IBPBI/2/423-495/10/PC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/2/423-495/10/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 29 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem znaków towarowych do spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek uzupełniony w dniu 29 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem znaków towarowych do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka posiada zarejestrowany na nią znak towarowy "X" (dalej "Znak Towarowy"). Spółka zamierza wnieść Znak Towarowy do spółki komandytowej, w której jest komplementariuszem.

Spółka rozważa także wniesienie innych znaków towarowych do spółki komandytowej.

Znak Towarowy lub także inne znaki towarowe zostaną wniesione do spółki komandytowej jako wkład niepieniężny określony według wartości rynkowej, ustalonej przez biegłego na okres poprzedzający dzień wniesienia wkładu. Tak określona wartość zostanie wpisana do umowy spółki komandytowej jako wartość wkładu Spółki, nie wyższa niż wartość rynkowa z dnia wniesienia wkładu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie Znaku Towarowego lub także innych znaków towarowych do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego będzie skutkowało powstaniem przychodu dla Spółki podlegającego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - zwanej dalej "u.p.d.o.p.") oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. wniesienie Znaku Towarowego lub także innych znaków towarowych do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego nie będzie skutkowało powstaniem przychodu dla Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, a z punktu widzenia prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Spółka komandytowa jest zatem transparentna podatkowo. W związku z tym podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od osiąganych przez nią dochodów (podatnikami) są jej poszczególni wspólnicy.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, w tym pieniądze otrzymane przez wspólników.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., za przychody uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem, a contrario, nie wywołuje skutków podatkowych wniesienie aportu (wkładu) do podmiotów innych niż spółki kapitałowe (i spółdzielnie), czyli również do spółek osobowych. Spółka zwraca przy tym uwagę, że nie ma w takim wypadku znaczenia, co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego (tekst jedn.: czy przedmiotem wkładu są poszczególne składniki majątkowe (aktywa), czy też przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") spółkami kapitałowymi, posiadającymi osobowość prawną, są wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. spółka komandytowa zalicza się do spółek osobowych. W konsekwencji należy przyjąć, że art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. nie ma zastosowania do spółki osobowej. W związku z tym wartość uzyskanych w niej udziałów nie będzie stanowić przychodu Spółki jako wspólnika wnoszącego aport.

Powyższe stanowisko prezentowane jest również w literaturze przedmiotu. Zdaniem L. Błystak zmiana brzmienia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., miała na celu "jednoznaczne określenie, że odnosi się on do spółek kapitałowych - z ograniczoną odponiedzialnością i akcyjnej, a zatem niewątpliwie z wykluczeniem spółek osobowych: jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych i komanandytowo-akcyjnych".

Oznacza to, iż wniesienie przez Spółkę Znaku Towarowego (znaków towarowych) na poczet wkładu do spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu dla Spółki.

Dodatkowo Spółka pragnie podkreślić, że nie istnieją żadne inne przepisy u.p.d.o.p., które z czynnością wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej wiązałyby powstanie obowiązku podatkowego po stronie podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny.

Wniesienie Znaku Towarowego tytułem wkładu do spółki komandytowej nie powoduje przysporzenia majątkowego po stronie żadnego ze wspólników spółki komandytowej.

W świetle powyższego Spółka stwierdza, że na gruncie u.p.d.o.p. brak jest uregulowań, które mogłyby stanowić podstawę do opodatkowania spółek kapitałowych wnoszących wkład niepieniężny do spółki osobowej. W konsekwencji nie ma - zdaniem Spółki - żadnej podstawy prawnej do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych czynności wniesienia do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) przedmiotowego Znaku Towarowego (znaków towarowych).

Pogląd, w myśl którego wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych znajduje potwierdzenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe.

Tytułem przykładu można wskazać:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2009 r. (IPPB3/423-362/09-2/MS),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r. (IPPB3/423-308/09-4/MS),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r. (IPPB3/423-185/09-2/MS),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2009 r. (IPPB5/423-129/09-2/PS),

* interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 marca 2009 r. (IBPBI/2/423-1200/08/AM),

* interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 marca 2009 r. (IBPBI/2/423-1228/08/PP),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2009 r. (IPPB3/423-1699/08-3/MS),

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2008 r. (IPPB3/423-1250/08-2/MS).

Takie podejście na gruncie u.p.d.o.p. akceptowane jest również dla innych niż znaki towarowe składników majątkowych.

Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA z 17 lutego 2009 r., Sygn. akt III SA/Wa 2926/08.

Reasumując, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Znaku Towarowego (znaków towarowych) przez Spółkę do spółki komandytowej nie spowoduje przysporzenia po stronie wspólników spółki komandytowej, a co za tym idzie - nie powstanie przychód podatkowy, o którym mowa w art. 5 u.p.d.o.p. i art. 12 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji organów podatkowych oraz wyroku WSA, należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl