IBPBI/2/423-605/14/MO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-605/14/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 maja 2014 r.), uzupełniony 19 sierpnia 2014 r., o wydajniej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez SPZOZ w sytuacji, gdy w całości jest przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe szpitala - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu uzyskanego przez SPZOZ w sytuacji, gdy w całości jest przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe szpitala. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-605/14/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 19 sierpnia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

1.

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2.

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

3.

wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę,

4.

innych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zespół prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, przy czym podstawowym obszarem działania jest powiat X i powiat Y.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa i zobowiązań z tytułu zawartych umów, realizuje następujące podstawowe zadania:

a.

udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez świadczenia usług z zakresu lecznictwa szpitalnego,

b.

świadczenie usług z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,

c.

świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

d.

świadczenie usług z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej i fizjoterapii,

e.

świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego,

f.

świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych,

g.

świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

SPZOZ ma osobowość prawną i prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o działalności leczniczej, składa deklarację CIT-8 i jest podatnikiem VAT czynnym. Za rok 2013 SPZOZ uzyskał dochód w wysokości 533.232,67 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póź.zm.), odliczył od dochodu 50% straty z lat ubiegłych tj. kwotę: 273.311,87 zł. W związku z powyższym SPZOZ osiągnął dochód w wysokości 259.920,80 zł.

Przedmiotowy dochód, zgodnie z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., został ujęty w deklaracji rocznej CIT-8 jako zwolniony od podatku i przeznaczony na cele statutowe szpitala.

Celem statutowym SPZOZ jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez:

* udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,

* udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia,

* prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej finansuje swoją działalność w 93% ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na rok 2014 tut. Szpital podpisał z MOW NFZ umowy na:

1. Podstawową Opiekę Zdrowotną,

2. Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,

3. Leczenie Szpitalne,

4. Opiekę Psychiatryczną i Leczenie Uzależnień,

5. Rehabilitację Leczniczą,

6. Domowe Leczenie Tlenem,

7. Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną,

8. Leczenie Szpitalne - programy zdrowotne (lekowe),

9. Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne.

Pozostałe dochody jakie szpital uzyskuje to:

* sprzedaż usług medycznych innym podmiotom i osobom fizycznym,

* prowadzenie badań naukowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,

* sprzedaż usług niemedycznych. tj. najem i dzierżawa nieruchomości, wynajem sprzętu, usługi transportowe, obsługa imprez w zakresie zabezpieczenia medycznego, pobieranie opłat parkingowych, usługi związane z pobytem osób towarzyszących dziecku podczas pobytu w szpitalu.

W roku 2013 sprzedaż zwolniona z podatku VAT stanowiła 97,52% całej sprzedaży tut. Szpitala.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie - ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 sierpnia 2014 r.):

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez SPZOZ, w sytuacji gdy w całości dochód przeznaczony i wydatkowany jest na cele statutowe szpitala.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 (winno być art. 17 ust. 1 pkt 4) u.p.d.o.p., dochody tut. Szpitala są wolne od podatku, ponieważ są one przeznaczane w całości na cele statutowe tj. ochronę zdrowia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia przez podatnika dwóch istotnych warunków:

* jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,

* uzyskane dochody muszą być przeznaczone, a następnie wydatkowane wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

Jak wynika z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Należy jednak zastrzec, że omawiane w niniejszej sprawie zwolnienie - zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy - nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że poza ww. ograniczeniami, przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od źródła pochodzenia dochodów. I tak, źródłem tym może być zarówno działalność statutowa, działalność gospodarcza, jak i inna.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny od podatku będzie dochód podmiotów, prowadzących określoną w tym przepisie działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia dochodów (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), który zostanie w myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy, przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany wyłącznie na działalność statutową (tekst jedn.: działalność określoną w statucie danego podmiotu).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że SPZOZ powadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemców. Celem statutowym SPZOZ jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia, prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wszelkie dochody przeznaczane są na ww. cele statutowe tj. ochronę zdrowia.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że opisane w stanie faktycznym dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zatem, wydatkowanie dochodu na cele inne niż statutowe wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl