IBPBI/2/423-989/10/PC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-989/10/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej pod inwestycje drogową przekazanej w formie darowizny Miastu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej pod inwestycje drogową przekazanej w formie darowizny Miastu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

W chwili obecnej Spółka prowadzi inwestycję polegającą na wybudowaniu osiedla składającego się z kilku wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz z obiektów usługowo-handlowych. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Spółka prowadzi działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Spółki, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację dróg, które zamierza wybudować Miasto. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Spółką a Miastem, Spółka zobowiązała się wykonać na swój koszt, a następnie przekazać na podstawie umowy darowizny dokumentację projektową dotyczącą inwestycji drogowej Miasta; inwestycja drogowa realizowana na podstawie powyższej dokumentacji umożliwi znaczną poprawę obsługi komunikacyjnej terenów położonych w rejonie ulic: P., K. i H., w tym terenów, na których budowane jest osiedle. W ten sposób zwiększy się atrakcyjność budowanego osiedla, a tym samym efektywność i skuteczność sprzedaży prowadzonej przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej pod inwestycję drogową będą kosztami uzyskania przychodu Spółki innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego, mającego powstać w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego przez Spółkę osiedla, będą kosztami uzyskania przychodu Spółki innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej oraz gdy wykaże ich związek z prowadzoną działalności, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów).

W przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), poniesione wydatki w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic przechodzących w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego osiedla pozostają w związku z potrzebami prowadzonej przez Spółkę działalności. Powyższy projekt jak i związana z nim inwestycja jest konieczna w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury związanej z prowadzonym przedsięwzięciem i zapewni osiąganie Spółce przychodów na jak najwyższym poziomie. Powstający układ komunikacyjny zwiększy atrakcyjność budowanego osiedla, a tym samym efektowność i skuteczność prowadzonej przez Spółkę sprzedaży mieszkań. Będzie miał on bezpośrednie znaczenie dla dochodów i rozwoju Spółki, a tym samym wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Ponieważ jednocześnie wydatki poczynione na projekt układu drogowego będą przyczyniały się do powstawania przychodów pośrednio - w dłuższym okresie czasu, a nie w konkretnym momencie, zdaniem Spółki, wydatki te należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Moment potrącania kosztów podatkowych uznanych za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami wskazany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego koszty podatkowe, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (15 ust. 4e ustawy).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest:

1.

istnienie pomiędzy nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo - skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub służy zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów,

2.

nie wymienienie go w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w grupie wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, iż by wydatki poczynione przez podatnika mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, muszą one być poniesione w sposób celowy. Podatnik, podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Spółką, a Miastem, Spółka zobowiązała się wykonać na swój koszt, a następnie przekazać na podstawie umowy darowizny dokumentację projektową dotyczącą inwestycji drogowej Miasta.

W związku z powyższym mając na uwadze literalne brzmienie cytowanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Na marginesie wskazać należy, iż ustalenie czy umowa jaką Spółka ma zamiar zawrzeć z Miastem, faktyczne będzie posiadać cechy umowy darowizny, jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie było przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl