IBPBI/2/423-720/14/JD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBI/2/423-720/14/JD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 września 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-720/14/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę (w formie sprzedaży lub aportu) udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniesie na objecie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym planowanym objęciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę (w formie sprzedaży lub aportu) udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniesie na objecie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym planowanym objęciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca rozważa zbycie udziałów Spółki Zależnej (spółki kapitałowej - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce). Zbycie nastąpi w formie sprzedaży lub aportu, który nie będzie spełniał przesłanek określonych w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w ramach objęcia nowo utworzonych udziałów w już istniejącej spółce i/lub w ramach objęcia udziałów w nowo założonej Spółce Zależnej. Objęcie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej nastąpić może po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Zależną będzie mniejsza niż kwota faktycznie wpłacona przez Spółkę (jako wkład pieniężny) do Spółki Zależnej. Nadwyżka kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej stanowić będzie nadwyżkę ponad wartość nominalną objętych udziałów (tzw. agio). Nadwyżka ta, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych, będzie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę (w formie sprzedaży lub aportu) udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) planowanym objęciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

Zdaniem Spółki, w przypadku odpłatnego zbycia (w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniesie na objęcie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) planowanym objęciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e

Z powyższego wynika więc, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

Użycie przez ustawodawcę określenia "wydatki na nabycie" oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Do takich wydatków można także zaliczyć np. opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego.

Odnosząc zatem powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniesie na objęcie i/lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. W przypadku natomiast wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, w kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów wskazać należy na art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ww. ustawy, który nakazuje dla takiej czynności określać koszt uzyskania przychodu na podstawie wyżej powołanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

Stanowisko takie jest jednolicie prezentowane przez Ministra Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np. w interpretacji indywidualnej:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2012 r. Znak: ILPB3/423-345/12-2/AO,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1420/13/BG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl