IBPBI/2/423-845/10/PC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-845/10/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu sponsoringu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu sponsoringu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji podłoża pod uprawę pieczarek z wsianą grzybnią. Odbiorcami produktów Spółki są pieczarkarze z całej Polski. Dodatkowo Spółka prowadzi również własną pieczarkarnię, sprzedaje produkt finalny w postaci pieczarek. Rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca danego roku, a kończy 30 czerwca roku następnego.

Spółka ma zamiar wziąć udział w kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie branży grzybów uprawnych pod hasłem "Czas na pieczarkę". Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest m.in. promocja grzybów uprawnych i ich przetworów oraz organizacja wystaw i targów branżowych. Kampania "Czas na pieczarkę" ma być prowadzona w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r., a zadaniem jej będzie promowanie uprawy oraz konsumpcji pieczarek krajowych, a także branży pieczarkarskiej jako całości.

W ramach tej kampanii organizator ma zamiar m.in.:

* przeprowadzić konferencje prasowe połączone z prezentacjami produktowymi,

* przeprowadzić cykl degustacji publicznych organizowanych w centrach miast, na imprezach kulinarnych oraz innych imprezach masowych tj. "Święto pieczarki", targi branżowe,

* przeprowadzić promocje w sieciach restauracji i pizzerii,

* przeprowadzić kampanie reklamową w internecie, w radiu i w czasopismach specjalistycznych,

* przeprowadzić promocję produktów na targach żywności,

* zorganizować wysyłkę materiałów promocyjno-informacyjnych,

* przygotować serwis internetowy,

* przygotować gadżety, ulotki oraz broszury na potrzeby kampanii,

* opracować poradnik kulinarny w formie zwartej, do prezentacji na stronie internetowej oraz w formie e-booka, a także w ulotkach i broszurach kampanii.

Spółka ma zamiar wziąć udział w tej kampanii, obejmując ją patronatem. Z tego tytułu poniesie opłatę na rzecz organizatora kampanii - Stowarzyszenia branży grzybów uprawnych. W zamian Spółka będzie mogła uczestniczyć w organizowanych konferencjach, targach oraz promocjach, z możliwością przedstawienia swojej oferty handlowej. Logo Spółki będzie umieszczone na materiałach promujących kampanię (plakaty, ulotki, broszury, poradnik kulinarny etc.) oraz w serwisie internetowym. Spółka będzie również wymieniona na liście podmiotów patronackich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpi prawidłowo ujmując w kosztach uzyskania przychodów kwoty opłaty w momencie jej poniesienia.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota opłaty jaką poniesie z tytułu uczestnictwa w kampanii "Czas na pieczarkę" powinna być ujęta w kosztach podatkowych w dacie poniesienia, gdyż nie można jej uznać za koszt bezpośrednio związany z przychodami (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do tych uregulowań, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszelkie wydatki - po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, tj. wymienionych w negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów - o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie kategorie kosztów:

* koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, oraz

* koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Nie ulega wątpliwości, iż opłaty poniesione z tytułu uczestnictwa w kampanii "Czas na pieczarkę", nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach. Poniesienie tej opłaty może spowodować wzrost spożycia pieczarek w przyszłości, a więc wpływa pośrednio na uzyskanie przychodu.

Jak wykazano powyżej, poniesiony przez Spółkę wydatek - nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez Nią przychodach. Jednakże istnieje pośredni związek pomiędzy zapłatą opłaty z tytułu uczestnictwa w kampanii, a uzyskaniem przychodu (zabezpieczeniem, zachowaniem źródła przychodu) i jednocześnie nie podlega one wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Moment potrącenia wydatków uznanych za koszty pośrednie został uregulowany przepisem art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Definicja dnia poniesienia kosztów uzyskania przychodów zawarta jest w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle powyżej powołanych przepisów należy uznać, że koszty związane z udziałem Spółki w kampanii "Czas na pieczarkę" jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a zatem podlegają potrąceniu w dacie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl