Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-912/14/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 18 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 maja 2014 r.), uzupełnionym 4 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy w wyniku realizacji transakcji przez SKA do 30 października 2015 r. powstanie przychód podatkowy,

* do końca jakiego okresu rozliczeniowego, transakcje realizowane przez SKA nie będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

* czy zmiany wspólników w przyszłości (w szczególności poprzez zmianę akcjonariusza) mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przez SKA

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy w wyniku realizacji transakcji przez SKA do 30 października 2015 r. powstanie przychód podatkowy,

* do końca jakiego okresu rozliczeniowego, transakcje realizowane przez SKA nie będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

* czy zmiany wspólników w przyszłości (w szczególności poprzez zmianę akcjonariusza) mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przez SKA.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 lipca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-592/14/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 4 sierpnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

SKA (dalej również: "Wnioskodawca", "Spółka") jest spółką komandytowo-akcyjną prawa polskiego; czynnym podatnikiem podatku VAT. SKA została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego 22 listopada 2013 r. W momencie rejestracji SKA oraz na moment składnia wniosku komplementariuszem oraz akcjonariuszem SKA są spółki kapitałowe prawa polskiego. W akcie notarialnym tworzącym SKA z 29 października 2013 r. (pierwotne zapisy statutu SKA), wspólnicy tworzący SKA zadecydowali w § 12 ust. 1 statutu SKA, że rok obrotowy SKA trwa 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy i rozpoczyna się 1 grudnia każdego roku kalendarzowego i kończy się 30 listopada roku następnego. Przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia trzydziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku (30 listopada 2013 r.). W aneksie do statutu SKA dokonanym 29 października 2013 r. (inny akt notarialny niż akt w którym założono SKA) dokonano zmiany uchwalonego statutu (poprzednie repertorium - zmiana pierwotnego zapisu statutu SKA), w którym zmieniono treść § 12 statutu SKA, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie. Rok obrotowy SKA trwa 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy - rozpoczyna się 1 listopada każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 października w następnym roku kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku (30 listopada 2013 r.). Pierwszy po zmianie bieżącego roku obrotowego rok obrotowy SKA trwa 23 (dwadzieścia trzy) kolejne miesiące i rozpoczyna się dnia pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (1 grudnia 2013 r.), a kończy się dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku (31 października 2015 r.).

W wyniku zmian dokonanych 29 października 2013 r. (inny akt notarialny niż akt w którym założono SKA), a zatwierdzony przez KRS 22 listopada 2013 r., tekst jednolity SKA w § 12 statutu SKA brzmi następująco:

§ 12 ust. 1 Rok obrotowy SKA trwa 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy - rozpoczyna się 1 listopada każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 października w następnym roku kalendarzowym. § 12 ust. 2 Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego listopada dwa tysiące trzynastego (30 listopada 2013 r.).

§ 12 ust. 3 Pierwszy po zmianie bieżącego roku obrotowego rok obrotowy SKA trwa 23 (dwadzieścia trzy) kolejne miesiące i rozpoczyna się dnia pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (1 grudnia 2013 r.) a kończy się dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku (31 października 2015). Powyższe akty notarialne składające się z umowy spółki SKA oraz aneksu zmian w statucie zostały jednocześnie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy 22 listopada 2013 r.

Na chwilę rejestracji SKA w KRS, komplementariuszem i akcjonariuszem były inne spółki kapitałowe niż na moment składania wniosku o indywidulaną interpretację podatkową. Oznacza to, że inna spółka kapitałowa nabyła prawa i obowiązki komplementariusza SKA od pierwotnego komplementariusza (spółki z o.o.) oraz inna spółka kapitałowa nabyła akcje w SKA od doczasowego akcjonariusza (innej spółki z o.o.).

W najbliższym czasie Spółka planuje świadczenie różnych usług bądź sprzedaż albo wniesienie aportu np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia bądź akcji bądź udziałów w innych spółkach bądź nieruchomości do innych spółek kapitałowych krajowych bądź zagranicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w wyniku realizacji transakcji określonych w przedstawionym przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) do 30 października 2015 r. powstanie przychód podatkowy.

2. Do końca jakiego okresu rozliczeniowego SKA, transakcje realizowane w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Czy zmiany wspólników w przyszłości (w szczególności poprzez zmianę akcjonariusza) mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przez SKA.

Zdaniem Wnioskodawcy, zacznie on podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od 1 listopada 2015 r., zatem nie będzie musiał rozpoznawać przychodów podatkowych do tego dnia.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851), w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy tejże ustawy mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z ustaniem transparentności podatkowej SKA, ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: "ustawa zmieniająca"), wprowadzono również przepisy przejściowe.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jednakże - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej - SKA, która:

1.

powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. od 12 grudnia 2013 r., a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub

2.

dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.

Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), przez rok obrotowy należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie, której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Mając zatem na uwadze, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym (winno być: zdarzeniem przyszłym):

a. SKA została zarejestrowana przed dniem 12 grudnia 2013 r. (tekst jedn.: przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej),

b.

jej pierwszy rok obrotowy kończy się 30 listopada 2013 r.,

c.

przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej tj. przed 12 grudnia 2013 r. SKA podjęła uchwałę (i dokonała jej rejestracji) o zmianie roku obrachunkowego w ten sposób, że drugi rok obrotowy kończy się 31 października 2015 r.,

d.

ustalenie i zmiana roku obrachunkowego nastąpiła zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy rachunkowości - zgodnie z brzmieniem statutu pierwszy po zmianie rok obrotowy jest dłuższy niż 13 miesięcy i w przedmiotowym przypadku trwa 23 miesiące,

wobec Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie zasada ujęta w art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej.

W konsekwencji pierwszym dniem roku obrotowego Wnioskodawcy rozpoczynającym się po 31 grudnia 2013 r., będzie 1 listopada 2015 r. a zatem od 1 listopada 2015 r., Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a tym samym uzyskane od tego dnia przychody podatkowe będą podlegały opodatkowaniu przez SKA na zasadach określonych przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na poniższe nie będą miały wpływu ewentualne zmiany wspólników SKA. Określenie roku podatkowego czy obrotowego wspólników SKA, którzy w każdej chwili mogą sprzedać akcje w SKA bądź zmienić rok obrotowy czy podatkowy o czym SKA może nie być poinformowana, nie może wpływać na określenie roku obrotowego czy podatkowego (od 1 listopada 2015 r.) odrębnego podmiotu jakim jest SKA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl