Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/4510-12/15/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu komplementariusza w spółce komandytowej, po jego stronie powstanie przychód w związku z planowaną transgraniczną transakcją wniesienia do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu komplementariusza w spółce komandytowej, po jego stronie powstanie przychód w związku z planowaną transgraniczną transakcją wniesienia do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Polsce podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów. Jednocześnie Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej "SP.K."), w której posiada 0,1% prawa do udziału w zysku.

Zarówno Wnioskodawca, jak i SP.K. należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. 100% udziałów Wnioskodawcy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemiec (dalej "Nowa Spółka"), w której jednym ze wspólników byłaby spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech - spółka-matka grupy, tj. spółka komandytowa - drugim zaś SP.K. Planowane przy tym jest, że SP.K. dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część praw do znaków towarowych zostanie nabyta od podmiotów trzecich). W szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki mogą być znaki towarowe, na które przyznano prawo ochronne jak również inne znaki towarowe, na które nie przyznano SP.K praw ochronnych. Drugim wspólnikiem Nowej Spółki (komandytariuszem) byłaby spółka-matka grupy - niemiecka spółka komandytowa. Spółka ta wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. W rezultacie, każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka, nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym. Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną transgraniczną transakcją wniesienia do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych po stronie Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem SP.K., powstanie przychód podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wniesienia przez SP.K. wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wynika to z faktu, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie jest na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. dalej: "p.d.o.p."), związane z osiągnięciem przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 p.d.o.f. (winno być "p.d.o.p."), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (tutaj: SP.K.), ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu te same zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 p.d.o.p., przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Z kolei w myśl przepisu art. 4a pkt 21 p.d.o.p., przez spółkę rozumie się spółkę będącą podatnikiem.

Jednocześnie zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 p.d.o.p., przepisy ustawy mają zastosowanie również do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nowa Spółka działać będzie w formie spółki osobowej prawa niemieckiego, która na potrzeby podatku dochodowego nie jest traktowana na gruncie przepisów niemieckich jak osoba prawna. Jednocześnie Nowa Spółka nie będzie podlegać, zgodnie z przepisami niemieckiego prawa podatkowego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym (niem. Einkommensteuer) ani podatkiem od osób prawnych (niem. Kórperschaftsteuer).

W konsekwencji uznać należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania w przypadku transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki przez SP.K., w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. W konsekwencji uznać należy, że transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych do Nowej Spółki (choć nie jest wykluczone, że część praw do znaków towarowych nabyta została od podmiotów trzecich) będzie neutralna podatkowo na gruncie p.d.o.p. i nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika SP.K., przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca pragnie przy tym wskazać, że prawidłowość powyższego poglądu znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 10 stycznia 2011 r., znak: IBPBI/2/423-1398/10/MS, w której w analogicznej do opisanej w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym sytuacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że wniesienie przez Spółkę przedmiotowego znaku towarowego do spółki osobowej, tytułem wkładu niepieniężnego, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki.

Podobny pogląd wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 kwietnia 2011 r. znak: ILPB3/423-41/11-2/MM, w której stwierdzono, że z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jest właścicielem znaku towarowego, który zamierza wnieść do zagranicznej spółki osobowej z siedzibą na Cyprze. Zagraniczna spółka osobowa nie będzie posiadać osobowości prawnej i w związku z tym, nie będzie podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Odnosząc powołany art. 12 ust. 1 pkt 7, w związku z ust. 1b, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z tym przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ww. ustawy). Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych enumeratywnie wyliczono rodzaje przysporzeń podatników, które nie są zaliczane do przychodów. I tak - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c tej ustawy - do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Pod pojęciem spółki niebędącej osobą prawną należy przy tym rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Polsce. Jednocześnie Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce, w której posiada 0,1% prawa do udziału w zysku. Zarówno Wnioskodawca, jak i SP.K. należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. 100% udziałów Wnioskodawcy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech. W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemczech (dalej "Nowa Spółka"), w której jednym ze wspólników byłaby spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech - spółka-matka grupy, tj. spółka komandytowa - drugim zaś SP.K. Planowane przy tym jest, że SP.K. dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część praw do znaków towarowych zostanie nabyta od podmiotów trzecich). W szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki mogą być znaki towarowe, na które przyznano prawo ochronne, jak również inne znaki towarowe, na które nie przyznano SP.K praw ochronnych. Drugim wspólnikiem Nowej Spółki (komandytariuszem) byłaby spółka-matka grupy - niemiecka spółka komandytowa. Spółka ta wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka, nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym. Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

Spółka komandytowa jako spółka osobowa prawa handlowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 i 2 analizowanej ustawy) ani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Natomiast, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wobec tego Nowa Spółka (spółka osobowa z siedzibą na terenie Niemiec, która na gruncie prawa niemieckiego nie będzie posiadać osobowości prawnej i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym), mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną.

Należy zatem stwierdzić, że wniesienie przez SP.K. wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych do Nowej Spółki mieści się w zakresie przedmiotowym art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Tym samym, właściwym przepisem mającym zastosowanie w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego jest cytowany wyżej art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprawdzie normy art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy - jak słusznie zauważa Wnioskodawca - nie znajdują zastosowania do analizowanej sytuacji, jednakże to z treści art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy wywieść rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl