IBPBII/1/415-1028/11/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-1028/11/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 13 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W przedmiotowym wniosku zostało m.in. przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W Sądzie Okręgowym często występuje sytuacja, że zostają wypłacone na konto bankowe sum depozytowych pieniądze tytułem poręczenia majątkowego. Rachunek ten jest oprocentowany. Na zarządzenie sędziego Sąd Okręgowy zobowiązany jest do zwrotu poręczenia wraz z ustawionymi odsetkami.

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Budżetu i Majątku Skarbu Państwa Ministerstwa Finansów DB III 030-55/08 z dnia 6 października 2008 r. przychód w postaci odsetek od sum depozytowych, przy poręczeniu majątkowym, zwracany osobom fizycznym należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym i sporządzić informację o wysokości przychodów (PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Do tej pory Sąd Okręgowy nie miał problemu z ustaleniem danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-8C ale w 2011 r. występuje sytuacja, że osoba wpłacająca poręczenie - mimo wszelkich starań ze strony Sądu Okręgowego - nie chce ujawnić aktualnego miejsca zamieszkania, numeru PESEL i NIP. W takiej sytuacji Sąd Okręgowy będzie zmuszony wystawić zeznanie (winno być informację) bez tych danych i wysłać je na adres jakim dysponuje i właściwy adres Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak należy postąpić w przypadku braku danych niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego (winno być informacji).

Sąd Okręgowy jest zdania, że prawidłowym jest wystawienie zeznania (winno być informacji) bez wymaganych danych, gdyż mimo podjęcia wysiłków w celu ich ustalenia, nie jest w stanie ich ustalić a nie może być zobowiązany do wykonania rzeczy niemożliwych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn.: I SA/Po 874/09.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł, do których kwalifikuje się dochód danego rodzaju został wymieniony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tegoż przepisu wymieniono jako źródło przychodu "inne źródła". Stosownie do art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie zaś do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Sąd Okręgowy zobowiązany jest do zwrotu poręczenia wraz z ustawionymi odsetkami, wpłacanego przez podatników na konto bankowe sum depozytowych. Przychód w postaci odsetek od sum depozytowych przy poręczeniu majątkowym wypłacany osobom fizycznym Sąd Okręgowy kwalifikuje do przychodów z innych źródeł oraz wystawia informację PIT-8C z tego tytułu.

Do tej pory Sąd Okręgowy nie miał problemu z ustaleniem danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-8C ale w 2011 r. występuje sytuacja, że osoba wypłacająca poręczenie - mimo wszelkich starań ze strony Sądu Okręgowego - nie chce ujawnić aktualnego miejsca zamieszkania, numeru PESEL i NIP. Wobec tego Sąd Okręgowy zamierza wysłać informację na adres, którym dysponuje.

Mając na uwadze przywołane przepisy, należy stwierdzić, iż Sąd Okręgowy jest zobowiązany sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) z tytułu wypłaty zwrotu poręczenia wraz z ustawionymi odsetkami osobom fizycznych - zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w sytuacji gdy - mimo wszelkich starań ze strony Sądu - nie posiada on danych niezbędnych do wystawienia ww. informacji, z powodu nie ujawnienia przez osobę wpłacającą poręcznie aktualnego miejsca zamieszkania, numeru PESEL, NIP-u, to zgodnie z zasadą, impossibilium nulla obligatio est, z obowiązku tego (wystawienia PIT-8C) może być zwolniony. Sąd Okręgowy nie może bowiem być zobowiązany do wykonania rzeczy niemożliwych.

Przy czym, jeżeli Sąd dysponuje minimum danych osobowych podatnika, na podstawie których można sporządzić wskazaną informację, to nie ma przeszkód aby taką informację wystawić i przesłać ją na taki adres, jakim Sąd dysponuje.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl