopada 1995 r. Renta ta, jako socjalna, w Republice Federalnej Niemiec nie podlega opodatkowaniu. Świadczenia pieniężne wnioskodawczyni odbierała łącznie na swoje konto bankowe do uzyskania przez dzieci pełnoletności. Po ukończeniu przez dzieci wnioskodawczyni 18 lat, ich renta wpływa na ich konta bankowe. Banki w każdym przypadku pobierały i pobierają ustawowe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wobec opisanej sytuacji i przytoczonej ustawy, słusznie była od 1 stycznia 2005 r. do dnia dzisiejszego potrącana przez bank zaliczka na podatek dochodowy od socjalnej renty zagranicznej.

Jeżeli zaliczka nie powinna być pobierana, czy wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku i jaki okres czasu powinna obejmować korekta zeznania złożona do Urzędu Skarbowego.

Zdaniem wnioskodawczyni, w świetle art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, od 1 stycznia 2005 r. bank niesłusznie pobiera z przekazywanej wnioskodawczyni na konto renty z Niemiec, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Renta wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych i nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni stwierdziła, iż jeżeli powyższe, znajdzie potwierdzenie w stanowisku Ministerstwa Finansów to będzie miała prawo, na podstawie Ordynacji podatkowej ubiegać się o zwrot nienależnie pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych, za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia otrzymania wydanej interpretacji podatkowej, poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za ten okres.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty socjalnej wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej.

W pozostałym zakresie, wniosek został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; od 31 kwietnia 2010 - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a tej ustawy ww. przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawczyni uzyskuje rentę z Niemiec, a zatem w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym zastosowanie będzie miała stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

W myśl art. 18 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), obowiązującej od 1 stycznia 2005 r., emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (w Niemczech).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

* ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,

* ustawowe ubezpieczenie emerytalne,

* ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,

* ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz

* ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak, wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów ustawowego ubezpieczenia.

Podstawę ustawową ubezpieczenia w prawie niemieckim stanowi Kodeks Socjalny, m.in. jego Księga Siódma (SGB VII). Świadczenia pieniężne związane ze śmiercią ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy przyznawane i ustalane na podstawie tych przepisów są więc świadczeniami pochodzącymi z działu ubezpieczeń od następstw wypadków niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego.

Zatem mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny oraz faktyczny, należy stwierdzić, że skoro przedmiotowa renta, przyznana przez Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten, jest wypłacana wnioskodawczyni z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy, to nie podlega opodatkowaniu w Polsce począwszy 1 stycznia 2005 r. Tym samym podatek z tytułu ww. renty, otrzymywanej po dniu 31 grudnia 2004 r., został uiszczony nienależnie.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dołączono kserokopię dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2,44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretacjęw terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl