IBPBI/2/423-950/09/BG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-950/09/BG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2009 r. (złożonym osobiście w tut. BKIP w dniu 12 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2009 r. został złożony osobiście w tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wchodzi w skład Grupy Kapitałowej "P". Spółka "P" z siedzibą w Polsce posiada 97,15% akcji Wnioskodawcy. Na rzecz spółki "matki" Wnioskodawca wykonuje usługi polegające na obsłudze elektrowni szczytowo - pompowej, przeprowadzaniu remontów urządzeń energetycznych i pełnieniu funkcji inwestora zastępczego. Wnioskodawca wykonuje również, sporadycznie, usługi remontowe maszyn energetycznych dla innej spółki Grupy Kapitałowej. W spółce tej nie posiada żadnego udziału, natomiast Spółka "P" posiada 100% kapitału akcyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji braku zaangażowania kapitałowego Wnioskodawca ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, sytuacja, w której Wnioskodawca nie posiada żadnego pakietu akcji spółek, o których mowa w stanie faktycznym nie powoduje ustawowego obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej wykonywanych transakcji. Wynika to literalnie, z brzmienia art. 11 ust. 5a ustawy. W tym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek taki spoczywa na jednostce posiadającej nie mniej niż 5% udziału kapitałowego w spółce wykonującej określone, drogą umowną, prace.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 (...), są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

1.

określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),

2.

określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,

3.

metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,

4.

określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,

5.

wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,

6.

określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy obowiązek, na podstawie art. 9a ust. 2 ww. ustawy, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1.

100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo

2.

30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

3.

50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

Z powołanego art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika więc, że podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji, która obejmować powinna, wymienione w punktach 1-6 tego przepisu, elementy.

Z powyższego wyraźnie wynika, iż aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej, konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków:

1.

musimy mieć do czynienia z transakcją (świadczeniami) przekraczającymi wskazaną w ustawie wysokość oraz

2.

taka transakcja musi mieć miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Pojęcie "transakcja" nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani w innych ustawach podatkowych, czy też w prawie cywilnym. W związku z powyższym, w ramach wykładni językowej należy w tym zakresie odwołać się do potocznego, słownikowego rozumienia tego pojęcia. Zgodnie z definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego "transakcja" oznacza: "operację handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów lub usług, umowę handlową na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy" (por. "Słownik Języka Polskiego PWN", pod red. prof. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, tom II, s. 103).

Zauważyć również należy, iż przepisy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia podmiotu powiązanego, ale odsyłają w tym zakresie do art. 11 ust. 1 i ust. 4 tej ustawy. W art. 11 ust. 1 określa się, kiedy mamy do czynienia z podmiotem powiązanym w obrocie międzynarodowym, zaś w art. 11 ust. 4 precyzuje się podmioty powiązane w obrocie krajowym.

Stosownie do art. 11 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1.

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2.

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a ww. ustawy).

W rozpatrywanym przypadku spółka dominująca (spółka-matka) posiada równocześnie udziały w kapitale "spółek córek". Tak więc występujące pomiędzy spółką matką, a spółką córką oraz pomiędzy spółkami siostrami powiązania poprzez spółkę matkę, potwierdzone również faktem przynależności do grupy kapitałowej, wypełniają dyspozycję przepisu art. 11 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem transakcje prowadzone pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką matką i spółką siostrą będą transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie natomiast z treścią art. 9a ust. 1 tej ustawy, podmioty takie zobowiązane są do sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej tych transakcji, jeżeli łączna ich kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych świadczeń przekracza kwoty określone w ust. 2 tego przepisu.

Zaznaczyć należy również, iż z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 9a tej ustawy, nie wynika, iż grupy kapitałowe nie mają obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji prowadzonych wewnątrz grupy. Obowiązku sporządzenia dokumentacji nie mają spółki tworzące podatkową grupę kapitałową (art. 11 ust. 8 ustawy o p.d.o.p.), natomiast w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z grupą kapitałową a nie podatkową grupą kapitałową. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, uznające, iż prowadzenie dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku Wnioskodawcy jest zbędne, uznać należy za nieprawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl