Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-689/14/JD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2014 r. (wpływ do tut. Organu 9 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. do tut. Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie:

1.

działalności placówek misyjnych prowadzonych przez Zakon poza granicami RP,

2.

działalności dobroczynnej, oświatowej, pomocy społecznej, edukacyjnej na trenie krajów - beneficjentów Fundacji,

3.

udzielanie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym i pokrzywdzonym, zwłaszcza w zakresie likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie m.in.:

* pobytu misjonarzy na terenie krajów beneficjentów Fundacji, w tym poprzez dostarczanie im środków finansowych lub rzeczowych,

* pobytu misjonarzy w Polsce, w celach wypoczynku lub leczenia.

W ramach ww. form realizacji celów statutowych Fundacja finansuje zakupy leków, żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej i innych przedmiotów osobistego użytku do pracy misjonarza, które Fundacja przekazuje w formie darowizn rzeczowych konkretnym misjonarzom pracującym na placówkach misyjnych poza granicami RP.

Fundacja finansuje badania medyczne niezbędne chorym misjonarzom przyjeżdżającym z placówki misyjnej do Polski na wypoczynek i dla poratowania zdrowia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki Fundacji na zakup leków i żywności dla misjonarzy oraz przedmiotów osobistego użytku misjonarzy takich jak odzież, obuwie, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku do pracy misjonarza oraz finansowanie misjonarzom niezbędnych badań medycznych w Polsce, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ mieszczą się w katalogu zwolnień wyliczonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych, będąc równocześnie wydatkami Fundacji na cele statutowe.

Fundacja została powołana m.in. do udzielania pomocy humanitarnej osobom potrzebującym, do wspierania i finansowania działalności placówek misyjnych Zakonu. Działania Fundacji koncentrują się na propagowaniu oświaty w Afryce (misjonarze prowadzą budowę szkół), zapewnieniu dostępu do wody w Afryce (misjonarze prowadzą budowę studni) i ochrony zdrowia w Afryce (misjonarze budują i wyposażają szpitale i ośrodki zdrowia).

Obecnie Fundacja, za pośrednictwem misjonarzy, świadczy też pomoc humanitarną (rzeczową i finansową) ludziom pokrzywdzonym w wyniku konfliktów zbrojnych i klęski żywiołowej w Afryce. Misjonarze żyjąc na placówkach misyjnych poza Polską, na kontynencie afrykańskim, pracując wśród ubogich, z narażeniem życia i zdrowia, w bezinteresowny, bezpłatny sposób realizują dzieło pomocy potrzebującym.

Misjonarze należą do grupy osób wymagających wsparcia ze strony Fundacji, ze względu na warunki w jakich żyją i pracują. Pomoc misjonarzom to jeden z celów działalności statutowej Fundacji. Zdaniem Fundacji, wydatki na zakup leków, żywności, przedmiotów osobistego użytku takich jak odzież, obuwie, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku oraz wydatki na badania medyczne, których beneficjentami są misjonarze, spełniają warunek przeznaczenia dochodów na cele statutowe Fundacji oraz mieszczą się w katalogu powołanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych, dlatego dochody przeznaczone na te wydatki podlegają zwolnieniu z podatku od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Podkreślenia wymaga, że ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych

w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1c tej ustawy, przedmiotowe zwolnienie wynikające z przepisu ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

* przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

* przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

* samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym.

Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.,

* dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie,

* dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,

* podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku od osób prawnych.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia, ale także wydatkowania osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia; źródłem dochodów mogą być np. dochody z działalności statutowej, jak i z działalności pozastatutowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek rozszerzająca wykładnia w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Ze złożonego wniosku wynika, że celem statutowym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie:

1.

działalności placówek misyjnych prowadzonych przez Zakon poza granicami RP,

2.

działalności dobroczynnej, oświatowej, pomocy społecznej, edukacyjnej na trenie krajów - beneficjentów Fundacji,

3.

udzielanie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym i pokrzywdzonym, zwłaszcza w zakresie likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie między innymi:

* pobytu misjonarzy na terenie krajów beneficjentów Fundacji, w tym poprzez dostarczanie im środków finansowych lub rzeczowych,

* pobytu misjonarzy w Polsce, w celach wypoczynku lub leczenia.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wymienił przykładowe cele statutowe, które realizuje. Cele te, zdaniem tut. Organu, objęte są zakresem przedmiotowym powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w związku z czym, dochody przeznaczone przez Fundację na zakup leków, żywności, przedmiotów osobistego użytku dla misjonarzy, wydatków służących ochronie ich zdrowia realizują te cele, a zatem podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl