IBPBI/2/423-956/12/PP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-956/12/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 lipca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 26 października 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania ruchomości w drodze:

* aportu w zamian za akcje,

* darowizny,

* sprzedaży z bonifikatą,

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2012 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania ruchomości w drodze:

* aportu w zamian za akcje,

* darowizny,

* sprzedaży z bonifikatą.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 października 2012 r. znak: IBPP3/443-791/12/ASz, IBPBI/2/423-956/12/PP, IBPB II/1/436-269/12/MZ wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 26 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uchwałą z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Rada Powiatu (w oparciu o art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)) rozpoczęła proces likwidacji Szpitala wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę oraz wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy. Termin zakończenia likwidacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2011 r. Ponadto Rada Powiatu uchwaliła, że mienie stanowiące dotychczas własność likwidowanego Szpitala zostanie wniesione aportem do Spółki akcyjnej (Spółka została utworzona 8 grudnia 2009 r., a jej jedynym akcjonariuszem jest Powiat).

Mając na uwadze powyższe, z dniem 1 stycznia 2012 r. majątek Szpitala (mienie ruchome) stał się własnością Powiatu - organu prowadzącego jednostkę. Potwierdzeniem powyższego faktu jest zawarty w dniu 25 kwietnia 2012 r. pomiędzy Szpitalem w likwidacji (przekazującym) a Powiatem (przejmującym) protokół zdawczo - odbiorczy mienia ruchomego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Ww. majątek wprowadzono w dniu 16 maja 2012 r. do ewidencji środków trwałych Powiatu na podstawie dokumentu PT z dnia 1 stycznia 2012 r. W stosunku do ruchomości dokonywane są ponadto odpisy amortyzacyjne.

Równocześnie pomiędzy Powiatem (wydzierżawiającym) a Spółką (dzierżawcą) w dniu 15 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r., zawarta została umowa dzierżawy dotycząca ruchomości stanowiących własność Powiatu (wszystkich wymienionych w ww. protokole), w celu korzystania z nich przez Spółkę przy udzielaniu świadczeń medycznych. Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. umowy, w dniu 25 kwietnia 2012 r. przedmiot dzierżawy został przekazany dzierżawcy za protokołem przekazania sporządzonym przez wydzierżawiającego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Intencją Powiatu jest przekazanie ruchomości przejętych po Szpitalu na rzecz Spółki. Powiat rozważa:

* przekazanie ruchomości w drodze aportu w zamian za akcje Spółki,

* darowiznę ruchomości,

* sprzedaż ruchomości z bonifikatą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), dostawa towarów (ruchomości) poprzez przekazanie ruchomości w drodze aportu w zamian za akcje spółki, darowiznę ruchomości lub sprzedaż ruchomości z bonifikatą nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych lub będzie z niego zwolniona (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku od osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która to w art. 3 za dochody uznaje m.in. dochody własne, a te zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 to m.in. dochody z majątku powiatu. Powiat stoi na stanowisku, iż jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów uzyskanych ze sprzedaży z bonifikatą majątku ruchomego. Ponadto mając na względzie, iż aport jest czynnością dokonywaną za określoną (o ustalonej wysokości) odpłatnością - przepis art. 432 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) stanowi, że jeśli wkładem do spółki ma być wkład niepieniężny to uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać m.in. przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne (zatem wartość akcji stanowi odpłatność za czynność wniesienia aportu) - to Powiat w zakresie czynności wniesienia ruchomości aportem do spółki w zamian za akcje (jako dochód z majątku) jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powiat stoi na stanowisku, że przekazanie ruchomości w drodze darowizny nie generuje dochodów i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. - dalej: "u.p.d.o.p."), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.).

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Z przepisu tego wynika, że przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce kapitałowej lub wkładów w spółdzielni powstaje wyłącznie w przypadku, gdy na pokrycie tych udziałów, akcji lub wkładów wniesiono do spółki aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jeżeli przedmiotem aportu było przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, to wartość nominalna udziałów objętych w zamian za taki wkład niepieniężny nie stanowi przychodu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że aport nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem z tytułu tego zdarzenia Powiat co do zasady, uzyskałby przychód.

Odnośnie kwestii przekazania przez Powiat na rzecz Spółki majątku ruchomego w drodze darowizny wskazać należy, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia "darowizny", aczkolwiek umowa darowizny stanowi umowę nazwaną uregulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Przysporzenie w drodze darowizny może przybrać postać pieniędzy, określonych rzeczy należących do darczyńcy lub innych przysługujących mu praw majątkowych. Darczyńcami oraz obdarowanymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jednakże, w świetle przytoczonych regulacji Kodeksu cywilnego, podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli określony podmiot dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian od obdarowanego, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie. Darowizna jest zatem świadczeniem jednostronnym i nieekwiwalentnym, tzn. przedmiot darowizny przekazany na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż czynność polegająca na dokonaniu darowizny ruchomości na rzecz Spółki po stronie Powiatu (jako darczyńcy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem w jej efekcie nie dojdzie do powstania po stronie Powiatu żadnego przysporzenia majątkowego a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Odnośnie kwestii sprzedaży ruchomości z bonifikatą wskazać należy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Zatem w sytuacji sprzedaży przez Powiat ruchomości z bonifikatą powstanie przychód w wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie.

Należy jednakże mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym przepisem od podatku zwolnione podmiotowo są jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednostkami samorządu terytorialnego są m.in. powiaty. Dochody jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Wnioskodawca jest Powiatem, zastosowanie znajdzie zatem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym źródłami dochodów własnych powiatu są dochody z majątku powiatu.

Ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawca - Powiat jest organem założycielskim szpitala. Powiat dokonał likwidacji Szpitala oraz powołał Spółkę na rzecz której przekaże ruchomości w drodze aportu, darowizny lub sprzedaży z bonifikatą. Powiat posiada 100% udziałów (akcji) w nowo utworzonej spółce. Dochód związany z transakcjami mającymi na celu wyposażenie Spółki w ruchomości (aport oraz sprzedaż z bonifikatą) należy zatem zakwalifikować jako dochód z majątku Powiatu. Konsekwencją powyższego będzie uznanie, iż Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.

Reasumując wskazać należy, iż w sytuacji przekazania ruchomości na rzecz Spółki w drodze darowizny czynność ta nie będzie podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast w sytuacji wyposażenia Spółki w ruchomości w drodze aportu oraz sprzedaży z bonifikatą Powiat będzie zwolniony podmiotowo z opodatkowania dochodu uzyskanego wskutek tych czynności.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 oraz 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl