IBPBI/2/423-753/13/JD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-753/13/JD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-753/13/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2013 r. (wpływ do tut. Biura 21 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek, na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: proporcjonalnie do udziału w zyskach), rozpoznawać wszystkie przychody i koszty Spółki Zależnej po jej przekształceniu w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2013 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek, na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: proporcjonalnie do udziału w zyskach), rozpoznawać wszystkie przychody i koszty Spółki Zależnej po jej przekształceniu w spółkę osobową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także "Spółka") jest udziałowcem w innej spółce z o.o. (dalej: "Spółka Zależna"). Spółka Zależna świadczy na rzecz Spółki różnego rodzaju usługi, z tytułu czego Spółka Zależna rozpoznaje przychód podatkowy. Niewykluczone jest przekształcenie Spółki Zależnej w spółkę osobową. W wyniku przekształcenia, Spółka Zależna utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek, na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: proporcjonalnie do udziału w zyskach) rozpoznawać wszystkie przychody i koszty Spółki Zależnej po jej przekształceniu w spółkę osobową.

Zdaniem Spółki, po przekształceniu Spółki Zależnej w spółkę osobową, wspólnicy (w tym Wnioskodawca) mają obowiązek rozpoznawać wszystkie przychody i koszty Spółki Zależnej proporcjonalnie do udziału w zyskach. Nie ma przy tym znaczenia, czy na przychody i koszty Spółki zależnej składają się m.in. przychody i koszty, które zostały wygenerowane w wyniku transakcji ze wspólnikami, w tym w wyniku transakcji z Wnioskodawcą.

Nie ma również znaczenia, czy wartość rozpoznanych przez Spółkę Zależną przychodów będzie wyższa czy też niższa od rozpoznanych przez Spółkę Zależną kosztów uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej "ustawa o CIT"), ilekroć w ustawie mowa jest o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Katalog podatników podatku dochodowego zawiera art. 1 -1 a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają:

* osoby prawne;

* spółki kapitałowe w organizacji,

* jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,

* spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

* podatkowe grupy kapitałowe.

Biorąc powyższe pod uwagę spółka osobowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest na gruncie ustawy o CIT podatnikiem podatku dochodowego i w związku z tym stanowi na gruncie przepisów ustawy o CIT spółkę niebędącą osobą prawną.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 ustawy o CIT). Treść przepisu art. 5 ustawy o CIT, wprost nakazuje wspólnikom spółki osobowej rozpoznać całość przychodów i kosztów spółki osobowej proporcjonalnie do udziału w zyskach. Przepisy ustawy o CIT nie przewidują w tym zakresie wyjątków.

Oznacza to, że po przekształceniu Spółki Zależnej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów Spółki Zależnej proporcjonalnie do udziału w zyskach. Nie ma przy tym znaczenia, czy przychody i koszty Spółki Zależnej zostały rozpoznane w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi (np. z Wnioskodawcą), czy też z podmiotami trzecimi. Nie ma również znaczenia, czy wartość rozpoznanych przez Spółkę Zależną przychodów będzie wyższa czy też niższa od rozpoznanych przez Spółkę Zależną kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 8 grudnia 2010 r., nr IPPB3/423-746/10-2/DP, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym "w analizowanym stanie faktycznym spółka osobowa będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Natomiast R. - proporcjonalnie w stosunku do swojego udziału - będzie przenosiła zapisy z ksiąg rachunkowych spółki do swoich ewidencji w sposób umożliwiający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także z uwzględnieniem w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl