IBPBI/2/423-628/10/CzP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-628/10/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 20 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia dochodu/straty ze sprzedaży akcji spółki zależnej niewchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia dochodu/straty ze sprzedaży akcji spółki zależnej niewchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 7 lipca 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-628/10/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP w dniu 20 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka P. utworzyła z jedną ze spółek zależnych X. (sp. z o.o.) Podatkową Grupę Kapitałową (zwaną dalej PGK) w rozumieniu art. 1a ustawy o CIT, która uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej "CIT"). Spółka P. posiada 100% udziałów w spółce zależnej, z którą to tworzy PGK. Zgodnie z zawartą umową Spółka P. reprezentuje PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT. Spółka P. posiada również akcje w innej spółce zależnej, nie wchodzącej w skład PGK.

Spółka P. rozważa możliwość sprzedania w tym samym dniu całości udziałów (akcji) spółek zależnych, tj. zarówno tej z którą tworzy PGK, jak i tej która nie wchodzi w skład PGK.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej nie tworzącej Podatkowej Grupy Kapitałowej otrzymany dochód/stratę, Spółka P., jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić uzyskany dochód/stratę w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki... /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Zdaniem Spółki, w przypadku, sprzedaży akcji posiadanych w spółce zależnej nie tworzącej PGK dochód (bądź też ewentualna strata), powinien być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym Podatkowej Grupy Kapitałowej, a nie w rozliczeniu Spółki. Uzyskany dochód (lub strata) z tytułu sprzedaży udziałów (winno być akcji) w spółce zależnej nie tworzącej Podatkowej Grupy Kapitałowej będzie rozliczany przez Podatkową Grupę Kapitałową jako podatnika. Zgodnie z art. 1a ustawy o CIT utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej oznacza, że staje się ona samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż grupa nie uzyskuje odrębnych od swoich członków przychodów ani nie ponosi wydatków; wynik podatkowy grupy stanowią wyniki spółek wchodzących w jej skład. W świetle powyższego dochód, ewentualnie strata, z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji spółki zależnej nie wchodzącej w skład PGK będzie ujmowany w wyniku podatkowym grupy tj. PGK. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienie faktury albo uregulowania należności. W związku z tym, zdaniem Spółki, przychód ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej nie tworzącej PGK powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży akcji, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do akcji. W konsekwencji, zdaniem Spółki, wydatki na nabycie akcji w spółce zależnej nie tworzącej PGK powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce zależnej.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w przypadku sprzedaży akcji w spółce nie tworzącej PGK, gdzie sprzedaż nastąpiła w ostatnim dniu istnienia PGK, uzyskany dochód/strata z tytułu sprzedaży akcji spółki nie wchodzącej w skład PGK powinien zostać ujęty w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, a nie w rozliczeniu podatkowym Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową (dalej PGK), rozważa możliwość sprzedania w jednym dniu całości akcji spółki zależnej, z którą nie tworzy PGK oraz udziałów spółki zależnej, z którą tworzy PGK. W przypadku sprzedaży udziałów spółki zależnej tworzącej wraz z wnioskodawcą PGK zostanie naruszony warunek uznania PGK za podatnika podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. dalej: "u.p.d.o.p."), podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

a.

przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1.000.000 zł,

b.

jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,

c.

spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,

d.

w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

2.

spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej "umową", została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,

3.

po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a)-c), a ponadto:

a.

nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,

b.

nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej,

4.

podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Stosownie do przepisów art. 1a ust. 10 u.p.d.o.p., w razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 7 u.p.d.o.p., dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

1.

dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek,

2.

dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Zważywszy na fakt, iż w tym samym dniu zostaną sprzedane akcje spółki zależnej nie wchodzącej skład PGK i udziały spółki zależnej wchodzącej w skład PGK, w wyniku sprzedaży udziałów spółki zależnej zostanie naruszony warunek uznania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.p. Dzień sprzedaży powyższych udziałów będzie zatem ostatnim dniem roku podatkowego PGK, natomiast dla Spółki i spółki zależnej (jako spółek tworzących dotychczas PGK), dzień następujący po tym dniu będzie dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy. Jednocześnie, skoro zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka jest spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z u.p.d.o.p. oraz z przepisów Ordynacji podatkowej, w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p., na Spółce spoczywać będzie obowiązek dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych PGK.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 u.p.d.o.p., w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3.

Natomiast art. 7 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p., stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W związku z tym, przychód ze sprzedaży akcji w spółce zależnej powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży akcji, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do akcji w tej spółce.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, (...).

W konsekwencji, wydatki na nabycie akcji spółki zależnej nie tworzącej ze Spółką PGK, powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki.

W związku z powyższym, dochód zrealizowany ze sprzedaży akcji w spółce zależnej nie należącej do PGK, bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, iż wydając niniejszą interpretację nie wzięto pod uwagę powołanych przez Wnioskodawcę pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, potwierdzających, jego zdaniem, prezentowane przez niego stanowisko. Interpretacje te nie stanowią bowiem źródła prawa i zostały wydane w indywidualnych sprawach innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego/zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl