Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/4510-65/15/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków poniesionych z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych, jeżeli usługi te będą świadczone przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący jednocześnie członkiem zarządu (prezesem) Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków poniesionych z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych, jeżeli usługi te będą świadczone przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący jednocześnie członkiem zarządu (prezesem) Spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej "Spółka") świadczy usługi internetowe m.in. w zakresie rejestracji domen, hostingu oraz projektowania stron www. W celu osiągnięcia przychodów z tytułu świadczonych usług Spółka podejmuje współpracę z wysoko wykwalifikowanymi osobami, które pełnią funkcje zarządcze w Spółce. Osoby pełniące funkcję w zarządzie Spółki prowadzą sprawy spółki o charakterze zarządczym polegające na: podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki, podejmowaniu uchwał zarządu, bieżącym nadzorze nad pracą podległych pracowników oraz reprezentacji Spółki wobec osób trzecich w zakresie wynikającym z ustalonego w Spółce sposobu reprezentacji podmiotu. W związku z pełnioną funkcją w zarządzie, członkowie zarządu podejmują decyzje personalne, zatwierdzają umowy handlowe oraz dokonują czynności rozporządzających majątkiem Spółki. Sprawowanie funkcji członka zarządu odbywa się na podstawie aktu powołania przez statutowe organy Spółki, a pobierane z tego tytułu wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Osoby pełniące funkcję w zarządzie Spółki niezależnie od funkcji sprawowanej w Spółce prowadzą także pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług o charakterze doradczym, przy czym zakres usług doradczych świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej jest odmienny od zakresu czynności podejmowanych w Spółce w ramach pełnienia funkcji członka zarządu.

Spółka mając na uwadze osiągnięcie celu w postaci znacznego zwiększenia przychodów z tytułu świadczonych usług planuje w najbliższym czasie rozpocząć współpracę z podmiotami świadczącymi wysokiej jakości usługi doradcze. Spółka rozważa m.in. zawarcie umów o świadczenie usług doradczych z podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, które niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu w Spółce. Spółka w toku swojej działalności zawierała już kilkukrotnie umowy o świadczenie usług doradczych. Umowy te charakteryzowały się tym, że zgodnie z ich treścią usługi doradcze świadczone były przy zapewnieniu najwyższej staranności i za jej niezachowanie podmioty świadczące usługi doradcze ponosiły pełną odpowiedzialność w zakresie określonym w umowie. Spółka nie narzucała podmiotom świadczącym usługi doradcze czasu ani miejsca wykonywania usług doradczych, dzięki czemu Spółka mogła poczynić oszczędności w zakresie wydatków lokalowych. Efektem wykonywanych na podstawie wspomnianych wyżej umów usług doradczych były opinie, wnioski i rekomendacje. Spółka może także korzystać z możliwości udzielania konsultacji lub porad.

Spółka będąc usatysfakcjonowaną z efektów tego typu współpracy planuje, w związku z rozwojem Spółki, korzystanie z usług doradczych w innych dziedzinach niż te, które obejmowały dotychczas zawarte umowy. Dodać należy, że na podstawie ww. umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy (winno być: członkowi zarządu prowadzącemu działalność gospodarczą) żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowanie czy zarządzanie. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji. Ten zakres czynności należy do kompetencji wieloosobowego zarządu Spółki, a sposób podejmowania decyzji w Spółce określa jej statut.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty poniesione przez Spółkę z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych realizowanych na rzecz Spółki, jeżeli usługi te będzie świadczył podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący jednocześnie członkiem zarządu (prezesem) Spółki, stanowić będą koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, koszty poniesione przez Spółkę z tytułu wynagrodzenia za świadczenie na jej rzecz usług doradczych, w przypadku gdy usługi te będzie świadczył podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący jednocześnie członkiem zarządu (prezesem) Spółki, stanowić będą koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa p.d.o.p.").

Kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy p.d.o.p. są, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy p.d.o.p.

Wyroki sądów administracyjnych zawierają wskazówki interpretacyjne co do tego, jak należy rozumieć pojęcie kosztów uzyskania przychodów. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 r. (I SA/Kr 296/09) czytamy, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. W wyroku WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2006 r. (III SA/Wa 1447/06) stwierdzono, że artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie również w sytuacji, gdy wydatek poniesiono nie tylko w celu osiągnięcia przychodu, ale także w celu zapobieżenia powstaniu straty.

Spółka zamierza podjąć współpracę z podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą będącymi jednocześnie członkami zarządu w zakresie usług doradczych obejmujących następujące dziedziny:

a.

z zakresu strategii marketingowej i relacji z klientem - opiniowanie kierunków rozwoju produktów, ocena efektywności działań marketingowych, doradztwo w zakresie programów lojalnościowych, doradztwo w zakresie zakupu powierzchni reklamowych,

b.

z zakresu rozwoju i nadzoru nad infrastrukturą techniczną: doradztwo w zakresie strategii rozwoju i architektury systemów informatycznych, opiniowanie rozwiązań informatycznych planowanych do wdrożenia, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, opiniowanie kontraktów handlowych na zakup sprzętu oraz dotyczących usług telekomunikacyjnych i usług kolokacji, doradztwo w zakresie utrzymania systemów informatycznych zgodnie z wyznaczonymi kryteriami jakościowymi,

c.

z zakresu planów inwestycyjnych i public relations - opiniowanie projektów inwestycyjnych spółki, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania, doradztwo i konsultacje dotyczące stosunków korporacyjnych w spółce, analizy rynku e-commerce, doradztwo w zakresie public relations i komunikacji wewnętrznej w spółce,

d.

z zakresu finansowania Spółki i optymalizacji podatkowej - opiniowanie kontraktów dotyczących finansowania spółki oraz pozostałych usług o charakterze doradczym i audytorskim, doradztwo w zakresie opracowywania planów krótko, średnio i długoterminowych, doradztwo we wdrażaniu systemów oceny działalności Spółki, konsultacje w opracowaniu, wdrażaniu i rozwoju kontrolingu operacyjnego i finansowego spółki, doradztwo w zakresie optymalizowania wyniku bilansowego i podatkowego Spółki, analizy w zakresie przeprowadzania transakcji konsolidacyjnych, konsultacje w zakresie struktury finansowania Spółki, opiniowanie planów motywacyjnych dla pracowników,

e.

z zakresu rozwoju oprogramowania - opiniowanie kontraktów handlowych na zakup oprogramowania oraz usług programistycznych, doradztwo w zakresie specyfikacji funkcjonalnej zamawianego przez Spółkę oprogramowania, doradztwo w zakresie analiz, definiowania wymagań, przygotowania dokumentacji dla wykonywanych przez Spółkę projektów informatycznych, doradztwo w zakresie strategii, kierunków rozwoju i realizacji prac nad rozwojem oprogramowania prowadzonego przez Spółkę, doradztwo w zakresie prowadzonych przez Spółkę prac nad rozwojem własnego oprogramowania, doradztwo w zakresie metodologii prowadzonych projektów przez Spółkę.

Nie ulega wątpliwości, że koszty poniesione przez Spółkę na świadczenie usług doradczych w ww. zakresie mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę lub co najmniej zapobieżenie powstaniu straty, bowiem związane są ze zwiększeniem jakości lub dostępności świadczonych usług, pozyskiwaniem źródeł finansowania dla rozwoju spółki, a w szczególności jej produktów i polepszania relacji z klientami.

Koszty, które Spółka ponosić będzie z tytułu wynagrodzenia za świadczenie na jej rzecz usług doradczych nie mieszczą się w katalogu wyłączeń, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy p.d.o.p. Fakt, że Spółka korzystać będzie z usług doradczych świadczonych przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący jednocześnie członkiem zarządu (prezesem) Spółki pozostaje bez wpływu na możliwość zakwalifikowania kosztu wynagrodzenia z tytułu świadczenia takiej usługi jako kosztu uzyskania przychodu. W zakresie czynności doradczych nie będą się bowiem mieściły żadne czynności obejmujące swym zakresem kierowanie, czy zarządzanie. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji. Ten zakres czynności należy do kompetencji wieloosobowego zarządu Spółki, a sposób podejmowania decyzji w Spółce określa jej statut.

Kosztem uzyskania przychodu dla Spółki w opisanym przypadku będzie wskazane w umowie o świadczenie usług doradczych wynagrodzenie z tytułu świadczenia tej usługi. Fakt poniesienia kosztów zostanie odpowiednio udokumentowany, w szczególności na podstawie umowy łączącej Spółkę z podmiotem świadczącym usługi doradcze, faktur oraz innych dokumentów.

Reasumując stwierdzić należy, że koszty poniesione przez Spółkę z tytułu wynagrodzenia za świadczenie na jej rzecz usług doradczych w przypadku gdy usługi te będzie świadczył podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będący jednocześnie członkiem zarządu (prezesem) Spółki stanowić będą koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również interpretacja indywidualna wydana 18 czerwca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach - sygnatura: IBPBI/2/423-353/13/PC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl