IBPBI/2/423-985/14/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-985/14/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-985/14/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ("Spółka") jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Spółka jest organizacją posiadającą osobowość prawną, powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców, o której mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

Wspólnikami Spółki są Wnioskodawca - spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "X", spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 57,5% udziałów w kapitale Spółki, a spółka "X" posiada 42,5% udziałów w kapitale Spółki. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

W skład majątku Spółki wchodzą m.in. dwa prawa ochronne na wspólne znaki towarowe tj. na znak słowny "A" i znak słowno-graficzny "A", zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. W skład majątku Spółki wchodzi również jedno prawo ochronne na znak towarowy "A" zarejestrowane na terytorium Tunezji oraz prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP dwóch znaków towarowych (znak słowno-graficzny "B" i znak towarowy "C"), na które nie uzyskała jeszcze prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację, o której mowa w art. 136 ust. 1 tej ustawy, oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację. Dlatego też w Spółce obowiązuje regulamin używania wspólnego znaku towarowego, zgodnie z którym prawo używania tych wspólnych znaków tj. znaku słownego "A" i znaku słowno-graficznego "A" przysługuje bez ograniczeń Wnioskodawcy. Drugi wspólnik - spółka "X" nie ma prawa używania tych znaków. Wyłącznie korzystającym ze znaku towarowego "A" zarejestrowanego na terytorium Tunezji jest również Wnioskodawca.

Mając na względzie powyższe, umowa Spółki w związku z art. 286 § 3 kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w przypadku likwidacji Spółki, majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w ten sposób, że Wnioskodawca otrzyma 99% tego majątku, a drugi wspólnik Spółki spółka "X" otrzyma 1% tego majątku, przy czym podział majątku między wspólników może nastąpić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

W toku likwidacji Spółki, wspólnicy postanowią, że w przypadku, gdy przedmiotem majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będą prawa ochronne na wspólne znaki towarowe lub inne aktywa, podział majątku między wspólników Spółki w związku z likwidacją Spółki nastąpi w taki sposób, że prawa ochronne na wspólne znaki towarowe (znak słowny "A" i znak słowno-graficzny "A"), zostaną przeniesione na wspólników Spółki jako wspólne prawa ochronne, z tym, że Wnioskodawca nabywa udział w każdym wspólnym prawie ochronnym w 99/100 części (w 99%), a spółka "X" nabywa udział w każdym wspólnym prawie ochronnym w 1/100 części (w 1%). W tych samych częściach wspólnicy nabędą udziały w prawie ochronnym do znaku towarowego "A" zarejestrowanego na terytorium Tunezji oraz udziały w prawie ze zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego "B" i znaku towarowego słowno-graficznego "C".

Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki, nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Posiadanie wszystkich udziałów Wnioskodawcy wynika z tytułu własności. Warunki te będą również spełnione na dzień przeniesienia majątku Spółki na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy "A", wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy "A", prawo ochronne do słownego znaku towarowego "A" zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych "B" i "C", Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymując, w związku z likwidacją Spółki, w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy "A", wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy "A", prawo ochronne do słownego znaku towarowego "A" zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych "B" i "C", Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych innego niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Mając na względzie powyższe, otrzymując, w związku z likwidacją Spółki, w odpowiednich częściach wspólne prawo ochronne na słowny znak towarowy "A", wspólne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy "A", prawo ochronne do słownego znaku towarowego "A" zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słowno-graficznych znaków towarowych "B" i "C", Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych innego niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl