Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBI/2/423-346/14/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 12 marca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów podatkowych pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa, z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę z o.o. przed wniesieniem aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów podatkowych pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa, z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę z o.o. przed wniesieniem aportu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Rokiem obrotowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy. W konsekwencji, Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2014 r. stał się podatnikiem podatku dochodowym od osób prawnych, z związku z późn. zm. do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. dalej "u.p.d.o.p.").

Do Wnioskodawcy planuje przystąpić nowy akcjonariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym w Polsce (dalej "Spółka"). W tym celu Spółka wniesie do Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego (dalej "Aport Przedsiębiorstwa"), w zamian za co Wnioskodawca wyemituje dla Spółki akcje o łącznej wartości nominalnej równej wartości rynkowej przedsiębiorstwa z dnia dokonania Aportu Przedsiębiorstwa (co oznacza, że całkowita wartość Aportu Przedsiębiorstwa zostanie odniesiona przez Wnioskodawcę wyłącznie na kapitał zakładowy, w związku z czym nie wystąpi premia emisyjna).

W skład przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem Aportu Przedsiębiorstwa, wchodzić będą m.in. prawa ochronne na znaki towarowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) stanowiące w Spółce wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (dalej "Znaki Towarowe"). Znaki Towarowe zostaną nabyte przez Spółkę na skutek ich wniesienia do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego, przy czym wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za wniesione do niej Znaki Towarowe będzie niższa od wartości wkładu. W związku z tym, w świetle ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., Spółka nie będzie miała prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych od tej części ich wartości początkowej, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych wniesionych przez Spółkę do Wnioskodawcy w ramach Aportu Przedsiębiorstwa z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych dokonanych przez Spółkę przed dokonaniem Aportu Przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych wniesionych przez Spółkę do Wnioskodawcy w ramach Aportu Przedsiębiorstwa z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych dokonanych przez Spółkę przed dokonaniem Aportu Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 u.p.d.o.p. w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Jednocześnie, zgodnie z art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 u.p.d.o.p. spółka otrzymująca przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach wkładu niepieniężnego zobowiązana jest do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej uprzednio przez wnoszącego aport oraz do uwzględnienia już dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca obowiązany będzie zatem do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych otrzymanych od Spółki w ramach Aportu Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasady kontynuacji w zakresie:

a.

ustalenia wartości początkowej Znaków Towarowych (co oznacza, że Wnioskodawca wprowadzi Znaki Towarowe nabyte w ramach Aportu Przedsiębiorstwa do ewidencji środków trwałych oraz ewidencji niematerialnych i prawnych ustalając ich wartość początkową w wysokości wartości początkowej pierwotnie ustalonej przez Spółkę),

b.

uwzględnienia sumy dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych dokonanych przez Spółkę (co oznacza, że Wnioskodawca będzie mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych nabytych w ramach Aportu Przedsiębiorstwa w łącznej wysokości odpowiadającej różnicy między wartością początkową Znaków Towarowych ustaloną przez Spółkę, a sumą odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych przez Spółkę przed dokonaniem Aportu Przedsiębiorstwa, przy czym suma ta obejmuje zarówno odpisy, które stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów jak i odpisy z tych kosztów wyłączone),

c.

przyjętej metody amortyzacji (w odniesieniu do Znaków Towarowych sprowadza się to do przyjęcia przez Wnioskodawcę okresu ich amortyzacji równego okresowi przyjętemu przez Spółkę przed dokonaniem Aportu Przedsiębiorstwa).

Wnioskodawca podkreśla, że wynikająca z przepisów u.p.d.o.p. zasada kontynuacji amortyzacji składników majątkowych nabytych przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie obejmuje innych elementów niż wskazane w punktach a-c powyżej. Zdaniem Wnioskodawcy, powołane przepisy (art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 i art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 u.p.d.o.p.) tworzą zamknięty katalog zasad szczególnych odnoszących się do odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania wkładu niepieniężnego jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że również przepisy innych aktów prawa podatkowego (w tym w szczególności Ordynacji podatkowej) nie przewidują dodatkowych zasad związanych z kontynuacją amortyzacji składników majątkowych nabytych przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W szczególności przepisy te nie określają, że podatnik, który nabywa w formie aportu przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa zawierającą składniki majątkowe, w odniesieniu do których podatnik wnoszący aport podlegał ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., obowiązany jest w ramach zasady kontynuacji amortyzacji do stosowania ograniczenia wynikającego z powyższego przepisu.

Zasada kontynuacji nie odnosi się zatem do kwestii innych niż ustalenie wartości początkowej, uwzględnienie odpisów dokonanych przez wnoszącego aport oraz metody amortyzacji. Nie odnosi się więc do ewentualnych ograniczeń w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, w tym art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. W związku z tym brak jest podstaw prawnych, aby do odpisów amortyzacyjnych, jakich będzie dokonywał Wnioskodawca od wartości początkowej Znaków Towarowych stosować art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., pomimo że przepis ten ma zastosowanie do wnoszącego aport. A zatem, Wnioskodawca nie będzie podlegał ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych, wynikające z powyższego przepisu.

Ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. nie znajdzie również zastosowania w związku z dokonaniem Aportu Przedsiębiorstwa przez Spółkę do Wnioskodawcy z uwagi na następujące okoliczności:

* po pierwsze, w związku z Aportem Przedsiębiorstwa Spółka obejmie udziały we Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości wnoszonego aportem przedsiębiorstwa (a zatem cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy) - natomiast przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. odnosi się wyłącznie do odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W związku z powyższym w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. nie znajduje zastosowania,

* po drugie, art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. dotyczy wprost "środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych". Na gruncie u.p.d.o.p. ustawodawca wyraźnie różnicuje wniesienie wkładu w postaci środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jako oddzielnych składników majątku oraz wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. na potrzeby ustalania wartości początkowej składników majątkowych, w odniesieniu do powstania przychodu dla wnoszącego, na potrzeby ustalenia kosztu uzyskania przychodów w przypadku późniejszego zbycia udziałów nabytych w drodze wkładu niepieniężnego).

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, brak wskazania w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., że dotyczy on również wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza, że nie obejmuje on swoim zakresem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład aportowanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. A zatem, abstrahując od kwestii zakresu obowiązywania zasady kontynuacji amortyzacji w przypadku aportu przedsiębiorstwa / jego zorganizowanej części, zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. w ogóle nie może być stosowany do sytuacji, w której środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są wnoszone do spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, ograniczenie mające zastosowanie do Spółki w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot Aportu Przedsiębiorstwa, wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., nie będzie miało zastosowania do Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podkreśla, że prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, w tym m.in.:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2013 r. (znak: IBPBI/2/423-489/13/SD), w której organ stwierdził m.in.: "(...) Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem, od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy opdop, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało Udziałowcowi wnoszącemu aport z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy opdop (...)",

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 maja 2012 r. (znak: ILPB4/423-91/12-5/DS), w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: "(...) całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę kapitałową od składników majątku wniesionych w ramach Aportu do Spółki kapitałowej stanowić będzie dla niej koszt podatkowy, albowiem w odniesieniu do Spółki kapitałowej zastosowania nie będzie mógł znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niezależnie od faktu, iż ograniczeniem takim objęte mogą być odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę przed wniesieniem Aportu do Spółki kapitałowej). (...)".

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych wniesionych przez Spółkę do Wnioskodawcy w ramach Aportu Przedsiębiorstwa z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych dokonanych przez Spółkę przed dokonaniem Aportu Przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie ocen prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl