Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-629/13/AP,IBPBI/2/423-1063/13/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka - T. (dalej: Spółka/Wnioskodawca), została zawiązana w dniu 28 lipca 2000 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850.000,00 zł. Jedynym udziałowcem Spółki jest X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 1.700 udziałów o wartości 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 850.000,00 zł. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 255 - dalej: działalność T.).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w dwóch samodzielnych zakresach. Pierwszym zakresem jest prowadzenie działalności ściśle związanej z działalnością T. W ramach działalności regulowanej przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Spółka wybudowała na działce objętej księgą wieczystą budynek mieszkalno-usługowy, składający się z 73 mieszkań usytuowanych na kondygnacjach I-IX oraz z trzech lokali usługowych usytuowanych na parterze budynku. Spółka jest współwłaścicielem ww. działki w udziale wynoszącym 66,35%.

Budynek został wybudowany z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na przedmiotowej nieruchomości.

Spółka jest właścicielem 73 niewyodrębnionych, samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych na wyższych kondygnacjach budynku. Wszystkie lokale mieszkalne zostały wynajęte najemcom na zasadach przewidzianych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (umowy zawierane w okresie IV kw. 2003 - I kw. 2004 r.). W budynku w części podziemnej znajduje się garaż wielostanowiskowy (wyodrębniony, będący własnością X sp. z o.o.), w części parterowej znajdują się trzy wyodrębnione lokale użytkowe będące własnością podmiotów trzecich.

Drugim rodzajem działalności prowadzonej przez Spółkę, w sposób wyraźny odróżniającej się od działalności T., jest działalność inwestycyjno-finansowa. Działalność ta polega w szczególności na działalności holdingowej, Spółka jest wspólnikiem w spółkach kapitałowych oraz w spółkach osobowych. W spółkach osobowych Spółka jest komplementariuszem i zajmuje się zarządzaniem tymi spółkami.

Celem Spółki jest dalszy rozwój działalności T. oraz działalności inwestycyjno-finansowej, przy jednoczesnym rozdzieleniu tych działalności. Z uwagi na powyższe Spółka zamierza wyodrębnić organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie opisaną działalność inwestycyjno-finansową poprzez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału Spółki, który będzie zajmował się wyłącznie tego rodzaju działalnością. Oddział ten będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, na który będzie się składał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

W tym celu zarząd Spółki zamierza podjąć stosowną uchwałę o utworzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oddziału (wewnętrznej jednostki organizacyjnej), podległego jednostce macierzystej to jest Spółce i stanowiącego jej immanentną część, ale stanowiącego wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa tej Spółki.

W uchwale tej zarząd:

* określi szczegółowy wykaz umów (umów handlowych i innych związanych z działalnością przypisaną do oddziału), z których prawa i obowiązki zostaną przypisane do oddziału,

* zatwierdzi regulamin organizacyjny oddziału określający podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania oddziału oraz zakres jego działania.

Regulamin organizacyjny oddziału:

1.

określać będzie w szczególności:

* strukturę wewnętrzną,

* podział zadań i zakres odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych,

* podstawowe zadania komórek organizacyjnych wchodzących w skład oddziału,

2.

zatwierdzi zakres czynności i obowiązków osoby kierującej oddziałem, która wykonywać będzie wszelkie czynności w oparciu o regulamin organizacyjny oddziału,

3.

wskaże, że oddział będzie samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Wykaz pracowników przejętych do oddziału na podstawie art. 231 Kodeksu pracy stanowić będzie stosowny załącznik do uchwały.

4.

wskaże, że oddział prowadzić będzie odrębne od jednostki macierzystej (Spółki) księgi rachunkowe (w wyniku czego dojdzie do ustalenia przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań oddziału w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań jednostki macierzystej (Spółki). W oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy dla oddziału prowadzona będzie odrębna sprawozdawczość finansowa (tekst jedn.: sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tekst jedn.: generowanie raportów dotyczących działalności oddziału),

5.

wskaże nieruchomość która zostanie przeznaczona na potrzeby oddziału.

Powyższe zasady ustalone przez zarząd Spółki będą w przyszłości w całości i konsekwentnie wprowadzone przez Spółkę. Ponadto oddziałowi zostanie nadany odrębny numer NIP, a także REGON, by mógł on w szczególności pełnić samodzielnie funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Na oddział składać się będzie majątek trwały w szczególności w postaci: wyposażenia w tym komputerów, sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności inwestycyjno-finansowej, oprogramowania do komputerów, a także majątek w postaci udziałów w innych jednostkach organizacyjnych. Do oddziału zostaną przypisane określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem tego oddziału, a w szczególności umowy handlowe, umowy z osobami zatrudnionymi, umowy najmu itd. Do oddziału od dnia jego wyodrębnienia będą przypisane zobowiązania (w sensie zobowiązań pieniężnych, gdyż zobowiązania wynikające z wyżej wskazanych umów zostaną oczywiście również przypisane) oraz należności, które powstały przed utworzeniem oddziału. Nie mniej jednak od chwili powstania oddziału wszelkie zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem tego oddziału, z uwagi na zamierzenie prowadzenia dla oddziału odrębnych ksiąg rachunkowych, będą księgowane po stronie tego oddziału.

Do oddziału zostaną także przejęci niektórzy pracownicy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy regulującego kwestie związane z przejściem zakładu pracy. Na czele zespołu pracowników oddziału stała będzie osoba kierująca tym oddziałem, której Spółka udzieli stosownych pełnomocnictw do reprezentowania oddziału. Ponadto do oddziału zostanie przyporządkowany jeden rachunek bankowy. Na potrzeby oddziału i jego funkcjonowania zostanie wynajęta stosowna nieruchomość m.in. dla celów biurowych.

Działalność T. również będzie odpowiednio wyodrębniona - jest to bowiem główna część przedsiębiorstwa Spółki (centrala). Tak jak w przypadku wspomnianej powyżej działalności inwestycyjno-finansowej, działalność T. w sposób wyraźny stanowi niezależną część działalności z wszelkimi cechami zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działalność T. stanowi organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Z działalnością T. jaką Spółka prowadzi związane są;

* majątek trwały w szczególności w postaci: nieruchomości opisanej na wstępie wniosku oraz wyposażenie w tym komputerów, sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności T., oprogramowania do komputerów,

* określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem T., a w szczególności umowy handlowe, umowy najmu, umowy z osobami zatrudnionymi itd.

* zobowiązania oraz należności,

* prowadzona będzie odrębna księgowość (niezależna od księgowości oddziału).

Z działalnością T. związani są pracownicy (będą to pracownicy, którzy nie zostaną przejęci na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do tworzonego oddziału). Spółka na potrzeby działalności T. posiada rachunek bankowy który będzie odrębny od rachunku przewidzianego dla oddziału. Dla potrzeb działalności T. jest wynajmowana stosowna nieruchomość na biura.

Następnym krokiem jaki po utworzeniu oddziału Spółka zamierza podjąć to dokonanie podziału Spółki. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zgodnie z którym podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki (spółka dzielona) na istniejącą spółkę (spółka przejmująca) lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Spółka nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów w spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka posiada siedzibę na terytorium RP. Spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana również będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z działalnością T. pozostanie w Spółce (spółka dzielona). Wydzielenie to nastąpi z części kapitału zapasowego Spółki dzielonej bez obniżenia jej kapitału zakładowego. Wydzielana część kapitału zapasowego zostanie w części przeznaczona na kapitał zakładowy w spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przedstawione wyodrębnienie działalności inwestycyjno-finansowej oraz pozostała po wyodrębnieniu działalność T. stanowi (każde z osobna) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy podział Spółki w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu.

Ad. 1

Zdaniem Spółki, każdy z wyodrębnionych obszarów działalności gospodarczej (wyodrębnienie jako działalność T. i działalność inwestycyjno-finansowa) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa ("ZCP") na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z powyższym do czynienia z ZCP mamy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

a.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

b.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

c.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

d.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków. ZPC nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników.

Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZPC stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej.

W opisywanym stanie przyszłym bezsprzecznie mamy do czynienia z pełnym wyodrębnieniem organizacyjnym. Każda z działalności prowadzona będzie:

a.

w specjalnych zespołach dojdzie do wyodrębnienia pracowników zajmujących się jednym rodzajem działalności,

b.

na czele zespołów pracowników będą stały osoby kierujące pracownikami dla każdego rodzaju działalności,

c.

każda z działalności opierać się będzie co do zasady na innych grupach składników majątkowych i związanych z nimi praw materialnych,

d.

każda z działalności będzie stanowić funkcjonalną całość w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. W tym kontekście należy zaznaczyć, iż system finansowo-księgowy Spółki będzie umożliwiał ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z każdej z działalności, dodatkowo, będzie również możliwe prowadzenie dla każdej z działalności odrębnej sprawozdawczości finansowej (tekst jedn.: sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczości zarządczej (tekst jedn.: generowanie raportów dotyczących danej działalności).

Powyższe okoliczności potwierdzają jednoznacznie, iż każda z działalności będzie spełniała warunek wyodrębnienia finansowego.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZPC musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

W świetle ustalonej praktyki, ZPC musi być zatem przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, a więc musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Każda z wyodrębnionych w Spółce działalności może stanowić odrębną całość. Każda z działalności mogłaby być bowiem samodzielnym przedmiotem działalności w Spółce.

Alokowane w ramach obu działalności składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel, są ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie każdej z działalności odrębnie. Oznacza to również, iż przy prowadzeniu danej działalności, nie będzie konieczne wykorzystywanie składników majątkowych nieprzypisanych do niej (tekst jedn.: wykorzystywanych przy prowadzeniu drugiej działalności Spółki).

Podsumowując Spółka podkreśla, że ZPC nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze, dlatego też na podstawie przytoczonego stanu przyszłego obydwie wskazane działalności winny stanowić odrębne ZPC.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle zajętego powyżej przez Wnioskodawcę stanowiska w zakresie, że każda z przedstawionych działalności stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, iż planowany przez Wnioskodawcę podział w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki (spółka dzielona) na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie) nie wywoła powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie, bowiem z treścią art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Odnosząc się zatem, do treści przytoczonego przepisu, o przychodzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podziału spółek możemy mówić tylko wtedy gdy którykolwiek z majątków (przejmowany lub mający pozostać w spółce) nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W opisanym stanie przyszłym zarówno majątek przejmowany jak i majątek pozostający w Spółce, zdaniem Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę planowanego podziału nie powstanie dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ww. Kodeksu, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Natomiast zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o: zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc zatem pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy należy stwierdzić, iż ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, iż przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W konsekwencji wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającego podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 omawianej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ww. ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, zamierza przeprowadzić podział przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W ramach Spółki na moment podziału będą funkcjonować odrębne działy wyodrębnione pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Jeden z działów zostanie wniesiony do odrębnego podmiotu gospodarczego, natomiast drugi pozostanie w Spółce. Ponadto do poszczególnych zespołów składników majątkowych podlegających podziałowi przez wydzielenie przypisane zostaną określone składniki majątkowe jak również zobowiązania związane z prowadzonym zakresem działalności.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionego przez Spółkę opisu zdarzenia przyszłego oba zespoły składników majątkowych, wypełniają podstawowe przesłanki wymienione powyżej jako niezbędne dla stwierdzenia, iż w danej sytuacji mamy do czynienia ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Podkreślić jednakże należy, iż ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie dokonywanej operacji podziału przez wydzielenie, co za tym idzie poszczególnych zbiorów składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W konsekwencji to, czy w danej sytuacji określone składniki majątkowe będą tworzyły zorganizowane części przedsiębiorstwa uzależnione będzie od tego jakie ostatecznie składniki majątkowe i zobowiązania zostaną przypisane do poszczególnych działów, a w szczególności od oceny, czy istotnie określone zespoły składników majątkowych będą mogły funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwa realizujące powierzone im zadania, oraz czy zapewnione zasoby ludzkie są wystarczające w kontekście rodzaju działalności realizowanej przez wskazane zespoły składników majątkowych.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż w sytuacji, w której zarówno opisany we wniosku zespół składników majątkowych przenoszony do innej spółki jak i zespół składników majątkowych pozostający w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie Spółki, w związku z przeprowadzaną operacją nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez opisywane we wniosku zespoły składników majątkowych przesłanek określonych w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl