Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-456/14/BG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży udziałów otrzymanych w formie aportu od osoby fizycznej w ramach "wymiany udziałów" (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży udziałów otrzymanych w formie aportu od osoby fizycznej w ramach "wymiany udziałów".

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, która ma pełnić funkcję spółki holdingowej. Planowanym jest w przyszłości wniesienie aportem do Wnioskodawcy udziałów w innej spółce z o.o. (dalej: "Spółka"), dających większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Wniesienia aportem udziałów w Spółce dokona dotychczasowy udziałowiec Spółki, będący osobą fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium RP. Spółka powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej. W ramach planowanego aportu cała wartość wkładu niepieniężnego wnoszona byłaby na kapitał zakładowy Wnioskodawcy i w zamian za nabyte udziały Spółki, dające większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, Wnioskodawca wyda Udziałowcowi udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym (dalej "transakcja aportu"). Przy okazji aportu nie jest przewidziane dokonywanie jakichkolwiek dopłat pieniężnych ani przez Wnioskodawcę ani przez Udziałowca.

W przyszłości nie można wykluczyć, że w zależności od sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy:

* sprzeda całość albo cześć udziałów w Spółce;

* zbędzie część udziałów Spółki na rzecz Spółki w celu dokonaniach ich umorzenia w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów w zamian za wynagrodzenie pieniężne.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości co do podatkowych konsekwencji planowanych działań.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego wynikają również z własnego stanowiska w sprawie gdzie wskazano, że w wyniku opisanego aportu Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów Spółki przez Wnioskodawcę... (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Wnioskodawca dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

* wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Wnioskodawca jest spółką z o.o. do której mają zostać wniesione aportem udziały w Spółce dające bezwzględną większość na zgromadzeniu wspólników Spółki w zamian za co Wnioskodawca wyda wnoszącemu aport (dotychczasowemu Udziałowcowi Spółki) udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym. Nie są planowane dopłaty w gotówce ani ze strony Udziałowca ani ze strony Wnioskodawcy. Opisaną powyżej transakcję aportu, czyli transakcję wniesienia aportem przez Udziałowca udziałów dających bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, zakwalifikować należy jako tzw. "wymianę udziałów", w wyniku której Wnioskodawca, jako spółka nabywająca, nabędzie większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, w zamian wydając Udziałowcowi udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym (nie wystąpią dopłaty pieniężne ani ze strony Udziałowca ani ze strony Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka z o.o., która nabyła jako aport udziały w innej spółce z o.o. dające jej bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki (przy braku wystąpienia dopłat pieniężnych ze strony sp. z o.o. oraz podmiotu wnoszącego aport), będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały, to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości udziałów własnych, wydanych przez sp. z o.o. wnoszącemu aport w zamian za wniesione aportem udziały w innej sp. z o.o.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p. w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce otrzymanych w wyniku przedmiotowej transakcji aportu Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych Udziałowcowi, w zamian za wniesione przez niego (do Wnioskodawcy) jako aport udziały w Spółce, dające bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

- w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

* z 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt IBPBI/2/423-122/11/SD,

* z 9 czerwca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-324/11/JD,

* z 22 maja 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-190/12/AP,

- w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

* z 11 maja 2011 r. sygn. akt IPPB3/423-189/11-5/AG,

* z 2 grudnia 2011 r. sygn. akt IPPB3/423-801/11-2/AG,

- interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

* z 31 grudnia 2012 r., sygn. ILPB3/423-411/12-2/JG,

* z 16 lipca 2012 r., sygn. ILPB3/423-147/12-4/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedstawiając we wniosku opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazał, że otrzyma od Udziałowca, będącego osobą fizyczną, w drodze aportu udziały w innej spółce z o.o. (powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej). W wyniku czego uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej Spółce. W zamian za nabyte udziały Spółki Wnioskodawca wyda Udziałowcowi udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym. Jako przepis podatkowy interpretacji w poz. 61 wniosku ORD-IN wskazano m.in. art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym, w niniejszej sprawie przyjęto za element opisu zdarzenia przyszłego okoliczność, że w związku z aportem mamy do czynienia z wymianą udziałów.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej "u.p.d.o.p."), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Wnioskodawca dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

* wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Powyższy przepis stanowi, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce.

W świetle powyższych przepisów w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym uznać należy, że w przypadku sprzedaży udziałów (nabytych wcześniej w ramach transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych w zamian za otrzymane udziały.

Stanowisko Wnioskodawcy zatem należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl